Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 36 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

Hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 36 SBT Toán 2 tập 2)

Số?

Hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 36 SBT Toán 2 tập 2)

Trồng 20 cây chuối thành 5 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy cây chuối ?

Bài giải

.................

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

            Số cây trong một hàng là :

                        20:5 = 4(cây)

                                    Đáp số : 4 cây

Câu 4 (trang 36 SBT Toán 2 tập 2)

Trồng 20 cây dừa thành các hàng, mỗi hàng có 5 cây dừa. Hỏi có mấy hàng cây dừa được trồng ?

Bài giải

.................

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

20 cây trồng được số hàng là :

        20:5 = 4 (hàng)

                       Đáp số : 4 hàng.

Câu 5 (trang 36 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

Hướng dẫn giải