Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 27 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

3:3 = .....            12:3 = .....                18:3 = .....          

6:3 = .....            15:3 = .....                 21:3 = .....        

9:3 = .....            27:3 = .....                 24:3 = .....      

Hướng dẫn giải

3:3 = 1           12:3 = 4              18:3 = 6                   

6:3 = 2           15:3 = 5              21:3 = 7                 

9:3 = 3           27:3 = 9              24:3 = 8             

Câu 2 (trang 27 SBT Toán 2 tập 2)

Số ?

Hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 27 SBT Toán 2 tập 2)

Tính (theo mẫu) :

12cm:3 = .....        6kg:2 = .....         8l : 2 =…..

30cm:3 = .....        15kg:3 = .....       18l : 3 =….

                             21kg:3 = .....       24l : 3 =….

Hướng dẫn giải

12cm:3 = 4cm       6kg:2 = 3kg          8l : 2 = 4l

30cm:3 = 10cm     15kg:3 = 5kg         18l : 3 = 6l

                             21kg:3 = 7kg         24l : 3 = 8l

Câu 4 (trang 27 SBT Toán 2 tập 2)

Có 30kg kẹo chia đều vào 3 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu Ki-lô-gam kẹo ?

                                      Bài giải

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

Số ki-lô-gam kẹo có trong một thùng là :

           30:3 = 10  (kg)

                        Đáp số : 10kg.

Câu 5 (trang 27 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

Hướng dẫn giải