Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 23 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

Hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 23 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

Hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 23 SBT Toán 2 tập 2)

Có 12 cái bánh xếp đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh ?

                                            Bài giải

            …………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

Mỗi hộp có số cái bánh là :

            \(12:2 = 6\) (cái)

                        Đáp số : 6 cái

Câu 4 (trang 23 SBT Toán 2 tập 2)

.Có 12 cái bánh xếp vào các hộp, mỗi hộp có 2 cái bánh. Hỏi có tất cả mấy hộp bánh ?

Bài giải

            …………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

12 cái bánh xếp vào số hộp là :

12:2 = 6 (hộp)

      Đáp số : 6 hộp

Câu 5 (trang 23 SBT Toán 2 tập 2)

Khoanh vào chữ đặt trước các hình đã tô tậm \(\dfrac{1}{2}\) hình đó :

Hướng dẫn giải