Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập chung

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 51 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

Hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 51 SBT Toán 2 tập 2)

Tìm x:

Hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 51 SBT Toán 2 tập 2)

Tìm y:

Hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 51 SBT Toán 2 tập 2)

Xếp đều 16 cái bánh nướng vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh nướng ?

Bài giải

...................

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

Số cái bánh có trong một hộplà :

            16:4=416:4=4 (cái bánh)

                        Đáp số: 4 cái bánh