Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập chung

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 37 SBT Toán 2 tập 2)

Tính (theo mẫu):

Hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 37 SBT Toán 2 tập 2)

Tìm x:

Hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 37 SBT Toán 2 tập 2)

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

 

Hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 37 SBT Toán 2 tập 2)

Có 20 con thỏ nhốt đều vào 5 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có mấy con thỏ ?

..Bài giải

...............

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

Số con thỏ được nhốt trong mỗi chuồnglà :

      20:5 = 4 (con)

                  Đápsố : 4 con