Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Luyện tập chung

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 16 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

 

Hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 16 SBT Toán 2 tập 2)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 16 SBT Toán 2 tập 2)

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 16 SBT Toán 2 tập 2)

Tính độ dài đường gấp khúc sau :

Bài giải

................

Hướng dẫn giải

Cách 1:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE :

3 + 3 + 3 + 3= 12(cm)          

                        Đáp số : 12cm

Cách 2:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE :

3 x 4= 12(cm)

                        Đáp số : 12cm

Câu 5 (trang 16 SBT Toán 2 tập 2)

Mỗi bàn có 2 bạn ngồi học. Hỏi 10 bàn như thế có bao nhiêu bạn ngồi học ?

Bài giải

.................

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

Số bạn ngồi ở 10 bàn là :

           2 x 10 = 20(bạn)

                     Đáp số : 20 bạn