Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 13 SBT Toán 2 tập 2)

Ghi tên các điểm vào mỗi đường gấp khúc rồi viết (theo mẫu) :

a)    

b,

c,

 

 

Hướng dẫn giải

b,

 Đường gấp khúc EGHIK

c,

Đường gấp khúc MNPQFT   

 

 

Câu 3 (trang 13 SBT Toán 2 tập 2)

Tính độ dài đường gấp khúc:

a)      

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

b,

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

Hướng dẫn giải

a,Độ dài đường gấp khúc ABCD: 2+3+3=8 cm

b,  Độ dài đường gấp khúcMNPQR: 2+3+1+3=9 cm

Câu 2 (trang 13 SBT Toán 2 tập 2)

Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm :

a) 

Hai đoạn thẳng

b)Ba đoạn thẳng

Hướng dẫn giải

Nối các điểm để đường gấp khúc gồm :

a)Hai đoạn thẳng:

b)Ba đoạn thẳng :

Câu 4 (trang 13 SBT Toán 2 tập 2)

Một đoạn dây đồng được uốn thành hình vuông (như hình vẽ).

Tính độ dài đoạn dây đồng đó:

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn giải