Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 44 SBT Toán 2 tập 2)

Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là :

a)8cm, 12cm, 10cm.

                              Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

b)30dm, 40dm, 20dm.

                         Bài giải

 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

c)15cm, 20cm, 30cm.

                          Bài giải

 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn giải

a)8cm, 12cm, 10cm.

Bài giải

            Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là :

                        8 + 12 + 10 = 30 (cm)

                                    Đáp số : 30cm

b)30dm, 40dm, 20dm.

Bài giải

            Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là :

                        30 + 40 + 20 = 90 (dm)

                                    Đáp số : 90dm

c)15cm, 20cm, 30cm.

Bài giải

            Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh như trên là :

                        15 + 20 + 30 = 65 (cm)

                                    Đáp số : 65 cm

Câu 2 (trang 44 SBT Toán 2 tập 2)

Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là :

a)     5dm, 6dm, 7dm, 8dm.

                       Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

b)     20cm, 20cm, 30cm, 30cm.

                           Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn giải

a)5dm, 6dm, 7dm, 8dm.

Bài giải

            Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh như trên là:

                        5 + 6 + 7 + 8 = 26 (dm)

                                    Đáp số : 26dm

b)20cm, 20cm, 30cm, 30cm.

Bài giải

            Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh như trên là :

                        20 + 20 + 30 + 30 = 100 (cm)

                                    Đáp số : 100cm

Câu 3 (trang 44 SBT Toán 2 tập 2)

a)Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

b)Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

 

                                          Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn giải

a,

b,

Chu vi hình tứ giác ABCD là :

                  3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

                              Đáp số : 12cm