Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bảng nhân 4

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 9 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

Hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 9 SBT Toán 2 tập 2)

Mỗi con ngựa có 4 chân. Hỏi 10 con ngựa có bao nhiêu chân ?

Bài giải

            …………………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………………..

Hướng dẫn giải

Số chân có trong 10 con ngựa là :

           4 x 10= 40 (chân)

                Đáp số : 40 chân

Câu 3 (trang 9 SBT Toán 2 tập 2)

Đếm thêm 4 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

 

Hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 9 SBT Toán 2 tập 2)

Số ?

 

Hướng dẫn giải