Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bảng nhân 2

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 5 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

2 x 3=...           2 x 2=...                2 x 8=...              2 x 1=...

2 x 5=...           2 x 4=...                2 x 9=...

2 x 7=...           2 x 6=...                2 x 10=...

Hướng dẫn giải

2 x 3= 6             2 x 2= 4            2 x 8= 16            2 x 1= 2

2 x 5= 10           2 x 4= 8            2 x 9= 18

2 x 7= 14           2 x 6= 12          2 x 10= 20                         

Câu 2 (trang 5 SBT Toán 2 tập 2)

Mỗi con chim có 2 chân. Hỏi 5 con chim có bao nhiêu chân

Hướng dẫn giải

Số chân 10 con chim có là :

2 x 10 = 20 (chân)

Đáp số : 20 chân

Câu 3 (trang 5 SBT Toán 2 tập 2)

 Mỗi đôi giày có 2 chiếc giày. Hỏi 10 đôi giày có bao nhiêu chiếc giày ?

Hướng dẫn giải

Số chiếc giày có trong 10 đôi giày là :

2 x 10 = 20 (chiếc)

Đáp số : 20 chiếc

Câu 4 (trang 5 SBT Toán 2 tập 2)

Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

Hướng dẫn giải