Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bảng chia 5

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 34 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm :

Hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 34 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

Hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 34 SBT Toán 2 tập 2)

Có 20 tờ báo chia đều cho 5 tổ. Hỏi mỗi tổ nhận được mấy tờ báo ?

Bài giải

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

Một tổ nhận được số tờ báo là :

            \(20:5 = 4\) (tờ)

                        Đáp số : 4 tờ

 

Câu 4 (trang 34 SBT Toán 2 tập 2)

Có 20 tờ báo chia cho các tổ, mỗi tổđược 5 tờ báo. Hỏi có mấy tổ được chia báo ?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

20 tờ báo chia cho số tổ là :

           \(20:5 = 4\) (tổ)

                           Đáp số : 4 tổ