Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bảng chia 4

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1 (trang 30 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

Hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 30 SBT Toán 2 tập 2)

Người ta xếp đều 24 cái cốc vào 4 bàn. Hỏi mỗi bàn được xếp mấy cái cốc ?

                          Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

Số cái cốc có trong mỗi bàn là :

            24:4 = 6 (cái)

                        Đáp số : 6 cái

Câu 3 (trang 30 SBT Toán 2 tập 2)

Có 20 quả bóng bàn xếp vào các hộp, mỗi hộp có 4 quả bóng bàn. Hỏi xếp được mấy hộp bóng đó ?

                                     Bài giải

            ………………………………………………………………………………..

            ………………………………………………………………………………..    

            ………………………………………………………………………………..

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Bài giải

            20 quả bóng xếp được số hộp là :

                        \(20:4 = 5\) (hộp)

                                    Đáp số : 5 hộp

Câu 4 (trang 30 SBT Toán 2 tập 2)

Tính nhẩm:

Hướng dẫn giải