Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải sách bài tập Hóa học lớp 11

Chương 1. Sự điện li

Chương 2. Nhóm nitơ

Chương 3. Nhóm cacbon

Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

Chương 5. Hiđrocacbon no

Chương 6. Hiđrocacbon không no

Chương 7. Hi đrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Chương 8. Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

Chương 9. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Chủ đề 21. Andehit. Xeton

Chủ đề 22. Axit Cacboxylic