Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Ruou etylic

Gửi bởi: Cù Văn Thái vào ngày 2019-07-07 16:19:09 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 341 | Lượt Download: 3 | File size: 0.039936 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu 1: Hoàn thành sơ đồ PƯHH sau:
C2H4 → C2H5OH → C2H5ONa→ C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5→ CH3COONa
C4H10
(RCOO)3C3H5 + NaOH→
CaC2 → C2H2 → C2H4 → C2H5OH
Câu 2: Cho 100ml rượu etylic 96o tác dụng với Na dư. Sau phản ứng thu được V(l) khí.
a. Viết PTHH các phản ứng xảy ra.
b. TÍnh thể tích khí thu được
Câu 3: Cho 100ml rượu 96o tác dụng với CH3COOH dư.
a. Nếu hiệu suất là 100% thì khối lượng CH3COOC2H5 tạo thành là bao nhiêu gam?
b. Nếu hiệu suất là 80%% thì khối lượng CH3COOC2H5 tạo thành là bao nhiêu gam?
c. Nếu hiệu suất là 90% thì khối lượng CH3COOC2H5 tạo thành là bao nhiêu gam?
Câu 4: Đun nóng hỗn hợp gồm 46 gam C2H5OH và 60 gam hỗn hợp axitaxetic. Sau phản ứng
thu được 44 gam CH3COOC2H5.
a. Viết PTHH
b. Tinh hiệu suất phản ứng?
Câu 5: Đun nóng hỗn hợp gồm 69 gam C2H5OH và 60 gam hỗn hợp axitaxetic. Sau phản ứng
thu được 44 gam CH3COOC2H5.
a. Viết PTHH
b. Tinh hiệu suất phản ứng?
Câu 6: Đun nóng hỗn hợp gồm 69 gam C2H5OH và 60 gam hỗn hợp axitaxetic. Sau phản ứng
thu được CH3COOC2H5.
a. Viết PTHH
b. Tinh khối lượng etyl axetat tạo thành? Biết hiệu suấ phản ứng là 80%

Câu 7: Đun nóng hỗn hợp gồm 46 gam C2H5OH và 60 gam hỗn hợp axitaxetic. Tính khối
lượng CH3COOC2H5 tạo thành nếu hiệu suất là 80%
Câu 8: Lên men 100ml rượu etylic 5,75o thành axit axetic.
a. Viết PTHH
b. Tính khối lượng axit axetic tạo thành.
c. Nếu pha lượng axit axetic trên vào 100ml nước. Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu
được.
d. Tính thể tích giấm (axit axetic 5%) thu được khi pha lượng axit axetic trên vào nước.