Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Rewrite the sentences(Excersice 8)

ec2d96f81bf05405aebcce2fe54a946f
Gửi bởi: Huỳnh Giang vào ngày 2016-07-12 09:00:18 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 1337 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Rewrite the sentences.1. My sister is too young to stay at home alone. My sister is not………………………………………………………………2. He is not tall enough to reach the shelf. He is too……………………………………………………………………..3. These oranges are too green for you to eat. These oranges are not……………………………………………………….4. The test is not difficult for me to do. The test is not……………………………………………………………….5. The car is not too expensive for him to buy. The car is not………………………………………………………………..6. The box is not light enough for her to carry. The box is too……………………………………………………………….7. The weather is too bad for us to go out. The weather is not……………………………………………………………8. My mother is too week to lift the desk up. My mother is not ……………………………………………………………..9. The cake was too stale for him to eat. The cake was not …………………………………………………………….10. The shoes are not big enough for me to wear. The shoes are too…………………………………………………………….Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.