Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

RÈN LUYỆN HÌNH THÀNH TƯ DUY GIẢI NHANH HOÁ HỌC

0a7110f7569e0d36ac320c125308ccab
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-24 20:03:03 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 240 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đ/C: Ngõ 17 Đường Đặng Như Mai Thành Phố Vinh Nghệ An. Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 Gv: Nguyễn Văn Xô Chuyên luyện thi THPT QG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN KINH ĐIỂN HỮU CƠ ĐI TÌM CÁCH GIẢI TỐI ƢU NHẤT MỞ ĐẦU: Đây là bài toán tương tự của một bài khó nhất đề thi đại học năm 2014. Cách đây năm bài này đã làm cho các cao thủ phải bó tay. Nhưng với kỹ thuật giải hiện đại thi bài này không phải là đối thủ của những học sinh giỏi hiện nay.Nhưng các em không thể coi thường nó được, có thể bộ sẽ lấy YT của bài này vào đề thi năm 2018. Nhưng nó chỉ nằm mức độ vận dụng mà thôi. Học sinh muốn chinh phục được bài này thì phải nắm chắc các kiến thức sau. HS CẦN PHẢI CÓ KIẾN THỨC CỐT LÕI SAU: Một là phải nắm đƣợc công thức chung của hợp chất hữu cơ mạch hở chứa: C, H, Đối với hợp chất: ancol,anđêhit có CT chung sau: (k: là tổng liên kêt pi toàn phân tử) Đối với hợp chất: Axit cacboxylic, este có CT chung sau: (k: là tổng liên kêt pi toàn phân tử) Hai là phải nắm đƣợc chìa khóa vạn năng sau: (k: là tổng liên kêt pi toàn phân tử) Ba là phải nắm đƣợc mỗi quan hệ giữa CO2 và H2O: Ví dụ: Phải có hợp chất no (trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn) HS PHẢI HIỂU ĐƢỢC CÁC VẤN ĐỀ SAU ĐÂY: Một là công thức của axit acrylic (Chứa liên kết và CTTQ của X, Y: Khi đọc tài liệu này các em phải tự đặt câu hỏi tại sao và Hai là làm sao ta khẳng định đƣợc ancol là no, chức? Khi đọc tài liệu này các em phải tự đặt câu hỏi tại sao  *C n, m, Nn 2n 2k m *C n, m, Nn 2n 2k 2m  (k 1)nCO HCHC22  nnCO O22  CH CH COOH O2 2 CC CO COOH(n 2)n 1C (m 3)2m 2m 2 n2 m3  (n 3)n 2n 2 n3Đ/C: Ngõ 17 Đường Đặng Như Mai Thành Phố Vinh Nghệ An. Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 Gv: Nguyễn Văn Xô Chuyên luyện thi THPT QG Ba là làm sao biết đƣợc CTTQ của este Khi đọc tài liệu này các em phải tự đặt câu hỏi tại sao HS PHẢI RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG SAU: Kỷ năng 1: Áp dụng thành thạo ĐLBT NT, ĐLBTKL,ĐLBT Pi. Kỷ năng 2: Áp dụng hiệu quả các kỹ thuật sau: Đồng đẳng hóa, Thủy phân hóa có thể kết hợp kỷ thuật này tùy thuộc vào từng bài, Siêu quy đổi ... Kỷ năng 3: Truyền thống KHI CÁC EM Đà HỘI TỤ CÁC KIẾN THỨC VÀ KỶ NĂNG TRÊN THÌ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN NÀY GIỐNG NHƯ TRỞ BÀN TAY. CÁC KỶ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN TRÊN Bài minh họa 1: Cho X, là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX MY; là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X; là este hai chức tạo bởi X, và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp gồm X, Y, Z, cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc) thu được khí CO2 và 9,36 gam nước. Mặt khác 11,16 gam tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Phần trăm về khối lượng của trong 11,16 gam là A. 68,1%. B. 31,9%. C. 58,1%. D. 41,9%. KỶ THUẬT GIẢI KỶ THUẬT 1: TRUYỀN THỐNG Áp dụng ĐLBTNT O: ta có 2x +2y 4z 0,28 => 2z 0,14 (1) Áp dụng ĐLBTLK pi: 2z 0,04 (2) Áp dụng chìa khóa vạn năng: 3z 0,05 (3) Từ (1), (2) và (3) ta có :Do ta giả sử => (n 9)n 2n 4 n9 C OC O2 (1 )04 2xC (n 3)2n 2n 211,16 0, 59.3BTKLCO 0, 47( n2 COO22E (m 3)0, 59m 2m 2yC (p 9)p 2p 4z   2 0, 52.180, 47)44H 0, 522Br20, 04 m3 n3 p9 0,1.4 0, 02.3 0, 01.9 0, 55 0, 47CO2 O2 (1 ) 0 C O4 2 Đ/C: Ngõ 17 Đường Đặng Như Mai Thành Phố Vinh Nghệ An. Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 Gv: Nguyễn Văn Xô Chuyên luyện thi THPT QG => => là C3H8O2=> Chọn đáp án KỶ THUẬT 2: THỦY PHÂN HÓA A. CƠ SỞ PHƢƠNG PHÁP. Do Lƣu ý: Áp dụng hiệu quả cho bài toán hỗn hợp: Axit, ancol và este đƣợc tạo bởi axit và ancol trên Số mol của nƣớc luôn luôn âm. .Trong đó là số chức của este. Số mol axit sau quy đổi Số mol axit ban đầu Số mol axit trong este. Số mol ancol sau quy đổi Số mol ancol ban đầu Số mol ancol trong este. B. ÁP DỤNG. KỶ THUẬT 3: ĐỒNG ĐẲNG HÓA. 0,1.76.100%%m 61,1%Z13, 46 AXIT AXITQuyESTE AXIT ANCOL ANCOL ANCOL2dæiESTE O2  nHO2nESTEn BTNT O2x 0, 2x 0, 11n (k 1)ny 0, 02CO En322x 0, 090, 47C 0, 042n 2COQuy n2E Om 2m 2dæiHO20, 59m30, 52H y2     3Chän(m 4) 0, 04.3 0, 11.4 0, 56 0, 47COm320, 02m 0, 11 0, 13 sqd Este23 20, 1.76.100%%m 68, 1% AZ11, 16    BTNT C3x 3y 9z 0, 47C x3 2x 0, 02BTNT H2x 4y 6z 0, 52C yy 0,1§§H3 2C zBTNT 0, 019 12 42x 2y 4z 0, 28t 0, 02CH t2BTlk Pix 2z 0, 04               do yZ A3 20,1   nHO2nESTEnĐ/C: Ngõ 17 Đường Đặng Như Mai Thành Phố Vinh Nghệ An. Facebook: https://www.facebook.com/xo.nguyenvan.50 Gmail: xonv.as3@gmail.com ĐT: 0988722293 Gv: Nguyễn Văn Xô Chuyên luyện thi THPT QG KỶ THUẬT 4: KẾT HỢP THỦY PHÂN HÓA VÀ ĐỒNG ĐẲNG HÓA KỶ THUẬT 5: SIÊU QUY ĐỔI. BT CC 0, 043x 0, 35do y3 2Z Ox 0,113 2C xQuy BT H3 24x 0, 44 0, 02§ æiCH y0, 022z 0, 02n 0,11 0,1 ABT OZ2x 0, 2H z22                22COO 0, 04x 0, 43 0, 43CH x0, 5y 0, 09 0, 22 AOH yy 0, 0, 02H z     