Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Python - Vòng lặp

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-02-19 08:19:05

Nói chung, các câu lệnh được thực hiện tuần tự: Câu lệnh đầu tiên trong một hàm được thực thi đầu tiên, tiếp theo là câu lệnh thứ hai, v.v. Có thể có một tình huống khi bạn cần thực thi một khối mã nhiều lần.

Ngôn ngữ lập trình cung cấp các cấu trúc điều khiển khác nhau cho phép các đường dẫn thực thi phức tạp hơn.

Một câu lệnh lặp cho phép chúng ta thực thi một câu lệnh hoặc nhóm các câu lệnh nhiều lần. Sơ đồ sau minh họa một câu lệnh lặp -

Ngôn ngữ lập trình Python cung cấp các loại vòng lặp sau để xử lý các yêu cầu lặp.

Báo cáo kiểm soát vòng lặp

Các câu lệnh điều khiển vòng lặp thay đổi thực thi từ chuỗi bình thường của nó. Khi thực thi để lại một phạm vi, tất cả các đối tượng tự động được tạo trong phạm vi đó sẽ bị hủy.

Python hỗ trợ các câu lệnh điều khiển sau. Nhấp vào các liên kết sau để kiểm tra chi tiết của họ.

Hãy để chúng tôi đi qua các báo cáo kiểm soát vòng lặp ngắn gọn

Lượt xem: 230