Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phương pháp tính tích phân từng phần

c33008fee96656916c3c5f25a2ac1b36
Gửi bởi: Pham Tho Hoan vào ngày 2016-04-22 11:41:54 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 4959 | Lượt Download: 33 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO VĨNH LONG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015-2016 MÔN TIẾNG ANH Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)Chọn từ (ứng với A, hoặc B, C, D) có phần gạch chân được phát âm khác với từ còn lại:1. A. look ed B. finish ed C. rent ed D. pass ed2. A. ppet B. pl mber C. th nder D. morChọn từ (ứng với A, hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị tríkhác với từ còn lại:3: A. precious B. depend C. cotton D. publish4: A. remote B. predict C. collapse D. damageChọn phương án đúng (ứng với hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:5. When the weather is too hot for long trousers, people often wear ……with T-shirt.A. shorts B. blouses C. sweaters D. suits6. There was no football match on VTV3, so turned into another …… A. media B. television C. channel D. number7. Tet is the most important ……for Vietnamese people.A. celebration B. celebrate C. celebrated D. celebrates8. The Kimono is Japanese ……costume.A. tradition B. traditions C. traditional D. traditionally9. The students are very …. that they are going to the countryside.A. excited B. exciting C. excite D. escitedly10. Who will look ……the baby while we go out?A. out B. up C. on D. after11. In 1995, huge earthquake ……severe damage to Kobe city, Japan.A. has caused B. caused C. causes D. cause12. We usually ……our grandparents on summer vacations.A. to visit B. visited C. visiting D. visit13. He’s living in Hanoi. He ……there since 2010.A. lived B. lives C. has lived D. is living14. If he ……phone this afternoon, will phone him this evening.A. doesn’t B. won’t C. didn’t D. not15. Children dislike …..to the dentist.A. go B. goes C. went D. going16. My brother works for company…. makes glass bottles.Doc24.vnA. it B. which C. who D. they17. The damaged bridge was ……by the workers two weeks ago.A. repaired B. repairing C. repair D. repairs18. There used …..a banyan tree in my village.A. be B. to be C. being D. been19. Nga is student in HCM City. She is talking to Maryam, Malaysian student. Nga “Do you live in city, too?” Maryam “………”A. The two cities are the same. B. Pleased to meet you, Nga.C. Oh yes, very much. D. Yes. live in Kuala Lumpur.20. don’t know French. wish …… speak French.A. will B. could C. can D. may21. She asked me …..I liked pop music.A. if B. that C. do D. did22. It rains lot ……June.A. for B. in C. on D. at23. Mai and Linda are talking about how to save electricity. Mai “I think we should turn off all the fans before leaving the classroom.” Linda “………”A. That’s good idea. B. No, thanks.C. How far? D. Do you like it?24. Mai and Linda are roommates. They are talking about their tomorrow’s plan. Linda I’m clothes shopping tomorrow.” Mai ………”A. Are they in the town centre? B. What do they need to buy?C. How long is it? D. Can leave message?Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A, hoặc B, C, D) cho mỗi chỗtrống từ 25 đến 28.Dear Mike, I’m sorry you 25 …. come to my party yesterday. Jon told me you had very bad cold andyou had to stay 26 …. bed. Are you feeling better now? It was very good 27 …. thenicest have ever had. Lots of my friends were there and they gave me some lovely presents.I will tell you more about the party when you come to school 28 …. Monday. Love,Lorenzo25: A. could B. couldn’t C. not D. do26: A. in B. at C. of D. toDoc24.vn27: A. person B. place C. party D. food28: A. from B. next C. in D. lastĐọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A, hoặc B, C, D) cho mỗi câutừ29 đến 32.AIR POLLUTIONPollution is the process of making something dirty. Sometimes, the air becomes dirty fromnatural causes. If volcano erupts, it will fill the air with gases, pieces of ash and smoke.People often cause the air to become polluted. When garbage becomes old, gas calledmethane fills the air. Cars fill the air with fumes. lot of factories emit poisons into the air.Weapons of war also add toxic gases into the air. To decrease air pollution, air qualitystandards, like Clean Air Act were enacted in 1963 and then some pollutants have beenreduced.29. volvano erupting is a(n) …. cause of air pollution.A. natural B. industrial C. dirty D. human30. According to the passage, methane is gas from …..A. volcanoes B. old garbage C. cars D. weapons31. The word toxic in line can be best replaced by ……A. natural B. smoky C. poisonous D. useful32. What does the word it in line refer to?A. pollution B. process C. natural cause D. volcano eruptingChọn phương án đúng (ứng với hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi các sau:33. Although looked into every drawer, …….A. and my keys were under the bed B. found my keys under the bedC. but didn’t find my keys D. couldn’t find my keys34. The word jeans comes from kind of material …..A. was made in Europe B. that it was made in EuropeC. which was made in Europe D. in Europe it was made35. What about going to the cinema?A. suggest that we may to go to the cinema. B. suggest that we will not go to the cinema.C. suggest about go to the cinema. D. suggest that we should go to the cinema.36. Mai is very shy, so she doesn’t enjoys parties.A. If Mai were shy, she enjoyed parties.B. If Mai isn’t very shy, she would enjoy parties.C. If Mai weren’t shy, she would enjoy parties.Doc24.vnD. If Mai were shy, she will enjoy parties.Chọn phương án (ứng với hoặc B, C, D) ứng với từ cụm từ có gạch chân cần phải sửa:37. The journey took (A) long time (B) because (C) the train travelled so slow (D) 38. The walk to the village (A) was very interesting (B) wasn’t (C) that (D) 39. Secondly (A) wearing uniforms (B) help (C) students feel equal (D) in many ways. 40. Our plane (A) arrived (B) on (C) New York at (D) 6:30 yesterday evening.ANSWER KEY1-C 2-D 3-B 4-D 5-A 6-C 7-A 8-C 9-A 10-D11-B 12-D 13-C 14-A 15-D 16-B 17-A 18-B 19-D 20-B21-A 22-B 23-A 24-A 25-B 26-B 27-C 28-B 29-A 30-B31-C 32-D 33-D 34-C 35-D 36-C 37-D 38-D 39-C 40-CDoc24.vnGIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 SỞ GĐ&ĐT VĨNH LONG NĂM HỌC 2015-2016I. Chọn từ (ứng với A, hoặc B, C, D) có phần gạch chân được phát âm khác với từ cònlại: 1. phát âm là /ɪd/, những từ còn lại phát âm là /t/. 2. phát âm là /juː/, những từ còn lại phát âm là /ʌ/. II. Chọn từ (ứng với A, hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết cóvị trí khác với từ còn lại: 3. trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, những từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. 4. trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, những từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. III. Chọn phương án đúng (ứng với hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau: 5. shorts quần đùi. 6. turn into another channel chuyển kênh khác. 7. celebration (n) hoạt động kỉ niệm hoặc sự tán dương, ca tụng. 8. traditional (adj) tính truyền thống. 9. excited (adj) cảm giác hào hứng, thích thú. 10 look after (phrasal verb) chăm sóc. 11. cause damage gây ra tổn hại. Dùng thì quá khứ đơn (simple past) vì đây là hànhđộng đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ, một thời điểm xác định. (In 1995). 12. visit (v) viếng thăm. Dùng thì hiện tại đơn (simple present) vì đây là hành động lặpđi lặp lại theo thói quen trong hiện tại. 13. live (v) sống. Dùng thì hiện tại hoàn thành (present perfect) vì đây là hành động đãbắt đầu trong quá khứ (2010) và kéo dài đến hiện tại. 14. Câu điều kiện loại (conditional sentence) diễn tả điều có thể xảy ra trong hiện tạihoặc tương lai. Mệnh đề if thì hiện tại đơn, mệnh đề if tương lai đơn. 15. động từ dislike (và số động từ chỉ thích khác) V-ing. 16. đại từ quan hệ (relative pronoun) ‘which’ thay thế cho chủ thể là vật (company). 17. câu bị động (passive voice) S+be+V3+… 18. used to là cấu trúc diễn tả hành động lặp đi lặp lại như một thói quen trong quákhứ, hiện tại không còn nữa. 19. câu hỏi “Bạn có phải cũng số một thành phố không?”. Câu trả lời “Ừ. Tôi sống ởKuala Lumpur” là hợp nghĩa nhất. 20. cấu trúc ‘wish’ diễn tả điều ước không thể xảy ra hiện tại hoặc tương lai. Doc24.vn21. ask somebody if… hỏi ai đó là họ có không. 22. giới từ ‘in’ dùng cho tháng hoặc năm. 23. “That’s good idea” (Đó là một tưởng hay) là câu trả lời thể hiện sự đồng tình với 1ý kiến nào đó. 24. “Are they in the town centre?” (Chúng có trong trung tâm thành phố không?) là câutrả lời phù hợp cho câu hỏi. Mai hỏi Linda chi tiết về việc đi mua quần áo ngày mai. IV. 132263 Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A, hoặc B, C, D) chomỗi chỗ trống từ 25 đến 28: 25. could not là hợp nghĩa nhất. ‘sorry’ => mang nghĩa không tốt đẹp.. ‘yesterday’ =>trong quá khứ => could not. 26. stay in bed (nằm trên giường) 27. party (bữa tiệc) là hợp nghĩa nhất. Đoạn văn trên đang nói về bữa tiệc. 28. next Monday (thứ tuần sau). ‘I will tell’ => hành động sẽ diễn ra trong tương lai =>next Monday. V. Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A, hoặc B, C, D) cho mỗicâutừ 29 đến 32: 29. câu 2,3 dòng thứ 1,2. “Sometimes, the air becomes dirty from natural causes. If avolcano erupts, it will fill the air with gases, pieces of ash and smoke.” (Đôi khi, không khí bịô nhiễm bởi những tác động tự nhiên. Nếu một ngọn núi lửa phun trào, nó sẽ xả vào khôngkhí khí gas, những mảnh tro vụn và khói.) 30. câu 5, dòng thứ 3. “When garbage becomes old, gas called methane fills the air.”(Khi rác phân huỷ, một loại khí tên là metan sẽ xả ra không khí.) 31. toxic poisonous (độc hại). 32. ‘it’ thay thế cho ‘volcano erupting.’ “If volcano erupts, volcano erupting will fill theair with gases, pieces of ash and smoke.” (Nếu một ngọn núi lửa phun trào, việc núi lửa phuntrào này sẽ xả vào không khí khí gas, những mảnh tro vụn và khói.) VI. Chọn phương án đúng (ứng với hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi các sau: 33. có ‘although’ => mệnh đề sau phải mang đối lập với mệnh đề trước. => ‘I couldn’tfind my keys’ là hợp nghĩa và đúng cấu trúc nhất. 34. đại từ quan hệ ‘which’ thay thế cho chủ ngữ là sự vật, hiện tượng (‘the word jeans’ 35. câu hỏi là câu gợi ý, đề xuất về việc đi xem phim => dùng cấu trúc suggest that +S should do something. Doc24.vn36. câu điều kiện loại (conditional sentence) diễn tả điều không thể xảy ra hiện tạihoặc tương lai. Bản chất của Mai là thẹn, điều này không thể thay đổi trong hiện tại lẫntương lai. VII. Chọn phương án (ứng với hoặc B, C, D) ứng với từ cụm từ có gạch chân cầnphải sửa: 37. trong mệnh đề thứ 2, đã có động từ chính, vậy theo sau phải là một trạng từ bổnghĩa cho động từ đó => ‘slowly’. 38. câu hỏi đuôi lấy chủ ngữ và trợ động từ của mệnh đề phía trước thể ngược lại.Mệnh đề phía trước có ‘the walk to the village’ là chủ ngữ, trợ động từ ‘was’ thể khẳngđịnh, vậy câu hỏi đuôi phải là “wasn’t it”. 39. ‘wearing uniforms’ (việc mặc đồng phục) là chủ ngữ số ít, động từ chính phải chiatheo số ít, ‘help’ sửa thành ‘helps’. 40. dùng ‘arrive in’ (đến) cho những thành phố lớn. Doc24.vn