Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Phương pháp giải bài tập về nguyên phân và giảm phân

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-11 07:24:23
Nội dung
Tr ng THPT Duy Tân ­ườ Chuyên PP gi bài nguyên phân và gi mề ảphânPH NG PHÁP GI BÀI CH NGUYÊN PHÂNƯƠ ẾI. ng 1: Tính bào con sau nguyên phân:ạ ế1. nguyên phân các bào ng nhau:ế ằG i: là TB mố là nguyên phânố ầ=> ng bào con ra a. 2ổ xV ng:ậ cùng loài nguyên phân liên ti đt ng nhau. ngố ổs bào con đc thành là bao nhiêu?ố ượ ạ2. nguyên phân các bào không ng nhau:ế Gi có bào có nguyên phân là: xả ượ1 x2 x3 ,….xa (ĐK: nguyên ng)ươ=> ng TB con x1+ x2 x3 …+ xaV ng:ậ Ba bào A, B, có ng nguyên phân là 10 và ra 36 bào con.ế ếBi nguyên phân bào đôi nguyên phân bào A. Tìm sế ốl nguyên phân và bào con ra bào A, B, C.ầ ếII ng 2: Tính NST môi tr ng cung và thoi vô hình thành trongạ ườ ắnguyên phân1. NST môi tr ng cung cho quá trình nguyên phân:ố ườ ấa. NST ng đng nguyên li môi tr ng cung p:ố ươ ươ ườ ấCó bào (m bào ch 2n NST) mguyên phân ng nhau, ra a.2ế bàoếcon­ NST ch trong bào là: a. 2nố ẹ­ NST ch trong các bào con là: a.2ố x. 2nDo đó, ng NST ng đng nguyên li môi tr ng cung là: a.2ố ượ ươ ươ ườ x. 2n ­a. 2nV ng NST môi tr ng a. 2n (2ậ ườ 1)Doc24.vn Tr ng THPT Duy Tân ­ườ Chuyên PP gi bài nguyên phân và gi mề ảphânb. ng NST hoàn toàn do môi tr ng cung là: a.2n (2ố ượ ườ 1)V ng: Có 10 cùng loài nguyên phân ng nhau và đã sợ ửd ng môi tr ng bòa nguyên li ng đng 2480 NST đn. Trong các tụ ườ ươ ươ ếbòa con đc thành, NST hoàn toàn đc ra nguyên li môi tr ng làượ ượ ườ2400.­ Xác đnh tên loàiị­ Tính nguyên phân nói trênố ử2. Tính thoi vô đc hình thành trong quá trình nguyên phân:ố ượN có bào nguyên phân ng nhau ra a.2ế bào con thì thoi vô cế ắđc hình thành trong quá trình đó là: a.(2ượ 1)III. ng 3: Tính th gian nguyên phân: ờ1. các nguyên phân liên ti không đi:ế ổM bào ti hành nguyên phân liên ti không đi, thì: ổTh gian nguyên phân th gian nguyên phân ầ2. các nguyên phân liên ti không ng nhau:ế ằ­ nguyên phân các gi đu thì th gian các nguyên phânế ầtăng đu.ầ ề­ nguyên phân các tăng đu thì th gian các nguyên phânế ầgi đu.ả ềTrong tr ng trên, th gian các nguyên phân liên ti hình thành tườ ộdãy ng và th gian quá trình nguyên phân là ng các ng trong dãyấ ạc ng đóấ ộG i: là nguyên phânọ ầ­ u1 u2 u3 ,....ux là th gian nguyên phân th nh t, th 2, thầ ượ ứ3..., Doc24.vn Tr ng THPT Duy Tân ­ườ Chuyên PP gi bài nguyên phân và gi mề ảphânth x. Thì th gian quá trình nguyên phân là:ứ ủTh gian N.P= x/2 uờ1 ux )G là hi th gian gi nguyên phân sau nguyên phân li tr nóọ ướ nguyên phân gi đu thì nguyên phân tăng đu thì Ta có th gian N.P x/2 2u1 ng: Theo dõi quá trình nguyên phân liên ti có gi nế ầđu, nh th th gian nguyên phân nguyên phân đu tiên là phút, th gianề ờc nguyên phân cu cùng là 6,8 phút. Toàn th gian quá trình nguyên phân làủ ủ43,2 phút. Xác đnh nguyên phân và bào con đc ra.ị ượ ạIV ng 4: Mô bi đi hình thái NST giai do khác nhau quá trìnhạ ủnguyên phân.Quá trình nguyên phân bào ra đc phân làm trung gian, đu, kủ ượ ỳgi a, sau, cu i. (Xeữ SGK)V ng: Có nguyên phân liên ti ng nhau. Ởm nguyên phân nh th giai đo kì trung gian kéo dài 10 phút;ỗ ủm kì còn có th gian ng nhau là phút.ỗ Tính th gian chu kì nguyên phânờ Mô tr ng thái bi đi NST phút theo dõi th 22.ả Sau ban nguyên phân đã ng môi tr ng nguyên li ng đngầ ườ ươ ươ266 NST đn.ơ Cho bi tâm đng trong bào th đi quan sátế Tính thoi vô đã đc hình thành trong quá trình nguyên phân .ố ượ ửDoc24.vn Tr ng THPT Duy Tân ­ườ Chuyên PP gi bài nguyên phân và gi mề ảphânPH NG PHÁP GI BÀI CH GI PHÂN VÀ TH TINHƯƠ I. ng 1: Tính giao và hình thànhạ 1. giao đc lo bào sinh giao :ố ượ ửQua gi phân:ả bào sinh tinh ra tinh trùngộ bào sinh tr ng ra tr ng và th đnh ngộ ướDo đó: 2. Tính :ố ửTrong quá trình th tinh, tr ng n) tinh trùng n) ra (2n)ụ ửDoc24.vn tinh trùng ra bào sinh tinh 4ố ế­ bào tr ng ra bào sinh tr ngố ứ­ th đnh ng (th c) bào sinh tr ng xố ướ ứ3S tinh trùng th tinh tr ng th tinhố Tr ng THPT Duy Tân ­ườ Chuyên PP gi bài nguyên phân và gi mề ảphân3. Hi su th tinh: là ph trăm gi giao đc th tinh trên ng giao tệ ượ ửđc raượ ạV ng: th cái sinh đc con. Bi hi su th tinh tr ng là 50%, aộ ượ ủtinh trùng là 6,25%. Tìm bào sinh tinh và bào sinh tr ng đã tham gia vòa quáố ứtrình trên.II. Tính lo giao và khác nhau ngu và trúc NST.ố ấ1. Tính lo giao khác nhau ngu và trúc NST:ố ấG là NST bào đc xétọ ượ­ trong gi phân không có hi ng ti và trao đi chéo đn hoán vế ượ ịgen trong cùng NST kép ng đng:ộ ươ ồ­ trong gi phân có hi ng ti và trao đi chéo đn hoán gen mế ượ ởc NST kép ng đng NST kép trao đi chéo ra đi m):ặ ươ 2. ki giao ửV ng: Xét bào sinh có ki gen AB De XY. Xác đnh lo giao tị ửtrong hai tr ng p: ra hi ng trao đi chéo và có hi ng trao đi chéo.ườ ượ ượ ổIII. ng 3: Tính NST môi tr ng cung cho quá trình giao tạ ườ ử1. NST môi tr ng cung cho các bào sinh giao gi phân giao :ườ ử­ bào sinh tinh trùng (m bào ch 2n NST) vùng sinh tr ng chuy sang vùngế ườ ểchín th hi phân chia 4a tinh trùng đn (n)ự ộDoc24.vn giao có ngu và trúc NST khác nhau là: 2ố nS giao có ngu và trúc NST khác nhau là: 2ố mS ki giao gt gt Tr ng THPT Duy Tân ­ườ Chuyên PP gi bài nguyên phân và gi mề ảphân­ bào sinh tr ng (m bào ch 2n NST) vùng sinh tr ng chuy sang vùngế ườ ểchín th hi phân chia tr ng và 3a th đu đn (n)ự ộV y:ậ+ NST ch trong bào sinh tinh trùng ho bào sinh tr ng giai đo sinhố ạtr ng: ax2nưở NST ch trong tinh trùng ho trong các tr ng và các th đc ra:ố ượ ạ4a n= 2a 2n NST môi tr ng cung cho bào sinh giao gi phân giao :ố ườ ử2a 2n ax2n 2n2. NST môi tr ng cung cho quá trình phát sinh giao các bào sinhố ườ ếd khaiụ ơGi có bào sinh khai nguyên phân liên ti vùng sinh n),ả ảt ra 2ạ bào con, sau đó đu tr thành các bào sinh giao vùng sinhế ởtr ng) và đu chuy sang vùng chín gi phân giao .ưở ng giao (và th có) là: 4a 2ổ Ta có:­ ng NST ch trong bào sinh khai lúc đu là: a. 2nổ ầ­ ng NST ch trong toàn các giao các th đnh ng có) là: ướ ế4a 2n­ ng NST môi tr ng cung cho bào sinh khai giao :ổ ườ ử2 2n a. 2n (2 1) a. 2n ng: vùng sinh ng sinh ru gi có té bào sinh cạ ụs khai nguyên phân liên ti p. Các bào con sinh ra đu chuy sang vùng chín trơ ởthành các bào sinh giao .ế ửDoc24.vn Tr ng THPT Duy Tân ­ườ Chuyên PP gi bài nguyên phân và gi mề ảphân Tính NST môi tr ng cung cho quá trình giao bào sinh khaiố ườ ơnói trên Tính NST mà các bào sinh giao đã ng giao cho bi NSTố ộc ru gi 2n=8.ủ ấDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.