PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM

Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2019-04-11 02:38:42 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM
MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KI ỀM
I. Natri hiđroxit, NaOH
1. Tính chất
Natri hiđroxit là chất rắn, không màu, dễ hút ẩm, dễ nóng chảy (322 oC), tan nhiều trong
nước.
Natri hiđroxit là bazơ mạnh, khi tan trong nước nó phân li hoàn toàn thành ion :
NaOH ® Na+
+ OH–
Tác dụng với axit, oxit axit tạo thành muối và nước.
Tác dụng với một số dung dịch muối, tạo ra bazơ không tan. Ví dụ :
Cu2+ + 2OH– ® Cu(OH)2 ¯
2. Điều chế
Điện phân dung dịch NaCl (có vách ngăn) :
®
iÖn ph©
n
cã v¸ch ng¨n

¾¾¾¾¾¾
®

2NaCl + 2H2O
H2 + Cl2 + 2NaOH
Dung dịch NaOH thu được có lẫn nhiều NaCl. Người ta cho dung dịch bay hơi nước nhiều
lần, NaCl ít tan so với NaOH nên kết tinh trước. Tách NaCl ra khỏi dung d ịch, còn l ại là dung
dịch NaOH.
II. Natri hiđrocacbonat và natri cacbonat
1. Natri hiđrocacbonat, NaHCO3
a. Tính chất
NaHCO3 ít tan trong nước.
Bị phân huỷ bởi nhiệt :
to

® Na2CO3 + H2O + CO2
2NaHCO3 ¾¾
Tính lưỡng tính :
- NaHCO3 là muối của axit yếu, tác dụng được với nhiều axit :
NaHCO3 + HCl ® NaCl + H2O + CO2
HCO3- + H+ ® H2O + CO2
Trong phản ứng này, ion HCO3- nhận proton, thể hiện tính chất của bazơ.
- NaHCO3 là muối axit, tác dụng đ ược v ới dung d ịch baz ơ t ạo ra mu ối trung hoà :
NaHCO3 + NaOH ® Na2CO3 + H2O
HCO3 + OH– ® CO32- + H2O
Trong phản ứng này, ion HCO3- nhường proton, thể hiện tính chất của axit.

● Nhận xét : Muối NaHCO3 có tính lưỡng tính, là tính chất của ion HCO 3- : Khi tác dụng với
axit, nó thể hiện tính bazơ ; khi tác dụng với bazơ, nó thể hiện tính axit. Tuy nhiên, tính bazơ
chiếm ưu thế nên dung dịch NaHCO3 có tính bazơ.
b. Ứng dụng
Natri hiđrocacbonat được dùng trong y học, công nghệ thực phẩm, ch ế tạo n ước gi ải
khát,...
2. Natri cacbonat, Na2CO3
a. Tính chất
Natri cacbonat dễ tan trong nước, nóng chảy ở 850oC.
Na2CO3 là muối của axit yếu, tác dụng được với nhiều axit :
Na2CO3 + 2HCl ® 2NaCl + H2O + CO2
CO32- + 2H+ ® H2O + CO2
Ion CO32- nhận proton, có tính chất của một bazơ. Muối Na2CO3 có tính bazơ.
b. Ứng dụng
Muối natri cacbonat là nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất thu ỷ tinh, xà phòng, giấy,
dệt và điều chế nhiều muối khác. Dung dịch natri cacbonat dùng để tẩy sạch vết dầu mỡ bám
trên chi tiết máy trước khi sơn, tráng kim loại. Natri cacbonat còn được dùng trong công
nghiệp sản xuất chất tẩy rửa.