Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

PHP - Hàm

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-24 09:40:15

Mục lục
* * * * *

Chương trước chúng ta đã làm quen với các hàm như fopen() và fread() ... Chúng là những hàm được xây dựng sẵn, nhưng PHP cũng cung cấp cho bạn tùy chọn để tạo các hàm riêng cho bạn.

Chương này sẽ giúp bạn hiểu rõ hai phần sau:

 1. Tạo một hàm trong PHP
 2. Gọi một hàm trong PHP

Thực tế bạn hầu như không cần tạo các hàm PHP của riêng mình, bởi vì đã có khoảng hơn 1000 hàm được xây dựng trong thư viện để xử lý các công việc khác nhau và bạn chỉ cần gọi chúng theo yêu cầu của mình.

Tạo hàm trong PHP

Trong PHP, rất đơn giản để tạo một hàm riêng cho mình. Giả sử bạn muốn tạo một hàm, hàm này sẽ đơn giản là ghi một thông điệp trên trình duyệt khi bạn gọi nó. Ví dụ sau sẽ tạo một hàm writeMessage() và gọi nó sau khi tạo.

Chú ý rằng trong khi tạo một hàm, thì tên hàm nên bắt đầu với từ khóa function và tất cả PHP code nên được đặt trong cặp dấu { và } như sau:

<html>
  
  <head>
   <title>Hàm trong PHP</title>
  </head>
  
  <body>
   
   <?php
     /* Định nghĩa hàm */
     function Doc24Message()
     {
      echo "Doc24 chúc các bạn học tốt!";
     }
     
     /* Gọi hàm */
     vietjackMessage();
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Hàm với các Tham số trong PHP

PHP cung cấp cho bạn tùy chọn để truyền tham số vào trong một hàm. Bạn có thể sử dụng nhiều tham số bao nhiêu nếu bạn thích. Các tham số này làm việc như các biến trong hàm. Ví dụ sau sử dụng 2 tham số integer và tính tổng của chúng rồi in ra.

<html>
  
  <head>
   <title>Ví dụ hàm với tham số trong PHP</title>
  </head>
  
  <body>
  
   <?php
     function hamTinhTong($num1, $num2)
     {
      $sum = $num1 + $num2;
      echo "Tổng hai số là: $sum";
     }
     
     hamTinhTong(11, 22);
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Truyền tham số bởi tham chiếu trong PHP

Nó là có thể để truyền các tham số cho hàm bởi tham chiếu. Nghĩa là, một tham chiếu tới biến được thao tác bởi hàm thay vì sao chép một giá trị của biến đó.

Bất kỳ thay đổi nào được tạo ra cho một tham số trong các trường hợp này sẽ thay đổi giá trị của biến ban đầu. Bạn có thể truyền một tham số bởi tham chiếu bằng việc thêm một ký hiệu & cho tên biến trong: lời gọi hàm hoặc định nghĩa hàm.

Ví dụ sau miêu tả hai trường hợp này:

<html>
  
  <head>
   <title>Truyền tham số bởi tham chiếu trong PHP</title>
  </head>
  
  <body>
   
   <?php
     function addFive($num)
     {
      $num += 5;
     }
     
     function addSix(&$num)
     {
      $num += 6;
     }
     $orignum = 10;
     addFive( $orignum );
     
     echo "Giá trị biến orignum là: $orignum<br />";
     
     addSix( $orignum );
     echo "Giá trị biến orignum là: $orignum<br />";
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Hàm trả về giá trị trong PHP

Một hàm có thể trả về một giá trị bởi sử dụng lệnh return kết hợp với một giá trị hoặc một đối tượng. Hàm return trong PHP dừng sự thực thi của hàm và gửi giá trị trở lại code đang gọi.

Bạn có thể trả về nhiều hơn một giá trị từ một hàm bởi sử dụng return array(1,2,3,4).

Ví dụ sau nhận hai tham số nguyên và tính tổng giá trị của chúng, sau đó trả về kết quả cho chương trình đang gọi. Ghi chú rằng từ khóa return được sử dụng để trả về một giá trị từ một hàm.

<html>
  
  <head>
   <title>Hàm trả về giá trị trong PHP</title>
  </head>
  
  <body>
  
   <?php
     function hamTinhTong($num1, $num2)
     {
      $sum = $num1 + $num2;
      return $sum;
     }
     $giaTriTraVe = hamTinhTong(10, 20);
     
     echo "Giá trị trả về từ hàm là: $giaTriTraVe";
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Thiết lập giá trị mặc định cho tham số hàm trong PHP

Bạn có thể thiết lập một tham số có một giá trị mặc định nếu người gọi hàm không truyền cho nó.

Hàm sau in chuỗi Giá trị mặc định trong trường hợp không truyền bất kỳ giá trị nào cho hàm này.

<html>
  
  <head>
   <title>Thiết lập giá trị mặc định cho tham số hàm trong PHP</title>
  </head>
  
  <body>
   
   <?php
     function printMessage($param = "Giá trị mặc định")
     {
      print $param;
     }
     printMessage("Truyền cho hàm một tham số bất kỳ!!!<br />");
     printMessage();
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Gọi hàm động trong PHP

Trong PHP, bạn có thể gán các tên hàm như là các chuỗi cho các biến và sau đó đối xử các biến này như khi bạn có chính tên hàm đó. Ví dụ sau miêu tả hành vi này:

<html>
  
  <head>
   <title>Gọi hàm động trong PHP</title>
  </head>
  
  <body>
   
   <?php
     function sayHello()
     {
      echo "Hello PHP<br />";
     }
     $goiHamDong = "sayHello";
     $goiHamDong();
   ?>
   
  </body>
</html>

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Lượt xem: 206