Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

PHP - Cài đặt môi trường

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-10-24 07:34:51

  1. Web Server − PHP sẽ làm việc với hầu như tất cả phần mềm Web Server, bao gồm Internet Information Server (IIS) của Microsoft, nhưng sau đó Apache Server thường được sử dụng phổ biến hơn. Tải Apache miễn phí từ: http://httpd.apache.org/download.cgi
  2. Database − PHP sẽ làm việc với hầu như tất cả phần mềm Database, gồm Oracle và Sybase, nhưng sau đó MySQL Database được sử dụng phổ biến nhất. Tải MySQL miễn phí tại: http://www.mysql.com/downloads/
  3. PHP Parser − Để xử lý các lệnh PHP script, một parser phải được cài đặt để tạo HTML output mà có thể được gửi tới trình duyệt web. Phần dưới sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt PHP Parser trên máy tính của bạn.

Cài đặt PHP Parser

Trước khi học tập PHP, điều quan trọng là bạn nên chắc chắn rằng bạn đã cài đặt môi trường chính xác trên máy tính của bạn để phát triển lập trình web bởi sử dụng PHP.

Soạn địa chỉ sau vào trong hộp địa chỉ của trình duyệt:

http://127.0.0.1/info.php

Nếu nó hiển thị một trang chỉ thông tin liên quan tới cài đặt PHP của bạn, thì nghĩa là, bạn đã cài đặt PHP và WebServer chính xác. Nếu không thì, bạn phải theo thủ tục sau để cài đặt PHP trên máy tính của bạn.

Dưới đây là các bước để cài đặt và định cấu hình PHP thông qua 4 nền tảng sau:

  1. Cài đặt PHP trên Linux hoặc Unix với Apache
  2. Cài đặt PHP trên Mac OS X với Apache
  3. Cài đặt PHP trên Windows NT/2000/XP với IIS
  4. Cài đặt PHP trên Windows NT/2000/XP với Apache

Cấu hình Apache

Dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chỉnh sửa Apache Configuration Files khi bạn đang sử dụng Apache như là một Web Server:

Bạn truy cập: Cấu hình PHP trong Apache Server

Cấu hình PHP.INI File

PHP Configuration file, php.ini, là cách cuối cùng và trực tiếp nhất để sử dụng tính năng của PHP.

Bạn truy cập: Cấu hình PHP.INI File

Cấu hình Windows IIS

Để định cấu hình IIS trên Windows, bạn tham khảo IIS Reference Manual được đi kèm với IIS.

Lượt xem: 202