Phiếu soi đáp án Môn Đọc hiểu

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2019-01-24 18:02:49 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT PHÚ TÂNTR NG TI CH VÀMƯỜ Ợ( Không th gian phát để ĐÁP ÁN MÔN hi uọ Kh ớTh gian làm bài 30 phút Ph đáp án câu tr nghi m: ệT ng câu tr nghi m: 6.ổ HS khoanh đúng câu 0,5 đi mỗ ể7661 A2 C3 D4 D5 C6 CPh đáp án câu lu n: ậT ng câu lu n: 4.ổ ậCâu (0.5 đi m)ể yạCâu (0.5 đi m)ểsông Ti n; xông i; sa sút; ng xaề ườCâu (0.5 đi m)ểBé Hoa siêng năng.ấCâu 10 (0.5 đi m)ểNguy Hoài oễ