Phiếu soi đáp án Môn Chính tả

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2019-01-24 17:59:11 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT PHÚ TÂNTR NG TI CH VÀMƯỜ Ợ( Không th gian phát để ĐÁP ÁN MÔN Chính tả Kh ớTh gian làm bài 30 phút Mã 252ềGV cho sinh vi bài chính Bông hoa Ni Vuiề làm bài: ợTL:- Bài vi không chính ch vi rõ ràng, trình bày đúng đo văn: ạ5 đi m. ể- chính trong bài vi sai ph âm u, n, thanh, ch hoa, chỗ ữth ng) tr 0,5 đi m.ườ ểLöu yù: Neáu chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai veà ñoä cao,khoaûng caùch, kieåu chöõ, hoaëc trình baøy baån… bò tröø ñieåmtoaøn baøi. 1Bông hoa Ni Vuiề- Em hãy hái thêm hai bông a. Chi bông cho em, vì trái tim nhânữ ộh em. bông cho vì và đã em thành cô béậ ộhi th o.