Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phiếu góp ý bài dạy minh họa sinh học

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Thành Đạt vào ngày 2020-10-24 15:00:54 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 128 | Lượt Download: 1 | File size: 0.037888 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD & ĐT BẢO LỘC
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý TIẾT DẠY MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ
“DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC LỚP 8
Năm học 2018 – 2019.

Địa điểm tổ chức chuyên đề: Trường THCS Phan Chu Trinh.
Họ và tên người góp ý: ........................................................................................................
Đơn vị công tác :..................................................................................................................
I. PHẦN I -Tiết dạy minh họa:
*** Tên bài dạy : ........................................................................................................................
*** Nội dung thảo luận:
1. Nhận xét nội dung bài dạy:
* Ưu điểm:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
* Tồn tại:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2. Nhận xét về phương pháp giảng dạy:
* Ưu điểm:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
* Tồn tại:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. Những bài học kinh nghiệm về:
* Việc đổi mới phương pháp dạy học:

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
* Việc tổ chức các hoạt động trong tiết dạy!
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
* Việc chuẩn bị và sử dụng phương tiện dạy học:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
II. PHẦN 2 :
- Những kiến nghị, đề xuất với nhà trường và với các cấp quản lí giáo dục:
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Bảo Lộc ngày ….. tháng …. năm 2018
Người góp ý