Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phiếu bài tập tiết 1 chương I Sinh học 9

Gửi bởi: Nguyễn Thị Thanh Nga vào ngày 2020-03-18 06:27:00 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Bài 1 – Tiết 1: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC
PHIẾU BÀI TẬP
Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu sau đây.
Câu 1: Hiện tượng di truyền là ?
A. Hiện tượng các tính trạng của bố mẹ , tổ tiên được truyền đạt cho các thế hệ
con cháu
B. Hiện tượng các tính trạng của cơ thể được sao chép qua các thế hệ
C. Hiện tượng bố mẹ sinh ra con cái mang những đặc điểm giống mình
D. Hiện tượng bố mẹ truyền đạt vật chất di truyền cho con cái
Câu 2: Đối tượng của Di truyền học là gì? .
A.Tất cả động thực vật và vi sinh vật.
B. Cây đậu Hà Lan có khả năng tự thụ phấn cao.
C. Cơ sở vật chất, cơ chế và tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.
D. Các thí nghiệm lai giống động vật, thực vật.
Câu 3: Ý nghĩa thực tiễn của di truyền học là:
A. Cung cấp kiến thức cho các môn học khác
B. Cung cấp về cơ chế và tính quy luật của hiện tượng di truyền
C. Cung cấp cơ sở lí luận cho khoa học chọn giống
D. Có vai trò lớn đối với Y học và Công nghệ sinh học hiện đại
Câu 4 / Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu Di truyền học của Menđen là gì?
A. Thí nghiệm trên cây đậu Hà Lan có hoa lưỡng tính.
B. Dùng toán thống kê để tính toán kết quả thu được.
C. Theo dõi sự di truyền của các cặp tính trạng
D. Phương pháp phân tích các thế hệ lai
Câu 5 / Cặp tính trạng tương phản là :
A. Hai trạng thái khác nhau
B. Hai trạng thái khác nhau ở hai cá thể có giới tính khác nhau
C. Hai trạng thái khác nhau thuộc cùng một loại tính trạng có biểu hiện trái ngược
nhau
D. Hai trạng thái khác nhau có biểu hiện trái ngược ở hai các thể khác nhau
Câu 6/ Đặc điểm của giống thuần chủng là :
A. Có khả năng sinh sản mạnh
B. Có đặc tính di truyền đồng nhất và cho các thế hệ sau giống với nó.
C. Dễ gieo trồng
D. Nhanh tạo ra kết quả trong thí nghiệm
Câu 7/ Đặc điểm của cây Đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của
Menđen là:
A. Sinh sản và phát triển mạnh
B. Tốc độ sinh trưởng nhanh
C. Có hoa lưỡng tính , tự thụ phấn cao
D. Có hoa đơn tính
Câu 8 Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Menđen là :
A. Con lai phải luôn có hiện tượng đồng tính
B. Con lai phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu
C. Bố mẹ phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu
D. Cơ thể được chọn lai đều mang tính trạng trội