Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

phép toán về số phức

5f745ac330f960e1f4d7ddd31a416fb3
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-25 21:26:30 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CH ĐỦ Ề4. PH CỐ Ứ Bài 01CÁC PHÉP TOÁN PH CỀ ỨTÓM LÍ THUY TẮ ẾĐ nh nghĩa:ị ph là có ng )= Ρz bi là o, là ứ21=-ia là ph th zọ ủb là ph zọ ủCác phép toán trên ph c: Cho 2,= +z .+) ()()1 2+ +z i+) ()()1 2- -z i+) ()()21 2. .= +z i1 1( )= +a +)()()()()()()1 21 22 22 2( )+ -- -= =+ +a iz iz bMô đun ph c, ph liên pủ ợCho ph ứ= +z bi Khi đó: +) ng ượ2 2+a là môđun z. Kí hi ệ2 2= +z b+) ph ứ= -z bi là ph liên z.ọ ủCÂU TR NGHI MỎ ỆV 1. PH TH PH CÁC PHÉP TOÁNấ ẢCâu 1: Ph th và ph các ph ứ(4 (2 (5 )+ +i là:A. và B. và C. và D. và 3Câu 2: Ph th và ph các ph ứ12 23i iæ ö- -ç ÷è là:A. 73 và B. 73 và 3- C. 53 và 12 D. và56 Câu 3: Ph th và ph các ph ứ()2 52 33 4i iæ ö- -ç ÷è là:A. 83 và 34 B. 123 và 16 C. 43 và 74- D. 18 và 92 Câu 4: Ph th và ph các ph ứ1 13 23 2i iæ ö- -ç ÷è làhttp://dethithpt.com Website chuyên tài liệu đề thi file wordA. 13 và 34 B. 32 và 56 C. 13 và 14- D. 32 và 76 Câu 5: Ph th và ph các ph ứ3 34 5i iæ ö+ +ç ÷è là:A. 73 và B. và 25- C. 74 và 45- D. 14 và Câu Ph th và ph các ph ứi i(2 )(3 )- là:A. -1 và B. và 7- C. và D. và -1 Câu 7: Ph th và ph các ph ứiiii213 là:A. 32+ và 32- B. 32- và 32- C. 12 và 32+ D. 32-- và 32+ --Câu 8: Ph th và ph các ph ứi213 là:A. 35 và 65- B. 15 và 25- C. 75 và 65 D. 12 và 3Câu 9: Ph th và ph các ph ứii11 là:A. và B. và C. và D. và 1Câu 10 Ph th và ph các ph ứ)1)(21(3iii là:A. và 14 B. 13 và C. 45 và 35 D. 23 và 3Câu11: Ph th và ph các ph ứ12ii+- là:A. 34 và 35 B. 15 và 35 C. 65 và 67 D. 85 và 18 Câu 12: Ph th và ph các ph ứaibia là:A. ba và -a B. 2ab và -a C. -ba và D. 2-ab và Câu 13: Ph th và ph các ph ứ2 34 5ii-+ là:A. 2141- và 341- B. 4331 và 241- C. 341 và 3141 D. 741- và 2241-Câu 14: qu phép tính ủi i2 2(1 (1– )+ là:A. 1-2i B. 2+i C. 4i D. 5iCâu 15: qu phép tính ủi i3 3(2 (3 )+ là:A. 33- +i B. 27+i C. 24- +i D. 16 37- +iCâu 16: qu phép tính ủi 2(3 là:A. 23- -i B. 27-i C. 24- +i D. 16 37- +iCâu 17: qu phép tính ủ3132iæ ö-ç ÷è là:A. 174 32 45- +i B. 107 998 4- +i C. 103 334 4- +i D. 119 1023 4- +iCâu 18: qu phép tính ủ2222)2()23()1()21(iiii là:A. 14 3232 45- +i B. 17 3243 21+i C. 13 3334 15- +i D. 21 9i34 17+Câu 19: qu phép tính ủi6(2 )- là:A. 44- -i B. 117 44- -i C. 17 24- +i D. 112 25- -iCâu 20: qu phép tính ủ3 3( (2 )i i- là:A. 10+i B. 10-i C.2 10- +i D. 10- -i Câu 21: qu phép tính ủ100(1 )i- là:A. 252- B. 502- C. 502 D. 252Câu 22: qu phép tính ủ5(3 )i+ là:A. 934 934-i B. 914 914- +i C. 931 931+i D. 972 972- -iCâu 23: Cho ph ứ= +z yi(),Îx y¡ Ph th và ph ph cầ ứ22 4- +z là:A. 22 2- -x và 3+ +xy B. 22 2+ -x và 4- +xy yC. 25- +x và 1+ -xy D. 24 2+ +x và 4+ -xy yCâu 24: Phân tích 21+a tành nhân Ch đáp án đúng:ọA.()()2 2- +a B.()()2 2- +a iC.()()- +a D.()()- +a iCâu 25: Phân tích 22 3+a tành nhân Ch đáp án đúng:ọA. ()()2 3- +a B. ()()22 3+ +a C.()()2 22 3- +a D.()()2 22 3- +a Câu 26: Phân tích 24 9+a tành nhân Ch đáp án đúng:ọA. ()()2 22 9- +a B. ()()2 22 9- +a iC.()()2 22 9- +a bi bi D. ()()2 22 9- +a bi biCâu 27: Phân tích 23 5+a tành nhân Ch đáp án đúng:ọhttp://dethithpt.com Website chuyên tài liệu đề thi file wordA. ()()3 5- +a bi bi B. ()()2 23 5- +a bi biC. ()()3 5- +a bi bi D. ()()3 5- +a bi biCâu 28: Phân tích 416+a tành nhân Ch đáp án đúng:ọA. ()()2 24 4- +a B. ()()2 216 16- +a iC. ()()2 24 4- +a D. ()()4 44 4- +a iCâu 29: Phân tích 21+ +a thành nhân Ch đáp án đúng:ọ A. ()()2 21 1- +a B. ()()2 21 1+ -a aC. ()()2 21 1+ +a D. ()()2 21 1+ -a aCâu 30: Kí hi ệz là ph liên hi ph z.ố ứXét các phát bi sau:ể(1) 2.z z+ =(2) 2.z z= +(3) 2.z b= ớz bi= +A. Ch có phát bi (1) và (2) là đúngỉ ểB. Ch có phát bi (1) và (3) là đúngỉ ểC Ch có phát bi đúng trong phát bi trênỉ ểD Không có phát bi nào đúng trong phát bi trên.ể ểCâu 31: Xét các kh ng nh sau:ẳ ị(1) hai ph ứ1 2,z tùy ý, ta có: 21 2.z z=(2) hai ph ứ1 2,z tùy ý, ta có: 112 2zzz z=Trong hai kh ng nh trên.ẳ ịA Ch có (1) đúngỉ Ch có (2) đúngỉC hai đúngả hai saiả ềCâu 32: ếz yi= và là th thì ự2 2z a+ ng:ằA ()()x ai ai- ()()z ai ai- +C. ()()y ai ai- D. ()()x i+ -Câu 33: Trong ph ng ph c, gi ph ứa bi+ bi di là ượ ễ(),a Câu nào sau đây đúng?(1) ()()(), ', ' ', 'a b+ +(2) ()()()()' ' ' 'a i+ +Trong hai kh ng nh trên:ẳ ịA. Ch có (1) đúngỉ B. Ch có (2) đúngỉC. hai đúngả D. hai sai.ả ềCâu 34: Xét các câu sau:(1) ()()2 8i i+ +(2) ()()()2 7i i+ +(3) 1i i=- hay 21i=-(4) Ta có th vi ế0a i+ là a; vi ế0 1i+ là i(5) ()()(). 0a ai ai= =Trong các câu trên, câu đúng là:ốA. B. C. D. 4Câu 35: Xét các câu sau:(1) ()()()()0 0a bi bi bi+ -(2) Vì ()()()()0 0a bi bi i+ nên ta nói()()a i- là ph liên hi ốa bi+(3) ố()a bi+ là ố()a bi- +(4) bi là ố()b bi- =-Trong các câu trên, câu đúng là:ốA. B. C. D. 4Câu 36: Xét các câu sau:(1) ()()()()()a bi di bi i+ -(2) ()()()()()a bi di i+ -(3) ()a bi+ -S câu sai trong câu trên là:ốA. B. C. D. 3Câu 37: ph liên ủa bi+ làA. ()a bi- B. bi- C. ()a i- D. bi- +Câu 38: (A+A1 2012) Cho ph th mãn ỏ5( )2 (1)1+= -+z iiz Tính môđun sủ ốph ứ21w= +z .A. 12 B. 13 C. D. 3Câu 39: (D-2012) Cho ph th mãn: ỏ2(1 )(2 (1).1++ ++ii ii Tìm môđun aủs ph ứ1z iw= +A. B. C. D. 3Câu 40: (A-2011) Có bao nhiêu ph th mãn bi ế22(1)= +z zA. B. C. D. 3Câu 41: A-2011) Tính môđun ph bi t: ế(2 1)(1 1)(1 (1)z i- -A. 22 B. 23 C. 23 D. 23Câu 42: Tìm các nguyên x, sao cho ph ứz iy= th mãn ỏ318 26= +z iA. z=3+2i. B. z=2+i. C. z=3-i. D. z=3+i. http://dethithpt.com Website chuyên tài liệu đề thi file wordCâu 43: Tìm ph bi t: ế()()23 (1)z i+ +A. 11 192 2z i=- B. 11 192 2z i= +C. 11 192 2z i=- D. 11 192 2z i= -Câu 44: Tìm ph bi t: ế()()33 (1)z i+ -A. -5 B. -10 C. -15 D. 10Bài 45: Cho ph th mãn ỏ()22 0z i- Tìm ph th và ph ủ1zA. -12 và 12- B. 12 và 12- C. 12 và 12 D. -12 và 12Bài 46: Tìm ph ph z, bi ế()()22 2z i= -A. B. C. 2- D. 2Bài 47: Có bao nhiêu ph th mãn ỏ2z= và là thu oố ảA.1 B.4 C.3 D.5Bài 48: zọ1 và z2 là nghi ph ph ng trình: ươ22 10 0z z+ Tính giá tr aị ủbi th ứ2 21 2A z= +A. 10 B. 30 C. 20 D. 40Bài 49: Có bao nhiêu ph th mãn: ỏ()2 10z i- và 25z z=A.1 B. C. D. 4Bài 50: Cho ph th mãn đi ki ệ()()()22 3i i- =- Tìm ph th cầ ựvà ph z.ầ ủA. -2 và -5 B. -2 và C. và D. và -5.V 2. BI DI PH Cấ ỨCâu 1. Cho ph th mãn ỏ222z zzì+ =ïí=ïî Đi bi di ph ứz trong aệ ọđ Oxy có không th là là:ộ ểA. ();2 0M- B.();2 0M C.();1 3M D.();1 3M-Câu 2. Cho ph th mãn ỏ()()21 2z i- Đi bi di ph ứztrong Oxy có là:ệ ộA. ();10 3M B.();10 3M- C.();3 10M- D.();3 10M- -Câu 3. Cho ph th mãn ỏ()()1 6i i+ Đi bi di ph cể ứz trong Oxy có là:ệ ộA. ();2 3M B.();5 6M C.();2 3M- D.();5 6M-Câu 4. Cho ph th mãn ỏ()()()23 8z i= Đi bi di sể ốph ứz trong Oxy có là:ệ ộA. ();4 3M- B.();4 3M C.();4 3M- D.();4 3M- -Câu 5. Cho ph th mãn ỏ()()1 6i i+ Đi bi di ph cể ứw 1z= trong Oxy có là:ệ ộA. ();2 3M B.();2 3M- C.();5 6M D.();4 6M- -Câu 6. Cho ph th mãn ỏ()()11 23z ii= ++ Đi bi di ph ứztrong Oxy có là:ệ ộA. ;53 910 10Mæ ö-ç ÷è B.;53 910 10Mæ ö- -ç ÷è C.;53 910 10Mæ öç ÷è D.;53 910 10M-æ öç ÷è øCâu 7. Cho ph th mãn ỏ().221 31ii ziæ ö+ =ç ÷-è Đi bi di ph ứztrong Oxy có là:ệ ộA. ;4 27 7Mæ ö-ç ÷è B.;4 27 7Mæ ö-ç ÷è C.;4 27 7Mæ öç ÷è D.;4 27 7Mæ ö- -ç ÷è øCâu 8. Cho ph th mãn ỏ()()()1 3i i+ Đi bi di sể ốph ứz trong Oxy có là:ệ ộA. ;1 32 2Mæ ö-ç ÷è B.;1 32 2Mæ öç ÷è C.;1 32 2Mæ ö- -ç ÷è D.;1 32 2Mæ ö-ç ÷è øCâu 9. Cho ph th mãn ỏ2 4z i- Đi bi di ph ứz trong hệt Oxy có là:ọ ộA. ;433Mæ öç ÷è B.;433Mæ ö- -ç ÷è C.;433Mæ ö-ç ÷è D.;433Mæ ö-ç ÷è øCâu 10. Cho ph th mãn ỏ()()3 2z i= Đi bi di ph ứztrong Oxy có là:ệ ộA. ();1 5M- B.();1 5M C.();1 5M- D.();1 5M-Câu 11. Cho ph th mãn ỏ()1 0i i+ Đi bi di ph ứztrong Oxy có là:ệ ộA. ();2 1M B.();2 1M- C.();1 2M- D.();2 1M- -Câu 12. Cho ph th mãn ỏ()131 2zz ii= ++ Đi bi di ph ứztrong Oxy có là:ệ ộA. ();4 1M- B.();4 1M- C.();4 1M- D.();4 1MCâu 13. Cho ph th mãn ỏ()()1 2i i+ =- Đi bi di sể ốph ứz trong Oxy có là:ệ ộhttp://dethithpt.com Website chuyên tài liệu đề thi file wordA. ();1 1M- B.();1 1M C.();1 1M- D.();1 1M- -Câu 14. Cho ph th mãn ỏ()+ -2 3i Đi bi di ph ứz trongh Oxy có là:ệ ộA. ();1 2M- B.();1 2M C.();1 2M- D.();1 2M- -Câu 15. Cho ph th mãn ỏ()1 3z i+ Đi bi di ph ứztrong Oxy có là:ệ ộA. ();3 2M B.();3 2M- C.();3 2M- D.();3 2M- -Câu 16. Cho ph th mãn ỏ()()1 8z i= Đi bi di ph ứztrong Oxy có là:ệ ộA. ();5 2M- B.();5 2M C.();5 2M- D.();5 2MCâu 17. Cho ph th mãn ỏ()1 0i i+ Đi bi di ph ứztrong Oxy có là:ệ ộA. ();- -2 1M B.;21 25 5Mæ ö-ç ÷è C. ();-2 1M D.;21 25 5M- -æ öç ÷è øCâu 18. Cho ph th mãn ỏ()()1 8z i= Đi bi di ph cể ứz trong Oxy có là:ệ ộA. ();4 3M- B.();4 3M- C.();4 3M D.();4 3M- -Câu 19. Cho ph th mãn ỏ()()1 4i i+ Đi bi di ph cể ứz trong Oxy có là:ệ ộA. ();4 3M- B. ();3 4M- C. ();3 4M D. ();4 3M- -Câu 20. Cho ph th mãn ỏ()()1 6i i+ Đi bi di ph cể ứz trong Oxy có là:ệ ộA. ();2 3M B.();2 3M- C.();2 3M- D.();2 3M- -Câu 21. Cho ph th mãn ỏ()221 1+ -z iz và ph th ng. Đi Mầ ươ ểbi di ph ứz trong Oxy có là:ệ ộA. ()1; 2M B.()1; 2M- C.1 1;2 2Mæ ö-ç ÷è D.1 1;2 2Mæ öç ÷è øCâu 22. Cho ph th mãn ỏ()()2 5z i+ Đi bi di ph ứztrong Oxy có là:ệ ộA. ()1; 1M- B.()1;1M C.()1; 1M- D.()1; 1M- -Câu 23. Cho ph th mãn ỏ2 2z i+ Đi bi di ph ứz trong hệt Oxy có là:ọ ộA. ()1; 2M B.()1; 2M- C.()1; 2M- D.()1; 2M- -Câu 24. Cho ph th mãn ỏ()()2 4i i+ =- Đi bi di sể ốph ứz trong Oxy có là:ệ ộA. ()1 2;M B.()1 2;M- C.()1 2;M- D.()1 2;M- -Câu 25. Cho ph th mãn ỏ()2 9- -z Đi bi di ph ứztrong Oxy có là:ệ ộA. ()2;1M B.()2;1M- C.()2; 1M- D.()2; 1M- -Câu 26. Cho ph th mãn ỏ()()1 0z i- Đi bi di ph cể ứz trong Oxy có là:ệ ộA. ()1; 2M- B.()1; 2M C.()1; 2M- D.()1; 2M-Câu 26b. Cho ph th mãn ỏ1 31 2i izi- += ++ Đi bi di ph ứztrong Oxy có là:ệ ộA. ()1;1M B.()1; 2M C.()1;1M- D.()1; 1M- -Câu 27. Cho ph th mãn ỏ2 7z i+ Đi bi di ph ứz trong hệt Oxy có là:ọ ộA. ()2; 2M- B.()2; 2M C.()2; 2M- D.()2; 2M- -Câu 28. Cho ph th mãn ỏ4z z- và ()()4 2z i+ là th c. Đi bi uố ểdi ph ứz trong Oxy có là:ệ ộA. ()2; 3M- B.()2; 3M C.()2; 3M- D.()2; 3M- -Câu 29. Cho ph th mãn ỏ()1 5i z+ Đi bi di ph ứztrong Oxy có là:ệ ộA. 5;13 13Mæ ö-ç ÷è B.1 5;13 13Mæ öç ÷è C.1 5;13 13Mæ ö-ç ÷è D. 14;13 13-æ öç ÷è øMCâu 30 Trên ph ng ph c, A(1;2) thì đi ng qua tr tung làặ ủđi bi di ph c:ể ứA. 2i+ B. 2i- C. 2i- D. 2i- -Câu 31. Trên ph ng ph c, các ốz yi= sao cho 2z là th bi uố ượ ểdi i:ễ ởA. ng có ph ng trình ườ ươ0xy=B. ng có ph ng trình ườ ươ0x=C. ng có ph ng trình ườ ươ0y=D. ph ng là Ox.ử ờCâu 32. Cho các ph ứ1 31; 3z i= =- bi di trong ph ngượ ẳt Oxy là ộ, ,M các đi này là trung đi ba nh tam giácể ượ ạEFH. tr ng tâm tam giác EFH là:ọ ủA. ()2; B. ()3; C. 2;3 3æ öç ÷è D. 5;3 3æ öç ÷è øhttp://dethithpt.com Website chuyên tài liệu đề thi file wordCâu 33. Cho ph ứ13 4z i=- và 27 2z i= bi di trong ph ng đượ ộOxy là hai đi ểM và N. ng tròn ng kính MN có ph ng trình là: ườ ườ ươA. ()()3 0x y+ B. ()()3 0x y- =C. ()()2 22 26x y- D. ()()2 22 16x y- =Câu 34. Trong ph ng Oxy, cho đi ểM là đi bi di ph cể ứ4 2z i= +. Ph ng trình ng trung tr đo OM là:ươ ườ ạA. 0x y+ B. 0x y+ C. 0x y- D. 0x y+ =Câu 35. Trong ph ng Oxy, cho ba đi ể, ,M là đi bi di sể ốph ứ1 38 5z xi= giá tr nào thì tam giác MNP vuôngớ ủt P?ạA. và B. và C. -1 và -7 D. và 5Câu 36. Trong ph ng Oxy cho tam giác MNP ớ, ,M là đi bi di aể ủcác ph cố ứ1 31 5z i= tâm ng tròn ngo ti tam giácọ ườ ếMNP là:A. ()4; B. ()4; 2- C. ()4; 4- D. ()4; 2-Câu 37. Trong ph ng oxy ẳM ,,N là đi bi di ph cọ ứ1 35 3z i=- =- tr tâm tam giác MNP là:ọ ủA. ()3;1 B. ()1; 3- C. ()2; 3- D. ()3; 2-Câu 38. Trong ph ng Oxy cho tam giác MNP có ẳ, N,PM là đi bi di sể ốph ứ1 31 ;z yi= =- và là tr ng tâm. nh là:ọ ỉ(). 3; 2-A (). 2; 3-B (). 2;1C (). 1; 3-D Câu 39. Trong ph ng Oxy cho hai đi ể, NM là đi bi di ph cể ứ1 22 2z i= ế5MN= thì các giá tr là:ấ ủA. và B. C. -1 và -7 D. -7Câu 40. Trong ph ng Oxy cho ba đi ể, là đi bi di các ph cể ứ1 31; 3z i= =- =-. Đi th mãn th ứ3 4ME NE PE= đi mọ ểE là:(). 2; 3-A ()3; 2-B (). 3; 4C (). 3; 4- -D 3. Pấ ỢCâu Cho các ph ứz th mãn ỏ1 1z i- Bi ng các đi bi di nế ễcác ph ứz là ng tròn. Tâm ườI ng tròn đó có là:ủ ườ ộA. ()1;1I B. ()0;1I C. ()1; 1I- D. ()1; 0I-Câu Cho các ph ứz th mãn ỏ1 1z i- Bi ng các đi bi di nế ễcác ph ứz là ng tròn. Bán kính ng tròn đó là ườ ườA. 1R= B. 2R= C. 4R= D. 8R=