Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phản ứng điều chế amin

c668de63ba4d2fd15b3329745b63445b
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào 11:37 AM ngày 18-10-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 235 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

AMIN ĐI CHỀ ẾV NG NG VÀ ĐI CHỨ Ế1. ng ngỨ Các amin có nhi uề ngứ ngụ trong ngổ pợ uữ ơt oạ ra các nả ph mẩ có ngứ ngụ làm ph mơ nhu m, cộ ượ ph m.ẩ- ng ng dimetylaminộ ủ+ xu dung môiả ấ2C2 H6 NH CS2 [C2 H6 NH2 ]+[C2 H6 NCS2 ]- Dimetyldithiocacbamat Dimetyl amin là ti ch cho vài ch có quan tr ng công nghi pề Vũ khí hóa cọ tabun (C5 H11 N2 O2 P) có ngu dimetylaminồ Dimetylamin là nguyên li thô cho xu nhi uệ hóa ch nông nghi pấ và ượph mẩ ng ng anilinộ ủ+ xu polime.ả ấ+ xu ch (anilin-fomanđehit,...)ả Rán, ng các lo th ăn giàu protein nhi cao ra các amin vòng. Các ướ ịch này xu hi nhi nh nh ng ph giòn, ph cháy khét và ngoài ủth ph chiên ng.ự ướ2. Đi chề ếa) Thay th nguyên phân amoniacế ửNH3 RI NH2 HIAnkylamin đi ch amoniac và ankyl halogenuaượ Ví :ụb) Kh ch nitroử ấAnilin và các amin th th ng đi ch ng cách kh nitrobenzen (ho ườ ượ ẫxu nitro ng ng) hiđro sinh nh tác ng kim lo (nh Fe, Zn…) ươ ưv axit HCl. Ví :ớ ụHo vi là:ặ ọc) Dùng ki nh amin ra kh mu amoniề ốC6 H5 NH3 Cl NaOH C6 H5 NH2 NaCl H2 O→ Ph ng này dùng tách anilin ra kh p.ả BÀI ÁP NGẬ ỤCâu 1. Hãy cho bi phát bi nào sau đâyế đúng A. Tính baz anilin benzyl amin B. Benzyl amin và anilin coi là amin th mề ượ C. Tính tan benzyl amin anilinủ D. Dd benzyl amin và anilin màu quỳ tím sang xanh.ề ổCau 2. Hãy cho bi có bao nhiêu amin III có công th phân là Cế ử5 H13 N?A. B. C. D. 5Câu 3. Hãy cho bi công th nào sau đâyế đúng ?A. CH5 B. CH4 C. CH6 D. CH7 NCâu 4. Amin ch có ch vòng benzen. Trong phân X, kh ng ượ ủlà 13,08%. có bao nhiêu công th o?ứ ạA. B. C. D. 3Câu 5. Phát bi nào sau đâyể không đúng ?A. amin là các nguyên cacbon liên nhóm aminậ ớB. Amin thành ng cách thay th amoniac ng hiđrocacbonượ ốC. Amin có hai nguyên cacbon tr lên thì xu hi hi ng ng ượ ồphân.D. Tùy thu vào hiđrocacbon mà có th phân bi amin no, không no ho ượ ặth mơCâu 6. Cho các dung ch sau: (1) etyl amin;ị (2) đimetyl amin; (3) amoniac; (4) benzylamin; (5) anilin. dung ch có th màu quỳ tím sang xanh?ố ổA. B. C. D. 5Câu 7. hóa ch đã nghi ng là phenyl amoni clorua. Hãy cho bi ượ ếhóa ch nào có th ng xác nh hóa ch đó.ấ ấA. dung ch NaOH, dung ch NHị ị3 B. dung ch AgNOị3 dung ch NaClịC. dung ch AgNOị3 dung ch NaOH D. dung ch NaOH, dung ch HClị ịCâu 8. Cho dung ch ch 9,3 gam amin ch tác ng dung ch ịFeCl3 thu 10,7 gam a. amin đó là:ư ượ ậA. C2 H7 B. C4 H11 C. C3 H9 D. CH5 NCâu 9. Cho amin ch tác ng HNOơ ớ3 loãng thu mu amoni trong ượ ốđó nit chi 22,95% kh ng. công th phân amin là:ơ ượ ủA. CH5 B. C4 H11 C. C2 H7 D. C3 H9 NCâu 10. trung hoà 100,0 gam dung ch ch amin ch ng 4,72% ầ100,0 ml dung ch HCl 0,8M. Xác nh công th amin X?ị A. C6 H7 B. C2 H7 C. C3 H9 D. C3 H7 NCâu 11. Ph ng nào sau đây không ra?ả ảA. C6 H5 NH3 Cl CH3 NH2 B. C6 H5 NH3 Cl NH3 C. CH3 NH3 Cl NH3 D. C6 H5 NH3 Cl AgNO3Câu 12. Amin ch c. tác ng HCl thu mu có công th là ượ ứRNH2 Cl. Trong mu Y, clo chi 32,42% kh ng. Hãy cho bi có bao nhiêuố ượ ếcông th o?ứ ạA. B. C. D. 4Câu 13. Khi cho các amin có công th phân là Cứ ử3 H9 tác ng CHụ ớ3 thu ượamin ph có cao amin ban u. Hãy cho bi có bao nhiêu amin th ỏmãn?A. B. C. D. 3Câu 14. Cho amin tác ng CHụ ớ3 thu amin III có công th phân ượ ứt là Cử4 H11 N. có bao nhiêu công th o?ứ A. B. C. D. 4ĐÁP ÁN1 10 13 D2 11 14 B3 12
2020-09-29 11:15:01