Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

phần tự luận Đề kiểm tra học kỳ 2 Môn hóa học lớp 12 LẦN 4

650dfcb7dde0825b5fa63672fc94ff7e
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-04-23 15:34:55 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO TP HCMỞ KI TRA NH KỲ BÀI 2Ề TR NG QU CHÂU KỲ II NĂM 2017 2018ƯỜ CHÍNH TH MÔN HÓA KH 12Ề Th gian 15 phút không tính th gian giao )ờ ềB.PH LU N: đi m) và Tên Sinhọ ………………………………………….L p:ớ ………… SBD …………………. sinh làm bài trên gi thi, không làm trên ềCâu (1 đi m):ểD khí COẫ ừ2 vào dung ch NaAlOị2 hi ng gì ra Vi ượ ếph ng trình hóa gi thích.ươ ảCâu đi m):ểVi ph ng trình hóa các ph ng sau đây ghi rõ đi ki ph ươ ảng .ứa. Al Fe3 O4 b. Fe HNO3 nóngặc. AlCl3 dung ch NHị3 d. dd FeCl3 KI Câu 3: đi m)ểHòa tan 7,68 gam FeO Feế ợ2 O3 và Fe3 O4 260 ml dungầ ủd ch HCl 1M. Dung ch thu cho tác ng dd NaOH nungị ượ ủtrong không khí kh ng không thu gam n.. ượ ượ a. Ch thu sau cùng là ch gì 0, 25 điêm )ấ ượ b. Tính 0, 75 đi )ể Cho: 16; 1; Cl 35,5 Fe 56---------H T--------Ế