Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Phân tích tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-15 07:57:02
Nội dung
PHÂN TÍCH TÁC PH "ĐÂY THÔN VĨ " HÀN TẨ Ử1. Cu hành ng Vĩ Dộ ươ ạa) Trong các nhà th i, Hàn ph là ng nh nh t, nh và ph cơ ườ ứt nh t. Vì th cũng bí nh t. Có ai đnh tranh ch nh ng cái "nh t" không? Víạ ấT ngôi sao ch i, Ch Lan Viên đã th có lí. Và cũng nh thái dành cho ngôi saoử ộch quá bao ng kính thiên văn đã đua nhau chĩa Hàn Ti thay, cái ng sángổ ừv trong tr o, chói lói, ma quái phát ra ngôi sao có cu hút bao nhiêu cũng cóừ ốs xô đy nhiêu. Đn nay đã có bao cu thăm dò, thám hi m. hi ng "b nứ ượ ấlo n" nh ng này, đi i, ng ta th ti nh là vào lo siêu: nào siêuạ ườ ướ ướ ườ ạth c, siêu th c, nào siêu thoát v.v...ự ứV mà, nào đã thoát! cu c, ng treo phía tr còn đó câu i: Hànậ ướ ỏM anh là ai?ặ ửNgày tr c, cu xung đt "bách gia bách ý" ch ra Hàn nói chung.ướ ử"Đây thôn Vĩ " ng riêng không khí thái bình. Ph đn khi đc nh nạ ưở ượ ạtuy vào ch ng trình ph thông cách, sóng gió đn cái thôn Vĩ bé ng .ể ươ ửTh bi t, ch ng nhan nào thoát kh truân chuyên! Có ng ng cách ch pế ườ ụxu ng lí ch đen i. Ng khác đã đem cái bóng đè. Không ít ng th ng tayố ườ ườ ẳkhai tr "Đây thôn Vĩ " kh danh sách nh ng ki tác thu ph tinh ch thừ ơT ...ửNgay nh ng ki đng lòng tôn vinh thi ph này cũng phân hoá. Ng si mêữ ườth đó ch là tình (v Hoàng Cúc). Ng vàng ng nh (c nh Hu và ng iấ ườ ườHu ). Ng khôn ngoan thì làm ch i: tình yêu tình quê. ng ngo i.ế ườ ướ ạNg khăng khăng ng i. ng vào tình Hoàng Cúc nh iườ ướ ườ ốđ tham chi n. Ng khác béng ng ti cái xu không ít quan tr ng yể ườ ấDoc24.vnsang bên ch đt phá vào văn không thôi. Ng khác hoàn toàn "dùng ngoàiể ườ ạhi trong, dùng chung hi riêng", ví nh dùng lí chung chung cái tôi lãng và tâmể ạtr ng lãng áp đt vào tr ng riêng này... Tôi tin Hàn không bácạ ườ ửb nh ng đoan y. ng i, thi nhân ng ki vìỏ ườ ượ ếquá yêu Vĩ ng nh ng cách riêng tây mà nghiêng ch thôi. toàn th là th Mà chi ti tạ ếcũng không ph là ít chuy n. Ngay câu "Lá trúc che ngang ch đi n" cũng gây tranhả ềcãi.Cái màn "s ng khói" làm "m nhân nh" là Vĩ hay thu ch ng thi sĩ đangươ ườch nh, cũng gây đng... Hèn chi, hai báo nhi liên quan đn nhà tr ng và vănị ườch ng là Giáo Th đi và Văn ngh đc phen ch tr n. Dù mu hay không, nóươ ượ ốcũng đã thành "v " th th gi Đn nay, khó mà nói các ki đã ch nhau.ộ ịTình hình xem ra khá i, khó đt đc ch t. Hai báo đành th còi thu quân iệ ượ ớvài ti nghiêng "đi danh". sau, nhà giáo­nhà nghiên Văn Tâm khiờ ứso cu Gi ng văn văn lãng (NXB Giáo c, 1991) đã đi sâu n.ạ ơR nhà biên so này cũng nhanh chóng tr thành ki thêm vào cái danh sách dàiồ ếdài đó. Cu hành ng Vĩ ti đua chen. Khói ng và khói a, vì th ,ộ ươ ươ ếtràn lan ra nhi báo khác, sang văn thành đo Giáo Ph giáo Vi Namề ệ[1], đng đn nh ng ng Hoa Canada...ộ ườ ỳCh là hi có bài th nào trong tr th mà cũng bí đn th Xem ra, cái chúng taắ ế"g c" đc thu ph "d dãi" nh đó thôi!ỡ ượ ởb) Ph nói ngay ng: coi tác ph đã làm cái tên Hàn iả ạkhông tiêu bi cho tinh ch th thì kì th t. bài th hay, nh là nh ng tuy tể ệtác, bao gi cũng có "m ng vi ch" tinh hoa tinh huy th y. Có đi nó đãờ ềđc dò tìm ra hay ch thôi. Th chí, th ng ki gi hi ng Hàn cượ ượ ặT khó đc coi là thuy ph c, khi ch th "Đây thôn Vĩ ". Đã đn lúc ph iử ượ ảl ra "m ng vi ch" thi ph cùng tinh hoa tinh huy thi sĩ. Trong th nghầ ệDoc24.vnthu t, vi khác không th thay th vi dùng tr thâm nh vào thân tác ph m.ậ ẩNh ng vi đc tôn chi nguyên đây đã ra không hi ng, uư ếkhông nói là tr nên kém thiêng. Thôn Vĩ ng "tr gan cùng tu nguy t", tuy tở ườ ệngay nh ng linh khi tin vào tr giác đn thu n. Vĩ đi nhiên gi uả ấkín ngay trong trong tr kia bao bí nó. Mu đn đúng ch gi vàng Thôn Vĩ,ự ủtr nh thi ph đc trang thêm "s ch n", chìa khoá. Nh ng thự ượ ứnày, ti ng, cũng gi mình kh trong th Hàn Nói cách khác, tác ph ngế ốtrong đi nh sinh nh riêng, p. Có thân ph riêng, giá tr riêng, thân.ờ ựĐc văn, căn tin nh t, tr sau, là văn tác ph m. Đó là nguyên c. Vàọ ướ ắnhi khi không bi gì tác gi có th nh đc tác ph m. Nh ng hi và hi uề ượ ểth đáo là hai đ. Không am ng tác gi thì khó mà th đáo tác ph m. Tr ng pấ ườ ườ ợtrong tr mà đy bí nh "Đây thôn Vĩ ", thân sinh đy ph nh Hànẻ ưM càng ph th Nghĩa là: thi cái nhìn liên văn n, cùng nh ng khám phá vặ ềthân ph n, ng và thi pháp tác gi khó giúp ta soi sáng đc thi ph này.ậ ưở ượ ẩTrong nhi đi cho soi sáng thôn Vĩ Hàn không th khôngề ểnói đn tình yêu tuy ng, Th Điên và tr tích nh ng bi ng và ngôn ngế ượ ữthu th ng thi pháp thi sĩ này. tình yêu tuy ng quy đnh đn đi tình mộ ảchung, thì Th Điên quy đnh trình không gian. Trong khi bi uố ểt ng và ngôn ng ng tr tích quy đnh đn th ng hình ng, hình nh thiượ ượ ủph đc này.ẩ ắ2. Vĩ trong Đau th ng và Th điênạ ươ ơa) Ai đã đc Hàn ph th ng th quan tr ng nh thi sĩ chính làọ ủĐau th ng. Th ra ban đu Hàn đã đt cho nó tên khác, n: Th điên.ươ ơHai cái tên có th hoán cho nhau, là đi đáng cho ta ý. Nó nói ng th cể ứr sâu mình. Thì Đau th ng và Điên chính là Hàn y.ấ ươ ậDoc24.vnĐau th ng là ngu sáng o, còn Điên là hình th sáng y. Đc ra đi uươ ềnày không khó, nh ng nh di ch Đau th ng không Ch th mà ng taư ươ ườc đánh đng "đau đn thân xác" "đau kh tinh th n", và coi Điên ch gi đn là tứ ộtr ng thái nh lí.ạ ệNg cùng Đau th ng chính là tình yêu tuy ng. Ta th ng tù trongẫ ươ ườ ầđnh ki tuy ng. Th ra, tuy ng ch nh ta ng. Không ph tuy tị ưở ệv ng nào cũng làm cho con ng ngã. Còn có tuy ng làm tình yêu thăng hoa.ọ ườ ọTuy ng có th ch hi ng, nh ng không ch tình yêu. Càng mãnh li càngệ ệtuy ng, càng tuy ng càng mãnh li t. Con ng ta đi đn tuy ng có th vì nh ngệ ườ ữnguyên riêng tây kín khu t, đôi khi ta kh tri (m thi t, th ng, tỷ ươ ấmát nào đó trong tâm th ch ng n!). Hàn có thu đó. Ai cũng bi ch làể ếm cu chia lìa và đáng ng có nghĩa là đang chia lìa. Nh ng, may thay, th yộ ảchúng ta đu có kh năng quên đi mà vui ng. Còn nh ng ng nh không đcề ườ ượtr phú cho cái kh năng quên. Càng nh ng nh tr tr ng càng ám nh. ng trongờ ốd khôn nguôi th kh chia lìa, th ng đy mình (gi xô đy thì đúng n)ự ườ ơđn đi chót cùng tuy ng nu đi, níu đi. Nói khác đi, làm th bên mi ngế ệv ch t. Không ai yêu ng, yêu đi ng ph lìa cu ng! Thự ườ ơT là ti ng nói ni yêu y. Và trong lăng kính lùng ni yêu y, nh tr nử ầgian này th ng ánh lên nh ng khác th ng: ng y, ng thanh khi bao giườ ườ ờh t. Mà càng đp, càng tuy ng càng tuy ng, càng đp! Th là Đau th ng chế ươ ứsao! Đau th ng không ch là cung mà còn chính là ng th xúc đc thù Hànươ ủM bút khác nào nói tuy nh, nguy cu i. Cho nên iặ ỗl th th là bày da di đn đau đn tình yêu tuy ng. Và nhờ ưth đi oái oăm đã hình thành: Tuy ng đã tr thành quan, cách th yêu điế ờđc bi Hàn .ặ ửCó th nói, đó là ngh ch lí đau xót thân ph n. Và ngh ch lí này cũng là uể ấtrúc ti ng nói tr tình Hàn ni yêu là đau, đp là tuy tủ ệDoc24.vnv ng, nh ng ch là phía sáng tình tuy ng. th rõ đi này, nênọ ềtrong bài th vi cho Thanh Huy ng tình trong ng đã ng hìnhơ ườ ặnh ngh ch lí tr trêu: sau hàng ch m. Th là th Hàng ch (trongả ấtr o, sáng) ch là phía th đc đôi (u ám, đau th ng) khu chìm phíaẻ ươ ượ ươ ấsau mà thôi.K tinh ngu th lùng oan trái đó, "Đây thôn Vĩ " là tình cu điế ờc ni đau th ng, tình yêu tuy ng. Nói đn thi ph chân chính là ph iủ ươ ảnói đn đi xúc riêng nó. Mà âm đi chính là cái đi tâm n, đi xúc aế ủthi sĩ đc hình th hoá. Đc th đc âm đi nó xem nh đã đc víaượ ượ ượ ồc th i. Không ph ng ng ta cũng th ngay kh "Đây thôn Vĩủ ườ ủD " đu vang lên trong âm ng câu i. Ba kh là nh ng câu ti p, càng vạ ưở ềsau càng da di t, kh kho i:ế ảSao anh không ch thôn Vĩ?ề ơNhìn ng hàng cau ng lênắ ớV ai quá xanh nh ng cườ ướ ọLá trúc che ngang ch đi nặ ề...Thuy ai đu sông trăng đóề ếCó ch trăng nay?ở ố... đây ng khói nhân nhỞ ươ ảAi bi tình ai có đm đà?ế ậÂm đi nh ng câu đc lên ni thi tha cu đi đnệ ượ ếm th ng tâm đau. bài th đc xem là ki tác này, ni yêu đau đáuứ ươ ượ ềDoc24.vnđn tuy ng còn hoá thân thành sâu xa, th đm vào toàn th thi ph m:ế ẩm chia lìa. Tr tiên, nó quy đnh đn hình nh cái Tôi thi sĩ, đng th nó đặ ướ ổbóng xu ng quan không gian Hàn nó dàn ng nên các ng quan khôngố ươgian "Đây thôn Vĩ ".Đt bài th vào hoàn nh sáng tác và tâm th sáng gi aủ ủthi sĩ, ta có th th nh ng đi rõ n.ể Sau khi nh nan y, Hàn đã coi mình nh cung ph nắ ậoan nghi đày vào lãnh cung. là lãnh cung chia lìa (tôi không nh nói đn Gò iệ ồhay Qui Hoà, đó ch là hai đa ch trong cái lãnh­cung­đnh­m nh thôi). iở ộv cu đi không còn a. Vô cùng yêu đi, thi tha bao luy ng i, màề ườ ậT đã ch đng cách li, quy đnh tuy giao Nh ng tuy giao ch không ph iử ảtuy tình. Th chí, càng tuy giao, tình nh th ng càng mãnh li bao gi t. ngệ ươ ằngày trong cái lãnh cung y, thèm khát th gi ngoài kia: Ngoài kia xuân đã th hayở ắch a? Tr trong đây ch ng có mùa Không có ni trăng và nh Có nàng cung như ớth ng vua. Ch đng tuy giao ch là bi hi ng lòng thi tha bó. Hươ ượ ễti ai đn thăm mình Ngoài kia thì ch ng khác nào ti ng ch đàyễ ườ ưvĩnh vi cu đi, th chí nh ti ng cõi này cõi khác. mìnhễ ườ ồcoi nh đã ch theo: đã đi khôn níu Lòng th ng ch đã ch Ng iư ươ ườđi tôi tôi ng kh trong th hình thành haiộ ửkhông gian phân đnh nghi ngã: Ngoài kia và Trong này. Nó là cách nhau haiớ ủcõi, mà kho ng cách ng tuy ng Anh đng cách xa nghìn th gi ngả ặnhìn trong ng mi ng em Em anh cũng theo nh lòng anh đã iộ ườ ườ ườ ớn i. Đc th Hàn, th Ngoài kia và Trong này (hay đây) là hai th gi hoàn toàn ngơ ươph n. Ngoài kia: mùa xuân, th i, đy ni trăng, đy nh c, tràn tr ánh sáng, là cu cả ươ ộđi, tr gian, là ng, hi ng, nh phúc... Trong này: ch ng có mùa, không ánh sáng,ờ ẳkhông trăng, không nh c, âm u, nhân nh, là lãnh cung, là tr sâu, là đa ng c, tạ ấh nh... Trong này ch đc Ngoài kia ng ao th lén, ng kh kho tuy tạ ượ ướ ệv ng mà thôi.ọDoc24.vnT thi phong nh Hoàng Cúc vào đánh đng khát ng Ngoàiấ ềkia trong Thôn Vĩ hi lên nh đa danh kh đu, đa ch th aồ ủNgoài kia. Nói khác đi. Ngoài kia trong cái gi kh đã hi lên ng ng Vĩ .ờ ươ ạThèm thăm Vĩ cũng là thèm khát Ngoài kia, cu đi, nh phúc tr nề ầgian. Nghĩa là trong th sáng Hàn Vĩ là đa danh th aứ ừđc ng tr ng hoá [2]. Trong văn thi ph này, có th th ng quan khôngượ ượ ươgian nh th hai ch n: "thôn Vĩ" (Ngoài kia) và " đây" (Trong này). Hình ng cái Tôiư ượthi sĩ hi ra nh ng đang " đây", trong này mà kh kho ngóng trông hoài ngệ ườ ọv "thôn Vĩ", Ngoài kia. Đó là hình nh cá th nh nhoi tha thi đi mà đang ph iề ảlìa cu đi, đang ph bên tr quên lãng, đang ch trong cô đn, đang níuỏ ơđi, nu đi. Đây thôn Vĩ ch ng ph là tình th gi Ngoài kia đang bờ ịl đày Trong này hay sao? Ch ng ph tình càng vô ng càng mãnh li t, càngư ệmãnh li càng thêm vô ng hay sao?ệ ọb) Đau th ng đã tìm đn "th điên" nh hình th đc thù đi Hàn ,ươ ửnh là giai đo sau [2]. không quá khi nói ng đã bu chúng ta ph xét cáiấ ạquan ni hòi lâu nay "điên" và "th điên". Ta quen th điên ch nh tr ng tháiệ ạb nh lí mà quên ng còn có điên nh tr ng thái sáng o.ệ ạCó không ít ng làm th đòi th điên nh ch theo th tân kì, nênườ ốch là cách làm ra điên nh ng ng nh queo. Còn điên Hàn là tr ng thái đauỉ ườ ạth ng bên trong đang chuy hoá thành sáng o. xúc tuy ng, oái oăm thay, trươ ởthành ng ph sáng o. ng ph đi m, thái quá, khi tâm xé rào raư ượkh nh ng đi, nh ng biên gi thông th ng. Thi ng đn nh c, sáng oỏ ườ ạnh lên đng. Chính Hàn cũng th rõ tr ng thái này: "Nàng đánh tôi đau quá, tôi raư ậti ng khóc, ti ng gào, ti ng rú(...) Nghĩa là tôi đu quá! Tôi cám tôi ph cế ảnh ng gì mà lòng tôi, máu tôi gi bí t. Và cũng có nghĩa là tôi đã trí, tôi phátữ ấđiên..." (T "Th điên"). Ra đi nh "Th điên" th ng có nh ng đc tr ng: a) là ti ngự ườ ếnói đau th ng nhi bi hi ph trái nhau; b) ch th nh cái Tôi li­h tủ ươ ấDoc24.vnđnh; c) kênh hình nh kì kinh d) ch liên siêu logic; e) ngôn iị ớnh ng đc tr ng (đc bi là đi d) đã khi cho bài th khác nào nh ng xao đngữ ộtâm linh đc kí tr n. Nh ng "điên" này hi ra trong các bài th thành dòng tâm tượ ưb đnh. Đc tính này không khó nh ra, tác gi vi th do. Nh ng nh ng bài đcấ ượvi thành nh ng kh ch nh, vuông c, tròn tr a, thì vi nh bi khó nhi u. Có hìnhế ềdung nh th "Đây thôn Vĩ " là "th điên" theo đúng nghĩa. Không cóư ơnh ng hình nh kì ma quái, nh ng ti ng kêu kinh nh ng ch liên toàn bài thì rõ raữ ếlà "đt đo n", "cóc nh y" [3]. ch th nh dòng tâm đnh, kh vai trò tứ ướ ổch ch ch lí trí. Nhìn văn hình ng, có th th thi ph đc ng tứ ượ ượ ộchu hình nh liên nhau đnh. ngo nh (ph đu) tho đã tâmỗ ắc nh (ph sau); hãy còn sáng (V thôn Vĩ) ch đã âm (c nh sông trăng và ngả ươ ườ ươkhói)... Nh ng ng th ph trái nhau dính vào nhau ng nh thi tr "vô kữ ỉlu t". Nh ng nhìn kĩ th đó ch là chuy kênh quá mau "hàng ch m" sangậ ấ"đôi " đó thôi. Nhìn ch xúc, cũng th có nh ng khúc, khu khúc iắ ớnh ng phía ch sáng ch nh y. Kh đu: ao th kín ng ng bên trongữ ướ ầl lên nh bên ngoài, hoài ni âm mang ng aạ ươ ủkhát khao kh hai: mong kh thi dâng lên tho hoá thành hoài ngự ướ ọch i; kh ba: ni mong ngóng ló ng đã hoá thành hoài nghi. Nhìnớ ốt trúc không gian, cũng th bài th có chuy ti không gian tinh vi, kín ch,ừ ạkhông nh ra. Trong ph sâu dung, có th th ba nh chính: xa, thuy nễ ườ ềxa, khách đng xa. Chúng thành cái th gi Ngoài kia đi đây. Nh điườ ốl quái ác gi cu đi và lãnh cung, tr gian đp và tr sâu đm, ng và khôngậ ươ ốs ng, bó và chia lìa... Kh còn thôn Vĩ Ngoài kia, kh hai ph đu kh ba aố ữv là Ngoài kia, đn cu kh ba thì đã bay vào Trong này, đã đây i. Nó là ch nàoẫ ốv y? Còn ch nào khác, ngoài cái đang căn nh tàn ác hành Ch ng ph đóậ ảlà chuy ti "cóc nh y" đc thù "liên ng th điên" đó sao? Đi đáng nóiự ưở ềlà: liên ng đt đo đnh "th điên" ra chuy làn các nh c, cácế ưở ắDoc24.vnmi không gian cách đt ng đn ng nh phi lí, thì âm đi nhiên nhu nhuy nề ưở ễc cùng hoài, trong cùng th chia thành các kh vuông ch nh đãủ ạsan p, ph kín hoàn toàn nh ng quãng đt i, khi ng đc nhiên coi ng bàiấ ườ ằth là ng cùng không gian Vĩ mà không th ng đó là ghép tơ ấch t, xu th gi các vùng không gian góc bi chân tr ("thôn Vĩ" là Ngoài kia, cònợ ờ" đây" là Trong này). Theo tài li đáng tin đây Ph Xuân Tuy n, trong cu nở ốĐi tìm chân dung Hàn Nxb. Văn 1997, thì bài th có tên đy là " đâyạ Ởthôn Vĩ ". gi đang tuy giao đn ch hoang liêu Gò i,ạ ồcách li hoàn toàn bên ngoài ch nh. Theo đó thì, cái ch " đây ng khói mớ ươ ờnhân nh" càng là bi hi tr ti ch "tr sâu" nh mà đang uả ưđày "Tôi đang còn đây hay đâu? Ai đem tôi tr sâu? Sao bông ph ng trongở ướ ượ ởmàu huy Nh xu ng lòng tôi nh ng gi châu?". Có hi nh th ta th bi hi nế ệph "th điên" và tình yêu tuy ng đy khúc Hàn .ứ ửTóm i, ch "liên ng điên" ra văn hình ng có "đu Ngôạ ưở ượ ầmình ", thì dòng tâm đnh chuy thành âm đi li i. qu là:ở ảdòng hình nh thì tán c, nh ng dòng xúc li ch. th Đây thôn Vĩ làả ẫm ph "th điên". Đó là phi logic nh ng nguyên phi n, nguyên đi sâu.ộ ềT khi cho thi ph là nguyên kh i. Vì th vào cõi th Hàn khôngấ ửch chú vào ph "l thiên", mà đào sâu vào ng "tr tích" a! Chú thích:ỉ ữ[1] PL 2535, tác gi Võ Đình ng đã công li quan tr ng liênỞ ườ ọquan đn cách hi bài th này: thi phong nh nh đc không ph là nhế ượ ảHoàng Cúc trong tà áo dài tr ng sinh Đng Khánh… Đi này cho th vi trói ch iắ ộdung bài th vào ki Hoàng Cúc là vô i. ố[2] Có th các nhà th thu Tr ng Th Lo ít nhi nh ng quan ni "thể ườ ưở ơđiên" thu ch ng cu thi phái ng tr ng Pháp, mà ng đi di là Mallarme…ộ ượ ườ ệRiêng Hàn đn "th điên" ch là do logic i.ặ ạDoc24.vn[3] Các ki Vũ Qu Ph ng (trong Th bình), Lê Quang ng (trongế ươ ưTác ph Văn c) và Nguy Tuy (trong oan đc gi i) đu nh xét ng:ẩ ượ ằ"b ngoài câu ch ng nh ng ch ng ăn nh gì" (Văn ngh ph san 5.1990)ề ưở ố3. vào thi ph mướ ẩa) Dù là "th điên" hay th gì chăng a, khi đã là thi ph dành đc chơ ượ ỗđng trang tr ng trong kí ng đc nhi th thì khoát ph nh vào đpứ ườ ẹt ng nó. Mà lõi ng không th là gì khác quan ni nào đóư ưở ưở ệv cái đp. ng ph gi hai mi không gian nói trên đây Đây thôn Vĩ ,ề ươ ạkhông ch là con ng đang ph chia lìa cu đi. Sâu n, th mỉ ườ ấthía n, đó còn là thi sĩ đang ph ngày lìa xa cái đp mà mình ngơ ằkhao khát, tôn th Ai đã đc Hàn ph th ng chu quan tr ng nh aờ ủcái đp theo quan ni chính là thanh khi t. Đi này có ngu trongẹ ừnh quan thi sĩ tr cu đi, tín ni tôn giáo đo. nhỡ ướ ảv t, nó hi ra thành thanh tú (thiên nhiên lí ng theo ph là "ch non thanhậ ưở ướtú"). con ng i, nó hi ra trong trinh khi (đy là "trinh khi mà xuân tình"). QuanỞ ườ ếni cái đp nh th đã chi ph ngòi bút Hàn khi th hi con ng và thiênệ ườnhiên. Trong thi ph này có hi di nh ng hình ng thôn Vĩ, Sôngẩ ượ ườtrăng thuy trăng, Khách đng xa đu là nh ng bi hi ng đng đp thanhề ườ ẹkhi đó. Trong chia lìa, nh ng đp kia đu khi lâm vào tuy ng.ế ọVà đng nhiên, đã nh chúng qua lăng kính ni tuy ng. Có th tr ngươ ườh là minh ch ng đáng cho đnh nghĩa cái đp Pôn Valeri: Cái đp là cáiợ ẹlàm ta tuy ng. chia lìa đây, ng nh đã hi ra trong giác th cệ ườ ựt xa i, hi quá ng ng và mong manh mình. Không ch th mạ ấvào th gi ng th khi cho ch th đc ph âm đi da di kh kho th tơ ượ ậám nh, mà tr tiên, chia lìa các giác éo le kia đã hoá thân vào ng hìnhả ướ ừnh, ng nh thi ph này.ả ẩDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.