Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phân tích tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-03-25 04:42:55 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 224 | Lượt Download: 0 | File size: 0.138752 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NG PHÂN GLUCOZ FRUCTOZỒ Fructoz (Cơ6 H12 O6 ng ch là polihiđroxi xeton, có công th thu nở ọlà CH2 OH CHOH CHOH CHOH CH2 OH Ho vi là :ặ CH2 OH[CHOH]3 COCH2 OH Trong dung ch, fructoz ch ng vòng nh ho nh. tr ngạ ạthái tinh th fructoz ng vòng nh :ạ OHOOHCH 2OHHOHHH1 2345 6HOCH2 ng fructozơ Fructoz là ch tinh, tan trong c, có ng ng mía, có nhi trongơ ướ ườ ềqu ng và bi trong ong (t 40%) làm cho ong có ng m.ả ng nh glucoz fructoz tác ng Cu(OH)ươ ớ2 cho dung ch ph màu xanhị ứlam (tính ch ancol đa ch c), tác ng hiđro cho poliancol (tính ch nhómấ ủcacbonyl). Fructoz không có nhóm –CH=O nh ng có ph ng tráng và ph ng khơ ửCu(OH)2 thành Cu2 là do khi đun nóng trong môi tr ng ki nó chuy thành glucozườ ơtheo cân ng sau :ằFructoz ơOH-¾¾¾®¬ ¾¾ Glucozơ
2020-09-27 08:13:39