Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Phân tích nhân vật Tnú trong tác phẩm \"Rừng xà nu\" của Nguyễn Trung Thành

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-13 05:35:49
Nội dung
Doc24.vnPhân tích nhân Tnú trong “R ng xà nu” Nguy Trung Thành.ậ ễBài văn 1ẫNhà văn Nguy Trung Thành nh ng con nh đt Tây Nguyênễ ườ ấv nh ng cánh ng đi ngàn. trong nh ng tác ph nh ph đnớ ếlà truy ng “Rùng xà nu”, tác ph là câu chuy dân làng Xô Man trongệ ềkháng chi ch ng Mĩ. Nhân Tnú hi lên, đi di cho ng Xô Man kiênế ườc ng, khu tr chi tranh xâm c.ườ ướ ượTnú nh đã côi, thi th tình cha Nh ng bù i, Tnú đcừ ượdân làng bao c, chăm sóc. mà Tnú có lòng yêu th ng nhân dân, làngọ ươxóm: “có cái ng th ng núi, th ng c”. khi còn là bé, Tnú đcụ ươ ươ ướ ược truy y: “Cán là Đng. Đng còn non này còn”. th béụ ướ ậcon ngày nào luon th đc lí ng ng buôn làng, luôn tin ng đi theoứ ượ ưở ưởcon đng Cách ng. Vì dù còn nh Tnú đã ra là ng chi sĩườ ườ ếnhí gan góc táo o, đy qu m. ch vây lùng kh ng dã man kạ ẻthù,, Tnú đã cùng Mai xung phong vào ng anh Quy cán bớ ộtrung kiên Đng. Tnú có cái đu sáng lùng trong vi tìm đng ng đaủ ườ ưth cho anh Quy t. Có qua thác, chu lên thì ng súng đen ngòmư ượ ọđã chĩa vào gáy nh ng t. Tnú nu lá th anh Quy vào ng đm bíạ ảm t. Tnú gi giam ng tù bi bao đòn roi, th ng tích. Đch tra nậ ươ ấh “C ng đâu?” Tnú đã không ng ng đt tay lên ng và nói: “C ng nỏ đây này!”.Và ng Tnú lên nh ng dao chém ngang thù.ở ẻCông vi khó khăn và đy nguy hi là nh ng Tnú đã làm dân làngệ ểXô man mãi hào Năm năm ch có cán gi ho gi trongự ởr ng”. Trong vi c, Tnú còn là ng nghiêm kh thân, có chí,ừ ườ ản c, quy tâm không ng ng ngh Khi ch thua Mai, Tnú đã tr ng ph tỗ ạcái hay quên mình: “c hòn đá đp vào đu mình máu ch ròng ròng”.ộ ảTnú th đã mang trong mình nh ng ch có mai này tr thành tự ộng chi sĩ ng trung kiên, anh dũng.ườ ảBa năm sau, Tnú ng tr tr ti lãnh đo dân làng Xô man đánhượ ạDoc24.vngi c. Mai ng thu thi th nay đã là Tnú và đa con là tặ ườ ếqu tình đp y. Song thù tàn đã tan ami bé nh Tnú.ả ủChúng đã gi con Tnú. Tnú tr cái ch con hoàn toàn tr nên c:ế ướ ự“Anh đã đt hàng ch trái mà không hay. Anh ch y… ng anh có aứ ửđt. Ch hai con anh bây gi là hai n”. Căm thù Tnú nh vào gi aố ữđám lính, hai cánh tay nh cánh lim anh ôm ch con Mai. Nh ngư ưkhông còn a! Tnú t. Tr cái ch Tnú không run mà anhị ướ ợc th mình th bình th vì gi gia đình anh đã không còn. Duy còn đi uả ềlàm Tnú day và băn khoăn nh chính là làng Xô man mình. Ai cùng dânứ ẽlàng đánh đu quân gi c? Ai cùng dân làng đi theo lí ng Hô? Tnú hoànổ ưở ụtoàn không nghĩ đn mình a. Gi dùng gi nh xà nu đt đuế ườ ầngón tay Tnú. Đó là bàn tay trung th c, tình nghĩa, ng ph vi chủ ữanh Quy cho; ng đt lên ng mình mà nói: “C ng đây này”. Bàn tayế ởy cũng đã ng đc Mai ch mà khóc ng nh ng gi nóngấ ượ ướ ắb ng yêu th ng đng m, lúc Tnú ng tr Gi đã đt đuỏ ươ ượ ườ ầngón tay Tnú thiêu chí đu tranh dân làng Xô man. Nh ng ng aể ửđu tranh dân làng Xô man bùng cháy. Tnú không kêu van khi thiêuấ ửngón tay, mà Tnú đã thét lên ti ng “Gi t”. Ng Xô Man nh nh đng lo tộ ườ ạvùng gi gi c. Đó là đng kh làm rung chuy núi ng, bàn tayậ ừtr thành ch ng tích ác và lòng thù mà Tnú mang theo su cu đi.ở ờLòng thù đã bi bàn tay Tnú thành ng đu châm bùng lên ng iậ ổd dân làng Xôman. Bàn tay ch còn hai đt ngón giáo, súngậ ầđ Tnú lên đng n. Và cu cùng chính bàn tay y, Tnú đã xi vào cể ườ ổh ng nh ng th ng tàn ác dã thú. đây Tnú đã qua iọ ượ ọđau th ng và bi ch cá nhân, tham gia ng gi phóng quân quét ch tươ ượ ấc nh ng th ng c, thù không đi tr chung con anh còn trênả ạm nh đt quê ng. Khi đã tr thành chi sĩ gi phóng quân, Tnú là cán bả ươ ộcó tinh th lu cao: tuy nh quê ng gia đình, nh ng ph trên cho phépầ ươ ấm đúng đêm nh quy đnh trong gi phép.ớ ấNhân Tnú tiêu bi ng anh hùng đi di cho ph và con đngậ ườ ườDoc24.vnđi các dân Tây Nguyên trong th đi đu tranh gi phóng. Xây ng nhânủ ựv Tnú cho th đc nét tài hoa nhà văn Nguy Trung Thành khi vi conậ ượ ềng Tây Nguyên.ườBài văn 2ẫM nhà văn th ng có vùng đt riêng, Nguy Trung Thành đó là Tâyỗ ườ ễNguyên. Ông đã có nhi nh ng tác ph vi ng tài này, đc bi làấ ệhình nh nh ng con ng kiên ng khu núi rung Tây Nguyên. tả ườ ườ ộtrong nh ng tác ph nh trong sáng tác Nguy Trung Thành làữ ễtruy ng “Rùng xà nu”, tác ph là câu chuy dân làng Xô Man trong khángệ ềchi ch ng Mĩ. Trong nh ng con ng hiên ngang khu làng Xô Manế ườ ủn lên là hình nh Tnú. Câu chuy cu đi anh đã đc tái hi thổ ượ ểqua già làng bên nhà ng.ờ ưNhìn ch ng đng đi Tnú, chúng ta có th dàng th hi lên hìnhạ ườ ệnh Tnú tr và sau khi đng lên vũ khí. Tr khi vũ khí, ngày tả ướ ướ ừkhi còn nh Tnú đã là bé gan góc, dũng bi tính cách táo nhỏ ạm Tnú thay ng già làm liên c, nuôi gi cán nhanh nh lu ng đaẽ ườ ưth qua su lũ cách dũng m. th sáng khi bi ng Mĩư ượ ọngu ít khi ph kích ch ch xi t. Ngu đc th cái gì th tỵ ứơ ậđáng yêu quan tâm ch không ch thua kém ai Tnú. bé này dámở ậl đá đp vào đu mình khi cái ch không sáng ng Mai. Và đc bi ganấ ựd dũng Tnú khi gi t, chú bé nh tu này đã ch vào ng mình vàạ ụnói: “C ng đây này”. cho nh ng dao chém ngang trên ngộ ưbé nh Tnú không khai báo, gan kiên ng. Tr nh ng tr đòn roiỏ ườ ướ ậtra dã man thù, Tnú th may khi đc cái ch và đc giácấ ượ ượng cách ng m.ộ ớKhi thoát ng Kon Tum tr Tnú đã là chàng trai ng tráng, hi bi tụ ườ ếđc tôi luy qua nhi th thách. Gi đây Tnú gi ng nh cây xà nu tr ngượ ưởthành, căng đy nh ng và ham ánh sáng. Theo anh Quy tạ ếngày nào, Tnú thay anh làm cán và anh đã đi ngày đng lên núiộ ườDoc24.vnNg Linh nh ng không ph là đá làm ph mà là mài giáo mác chu bọ ịcho cu y.ộ ậKhông ch nhìn th rõ con đng đi, Tnú còn có cu ng nh phúcỉ ườ ạv tình yêu Mai, đa con chào đi. Nh ng quãng th gian nh phúcớ ạy th ng ng i, gi đã súng kéo buôn làng còn ch vũ khí.ấ ầTnú và thanh niên trong làng ph tr vào ng mình Tnú xông raả ạmong che ch cho con Mai tr đòn roi thù, nh ng hai đu khôngở ướ ềs ng đc. nh ng cái ch đau th ng trong đêm tr đi tr trongố ượ ượ ươ ạl già làng và dòng đau đn anh. Không nh ng không đcờ ượv con, Tnú còn thù đt cháy đu ngón tay “M ngón ch còn haiợ ườ ỉđt….không đc”. đau th ng này là minh ch ng hùng cho câuố ượ ươ ồnói gi sâu t: “Chúng nó đã súng, mình ph mừ ầgiáo”.Đc bi là hình nh Tnú sau khi vũ khí chi đu th đp và laoặ ớbi bao.Hình nh Tnú hi lên nh nh ng anh hùnh th nào trong các khan, trongế ờcác tr ng ca Tây Nguyên. Khi đt cháy bàn tay Tnú thù mu ýườ ắchí ph kháng, mu tiêu di khát ng chi đu ng dân Xô Man. Chúngả ườmu ng dân đây mãi mãi xuôi tay trong ki nô th hèn iố ườ ướ ưỡg và nòng súng tàn chúng. Nh ng Tnú và ng dân làng Xô Manươ ườkhông cam ch khu ph c, mà ng đã ph kháng quy li t. đã bi tị ượ ếv lên đau th ng vùng lên vũ khí gi phóng mình. đã thiêu cháyượ ươ ửm đu ngón tay Tnú, bùng cháy trên đu ngón tay nh xà nu.ườ ườ ựNh ng Tnú không th đau đn, anh ch th cháy trong lòng ng aư ửchi đu thiêu cháy thù. Và ti ng hét căm n, ph đã vang ngế ọkh núi ng Xô man, ti ng het nh kh cao lòng căm thù gi cắ ảbuôn làng. Xác tên gi đã ch ng ngang trên đt. Đêm aườ ửcháy su trong nhà ng. Nhà văn Nguy Trung Thành đã miêu cái đêmố ản th hào hùng, sôi đng: “Ti ng chiêng lên, đng trên đi xà nu nổ ầcon su đêm nghe ng Xôman ào ào rung đng và cháy kh pướ ắr ng. Cái đêm đâu ch là dân làng Xôman mà là phiừ ậDoc24.vnth ng ng đng, dân c. ng nh trong đêm đang ng cáiườ ườ ạkhông khí linh thiêng hào hùng nh ng thiên thi Tây Nguyên”.ủ ửM đi không th thi khi nh cu đi Tnú đó chính là hình nhộ ảhai bàn tay anh. Đôi bàn tay đót cháy Tnú đã nhóm lên ng căm thùủ ửgi sâu dân làng Xôman, nó còn soi sáng cu đi anh. Anh đã thay tặ ặng dân làng Xôman lên đng theo kháng chi đi tìm nh ng th ng khác.ườ ườ ụB không ph ng nhiên tác gi cho Tnú dân làng mình điở ốđu anh thù sau này: “Tôi nói: này tao có súng đây, tao có dao gămảđây nh ng tao không gi mày súng, tao không đâm mày ng dao nghe ch c.ư ụTao gi mày ng ngón tay này thôi, tao bóp mày thôi”ế ườ Nhà văn đã cốtình tô đm hình nh đôi bàn tay Tnú đôi bàn tay có ch ph n.ậ ậLúc còn nh đôi bàn tay kiên trì ng nét ch anh Quy t, cù làmỏ ần ng phát y. Đôi bàn tay dám đá đp vào đu mình vì cái ch khôngươ ứsáng ng Mai. Và đôi bàn tay dám ch vào ng mình mà nói quân gi cạ ặ“C ng đây này” kh ng đnh lòng trung thành cách ng. lên đôi bànộ ớtay xúc đng bàn tay ng con gái anh yêu th ng và cũng đôi bàn tay yộ ườ ươ ấxé làm cho đa con th i. đt cháy đu ngón tay mãiấ ườ ồmãi ch còn hai đt không bao gi đc…..cho nên Tnú mu dung đôi bànỉ ượ ốtay gi ch thù.Bao căm đã lên đôi bàn tay kia, nó đã trấ ởthành bi ng cho chí khu cho sông mãnh li Tnú và ng dânể ượ ườlàng Xôman. thù tàn ác có th đt cháy đôi bàn tay nh ng không th tiêu di tẻ ệđc nh phi th ng, ti trong con ng Đó là chí chi đu vàượ ườ ườ ấkhát ng chi th ng. Đó là dân kiên ng dũng nh nh ng khuọ ườ ữr ng xà nu hàng cây không cso cây nào th ng mà xanh bát ngát tr iừ ươ ươ ảxa tít chân tr i.ắ ờXây ng thành công nhân Tnú, nhà văn đã kh ho đc hình nh tiêuự ượ ảbi con ng mang đm dòng máu, tính cách núi ng Tây Nguyên. Vàể ườ ừqua hình ng Tnú, Nguy Trung Thành còn ra đc ph và ph ch tượ ượ ấc ng đng trong cu chi đu buôn làng thân yêu. Đó là tình mủ ảg bó thi tha sâu ng quê ng đt c, núi ng Tây Nguyên, cămắ ươ ướ ừDoc24.vnthù gi sâu lòng đi theo cách ng, không ng khó khăn, gianặ ạkh hi sinh, tin ng tuy đi vào th ng cách ng. Có th nói quaổ ưở ểthiên truy ng xu này Nguy Trung Thành, ng đc càng thêmệ ườ ọhi và thêm trân tr ng con ng Tây Nguyên bi bao ph ch th đp,ể ườ ẹth cao quý.ậBài văn 3ẫNguy Trung Thành tên th là Nguy Văn Báu, sinh năm 1932, quê Qu ngễ ảNam, Đà ng. Có th nói: nh đt Tây Nguyên hùng vĩ nh ng vănẵ ụhóa lâu đi, truy th ng đu tranh khu đã tr thành ngu ng tờ ạdào nhà văn. ng xà nu là trong nh ng tác ph tiêu bi u, là anhủ ảhùng ca mang đm tính thi và ng lãng cu chi đu nhânậ ủdân Tây Nguyên, dân Vi Nam trong cu chi tranh th thánh ch ng đủ ếqu Nhân tiêu bi nh trong tác ph là Tnú.ố ẩB ng ngòi bút kh nhân tài tình và khuynh ng thi làm ch đo,ằ ướ ạnhân Tnú hi ra góc nhìn đy tính ch anh hùng th iậ ờđi. Đây là nhân anh hùng, là ng con vinh quang làng Xô Man đãạ ườ ủđc Nguy Trung Thành kh ng nh ng đng nét đc đáo. Tính ch sượ ườ ửthi đc th hi rõ nh ch cu đi ng nh có ph riêng nh ng th raượ ựTnú đi di cho ph và con đng đi lên dân c.ạ ườ ộCu đi Tnú ng ch ng đng, bó nh ng ki có nghĩaộ ệnh ng đng. Anh là cây xà nu trong muôn vàn nh ng cây xà nu khácấ ữn đi bác gi c. Cho dù nh ng cu chi tàn kh điằ ướ ướ ạbác và bom đn gi nh ng cây xà nu ngang thân nh ng iạ ướchúng nh ng cây con đu nhú lên nh ho t. Không cây nào không bữ ịth ng vì th mà ph cây xà nu Tnú cũng ph ch nh ng th ng tích doươ ươgi gây ra.ặNgôi Làng Xô Man có bao nhiêu ng đã tr thành nhân ác quân thùườ ộ“Bà Nhan ch đu, anh Xút ch t, cô bé Dít đã tr thành bia cho gi cị ặnh vui i…Đng cay n,khi chính anh ph nhìn ph ch ng ki nắ ườ ếDoc24.vnc nh gi dùng roi qu cho con mình ch t, và chính mình khi lao vào vả ợcon cũng gi xà nu vào đu ngón tay… đn đau th nh ngị ườ ượnhìn ng thân mình ch đòn roi chính gi c, Tnú cũng lên đng thamườ ườgia ng cũng nh ng đng ng Xô Man anh nh vũ khí vàự ượ ườ ầxây ng làng chi đu.ự ấNhân Tnú có nh ng nét tính cách tiêu bi u. Tr anh là thanh niênậ ướ ộgan góc, dũng kiên ng có tính lu cao. lúc còn nh anh đã vào ngả ườ ừnuôi cán dù bi ng bà Nhan, anh Xút đã sát nh cáo. Tnú đi liênộ ảl “th ng xé ng mà đi, thác nh mà t”, ch ch thua Mai, Tnúạ ườ ượ ậđã “đá đp vào đu máu ch ròng ròng”. gi tra kh anh đã quy tấ ếkhông khai, anh đã ch vào ng mình nói “C ng đây”. Ghê nh đó làỉ ấkhi gi đt đu ngón tay, mình răng không kêu van. Và hành đngặ ườ ộxông ra con hai bàn tay tr ng ph nào cũng bi hi đc gan gócứ ượ ựb ch cái ch Tnú,anh có th làm th dù hi sinh và cái ch đangấ ếđi mình. Câu chuy Tnú đc trong đêm nhân ki anh nhợ ượ ớlàng xin đn ngh phép trong ngày, sáng mai Tnú đã lên đng, đi nàyơ ườ ềch ng anh ch hành đúng lu đn tôn tr ng lu làng.ứ ủTính cách th hai Tnú đó là con ng giàu chí bi lên bi ch cáứ ườ ượ ịnhân ng đp. Tnú nh đã đi nuôi cán ng anh cùng ngể ượ ộđng mình mài giáo mác chu cho cu chi đu ác li trong nayồ ơmai. Không gì đau đn có ng hi th có đa con m, th mà Tnúớ ườ ếl ch ng ki nh ng đòn roi man cùng cái ch con. Không nh ngạ ữth Tnú còn là nhân gi man .ế ợNét tính cách th ba Tnú là con ng giàu tình ng nghĩa, bó cáchứ ườ ớm ng, lòng anh Quy t, nghe theo anh Quy năng hành làm cánạ ểb .ộTnú côi cha con cho nên buôn làng, ng đng đi giồ ờđây là Dân làng là nh ng ng đùm anh chính vì th sau này khi lênấ ươ ớkhi am hi thì anh có th làm th dân làng mình. Đcể ượngh phép ngày mà đu làng anh đã nh đc th thân thu c.ỉ ượ ộDoc24.vnAnh là ng giàu tình m, tr ng tình nghĩa, bó cách ng và quê ng.ườ ươChính tính gan góc anh đã khi cho tinh th chi đu thêm gan kiênả ạc ng gi ng nh hình nh nh ng cây xà nu.ườ ữM khi chúng ta nh đn Tnú ng ta th ng nghĩ chi ti ngh thu tỗ ườ ườ ậgiàu nghĩa đó là tay Tnú bàn tay đã ng đá đp vào đu mình, bàn tay từ ắMai làm ng y, bàn tay ch vào ng mình nói đó là ng n, bàn tay sau tươ ượng đã run run tay Mai đu con làng, bàn tay mài rìu, a,ụ ướ ựgiáo mác… và cũng bàn tay đã ng nh ng trái Hình nh là hai cánhồ ữr ng nh hai cánh lim ch anh đã ôm ch con Mai cu i, iộ ồm đu ngón tay Tnú a. Tr qua bao nhiêu kh li bao nhiêu tr nườ ậđánh và ch ng ki bao nh ch chóc,bàn tay tham gia tr đánh đã gi nh ngứ ữth ng ch huy đn gi c, bàn tay đèn pin soi rõ xác quân thù.ằ ặTác ph m”R ng xà nu” tác gi Nguy Trung Thành dào âm ng sẩ ưở ửthi, nó đã sáng ra nhân anh hùng. Cu đi bi tráng Tnú chính làạ ủcu đi dân Vi Nam. Song song anh là nh ng nhân mang tínhộ ậngu nh hay nh ng th ti nh Dít. Câu chuy và tinh th nồ ầb khu kiên ng mãi bùng cháy trong con ng dân Tây Nguyên.ấ ườ ườTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.