Phân tích Hồi thứ mười bốn rút trong tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái

Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-21 09:36:49 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Phân tích th rút trong tác ph Hoàng Lê nh th ngồ ườ ốchí Ngô gia văn phái và phát bi nghĩ.ủ ảHoàng Lê nh th ng chí là cu ch ch ng tác gi trong Ngô giaấ ươ ảvăn phái. Tác ph đã khái quát giai đo ch bao bi mẩ ẫmáu khi Tr nh Sâm lên ngôi chúa khi Gia Long chi Hà (1868 1802)ừ ắnh lo kiêu binh, tri Lê Tr nh Nguy Hu phá quân Thanh, Gia Longư ạl tri Tây n...ậ ơS không th ng tri Lê Tr nh và khí th sét phongự ưỡ ủtrào nông dân Tây là hai dung ph ánh qua Hoàng Lê nh th ngơ ượ ốchí. bi th đã th hi cách hào hùng nh qu kh iặ ườ ởc dân tr thù trong gi ngoài và kh hình ng Nguy Hu ng iủ ướ ượ ườanh hùng dân đã làm nên chi công ng Đa .ộ ửTa nh ng nh ng gi phút ch nghiêm trang và hào hùng dân cư ượ ộvào cu năm Thân (1788), năm (1789) khi Lê Chiêu Th ng đã cố ướ29 quân Thanh do Tôn Sĩ Ngh u, kéo sang xâm ta. Tác giạ ượ ướ ảHoàng Lê nh th ng chí đã vi t:ấ ườ ếĐánh Ng i, quân Thanh thua tr n,ọ ậB Thăng Long, Chiêu Th ng tr ra ngoài.ỏ ốV tinh dân thu là Nguy Hu ng anh hùng áo Tây n.ị ườ ơNgày 22 tháng 11 năm Thân, Tôn Sĩ Ngh chi Thăng Long. ng Ngô Văn Sậ ướ ởlui binh án ng Tam Đi p. Ngày 24, Nguy Hu tin báo, và ngày 25ề ượ ấlên ngôi hoàng "t cáo tr cùng các th sông, th núi", niên hi làế ệQuang Trung, Nguy Hu xu binh ra c. Ngày 29 Ngh An tuy nễ ểthêm quân tinh nhu Nguy Hu ch duy binh truy ch đánh quânộ ịThanh, ch tr âm xâm chúng "m Nam ta làmạ ượ ướ ặqu huy n...; kêu ng sĩ "đ ng tâm, hi c, ng nên công c”. Nhà vuaậ ướ ứchia quân làm doanh (ti n, u, u, trung quân) th ra Tam Đi iề ộquân cánh quân Ngô Văn Quang Trung chia quân làm o, cho quân ăn tớ ếNguyên đán tr c, "b kín" các ng soái 30 th đánh quân Thanh,ướ ướ ốh ngày ng năm thì vào thành Thăng Long "m ti ăn ng". Qua đó,ẹ ừta th rõ Quang Trung có nhìn chi sâu ng, sáng su t, giàu c,ấ ượ ượnêu cao tinh th quy chi n, quy th ng lũ xâm lăng. Các ki nh lên ngôiầ ưhoàng Phú Xuân, tuy quân và truy ch Ngh An, cho quân sĩ ăn tế ếNguyên đán tr c; bi t, nhà vua đã nên ng đánh quân Thanh vàoướ ờđúng khi chúng "ch chăm chú vào vi ti vui ng, không lo chi nị ếvi tr c” đã th hi tinh th quy đoán thiên tài quân khi qu cệ ốlâm nguy.Tác gi ng cung nhân cũ làm tính cách anh hùng phi th ngả ượ ườ ườc Nguy Hu khi tr Ng ch ra:ủ ả"Không bi ng, Nguy Hu là tay anh hùng lão luy n, dũng mãnh vì có tàiế ệc quân. Xem ra vào Nam, hi nh qu th n, không ai có th ngầ ườbi t. Ch nh nh tr con, gi Văn Nh nh gi con không tế ộng nào dám nhìn th ng vào n. Th tr tay là ai đã pháchườ ấl xiêu, sét".ạ ấNguy Hu là anh hùng có tài đi binh khi ng, trù ho ch quân nhễ ướ ưth n. Ra quân đánh th ng nh ch tre. ng toàn toán quân Thanh đi do thám iầ ạPhú Xuyên, dùng loa, vây kín làng Hà i, quân Thanh "r ng hãi" ph iư ảđ hàng. Dùng kì ba ván thành bên ngoài cầ ướph kín, là 20 c; có 20 dũng sĩ, ng dao ng dàn thành tr chủ ữ"nh t" xông th ng vào Ng i. Súng quân Thanh ra vô hi u. Vuaấ ệQuang Trung voi chi n. Sáng ng 5, Ng tiêu di t, Nghiưỡ ầĐ ng ph th hàng gi gi "thây ng, máu ch thànhố ảsu i, quân Thanh i". Vua đã ph binh đê Yên Duyên và Áng, pố ợvây quân Thanh Quỳnh Đô, gi tr xu ng quân Tây "lùa voi choạ ơgiày p, ch hàng ng i". Th th ng, vua Quang Trung ti vào gi iạ ườ ảphóng kinh thành Thăng Long đúng tr ng tháng giêng năm u, tr kư ướ ếho ch ngày. Có tài thao vô song, có tin vào nh chi và tinh th yêuạ ượ ần ng sĩ, nhân dân ta có ni tin th ng y. Chi th ng Đôngướ ướ ắĐa 1789 đã làm cho tên tu ng anh hùng dân Nguy Hu sáng ng mãi ngànổ ườ ờthu.Các tác gi Hoàng Lê nh th ng chí đã ng ăn nhà Lê, có tình iả ớvua Lê nh ng tr xâm lăng và chi công ng Đa oanh li t, đã ng trênư ướ ứl tr ng dân c, đã vi nên nh ng trang văn nh t, ng lên ng đài kì vĩậ ườ ượ, tráng ng anh hùng Nguy Hu Ch năm sau, trong bài Ai vãn khócệ ườ ưvua Quang Trung qua i, Ng Hân công chúa đã vi t:ờ ếMà nay áo đào,ả ờGiúp dân ng xi bao công trình.ự ướ ếĐó là hình ng ng anh hùng Quang Trung trong văn mà ta nh cượ ườ ượv bao ng ng .ớ ưỡ ng bi pháp ngh thu ng ph p, các tác gi Hoàng Lê nh th ng chíằ ượ ốđã miêu và nêu th quân Thanh xâm và ph nh nhã, biả ượ ụđát vua quan ph dân.ủ ướ ạCh huy 29 quân Thanh sang xâm ta là Tôn Sĩ Ngh Sau khi chi cỉ ượ ướ ượThăng Long "không mũi tên, nh vào ch không ng i" vô cùng "kiêuấ ườ ắcăng buông tu ng". ng tá ch bi "ch ti tùng, không gì nồ ướ ếvi quân". Chúng huênh hoang tuyên là xuân kéo quân th ng sào huy tệ ệc Tây "b ng không tên nào i!".ủ ướTh nh ng, tr ti công nh vũ bão Nguy Hu bao gi đánhế ướ ịt i. Hà ph hàng. Ng nát, Nghi ng ph iơ ảt Hàng gi ph ng c, Tôn Sĩ Ngh "s t, ng aự ựkhông trói yên, ng không giáp... nh ng mà ch y". Quânị ườ ướ ạt ng "ho ng n, tan tác ch y". Chúng tranh nhau ch y, xô nhau xu ngướ ốsông, phao t, hàng gi xu ng mà ch t, sông Nhầ ướ ướ ịHà ngh n. ng sót ch tháo thân c!ị ướB Vi gian bán vinh nh Lê Chiêu Th ng, Lê Quýnh, Tr nh Hi trênọ ướ ếđ ng tháo ch tr thành lũ ăn p. Chúng vía kinh ch Nghi Tàm,ườ ướ ế"thình lình chi thuy đánh cá, chèo sang c".ặ ượ ướ ắT i, Lê Chiêu Th ng và th "than th oán gi ch t" trôngạ ướ ắth bi đát, nh nhã. Còn Tôn Sĩ Ngh "cũng làm ". Ch nh ng khôngậ ếch a! Lê Chiêu Th ng “xin sang ng quân", nghĩa là ti voi vừ ướ ướ ềgiày Còn Tôn Sĩ Ngh khoác lác: “Nguy Quang Trung ch di t, vi nàyả ệcòn ch thôi!".ưCó th nói, hình nh lũ xâm và bán miêu ng nhi chi ti tể ượ ướ ượ ếchâm bi m, th hi thái khinh sâu c.ế ắĐ th (Hoàng Lê nh th ng chí) ta càng th rõ tim đen quân xâmọ ườ ấl ph ng c, âm thiên tri và Vi gian bánượ ươ ện c. Ta càng thêm hào truy th ng yêu c, anh hùng dân ta, vô cùngướ ướ ộkính ph và bi Nguy Hu nhà quân thiên tài Vi t.ụ ệNgh thu chuy n, bút pháp miêu nhân ch (Nguy Hu Lê Chiêuệ ệTh ng, Tôn Sĩ Ngh chân th và sinh ng nên nh ng trang văn hào hùngố ữtuy giàu giá tr văn ch ng, mang tính ch sâu c.ệ ươ