Phân tích đoạn 3 Tây Tiến

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-23 16:55:19 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

bài: Phân tích hình ng ng lính trong kh th th ba bài ượ ườ ủTây Ti nếQuang Dũng đã ng ng đài ng lính vô danh trong kh th ượ ườ ơth ba bài th Tây Ti n. Ta có th xem kh th th ba này là nh ng nétứ ữbút cu cùng hoàn thi ng đài chân dung ng lính Tây Ti ượ ườ ếhào hùng, hào hoa. Chân dung ng lính hi lên kh th th có ườ ựk nhu nhuy gi tâm n, lý ng chi và ph ưở ẩch hy sinh anh dũng. Có th nói bài th là ng đài màu ượ ắbi tráng đoàn quân trên nh khác th ng.ề ườChân dung đoàn binh Tây Ti ch kh ng nét bút hi ượ ệth lãng n. Các chi ti nh ng hi th và khúc ạqua tâm th Quang Dũng sau đó hi lên trên trang th cồ ứh n. theo hành trình, hào hùng kiêu dũng lánh ầlên, khi ng¬ lính Tây Ti ch nh, cái ườ ớch thì nó th chói ng i, nét nào cũng lùng và lãng n:ế ườ ạ"Tây Ti đoàn binh không tócế ọQuân xanh màu lá oai hùm"ữCh dùng Quang Dũng đây th đo th tác gi ảdùng “Đoàn quân” thì đây tác gi dùng “Đoàn binh”. Cũng đoàn quân yừ ấthôi nh ng khi dùng “Đoàn binh” thì hình nh đoàn chi binh có vũ ếkhí, có khí th xung tr át đi nh t. Ba ch “không ọtóc” là th ng thành ch ng. Không còn đoàn quân rét ốr ng lâm ti tu đi ng tóc. Gi ng đi câu th nh là ưh tình không tóc y. Nghe ngang tàng kiêu và th rõ ốt lính tráng.ế ấCác chi ti “không tóc, quân xanh màu lá” di cái gian kh khác ổth ng cu ng lính trên bàn ho ng bi t. Di ườ ườ ệch ng nh ng tr rét ng tri miên là “tóc không c” da xanh ọtái. Nh ng ngo hình ti là nh phi th ng ườ ựbên trong phát ra th “d oai hùm”. ngh thu ng ph ch ươ ỉdòng th Quang Dũng làm khác th ng đoàn quân Tây Ti n.ơ ườ ếH hi lên nh hình nh tráng sĩ tr ng phu thu qua hai câu ti p:ọ ượ "M tr ng ng qua biên gi iắ ớĐêm Hà dáng ki th m"ơ ơ“M tr ng” bi th nén căm cao nh có kh năng ảthiêu quân thù qua ánh sáng đôi t. Hình nh th làm ậchí đoàn binh Tây Ti n. đây ng lính Tây Ti ườ ượ ếv th tr ng i, qua các “không tóc”, “quân ọxanh màu lá”. Chính th tr ng này mà chân dung ng lính sinh ng ườ ộchân th c. Th nh ng lên trên khó khăn thi th n, tâm ng ượ ườlính cánh “Đêm Hà dáng ki th m”. Câu th ánh lên ẻđ tâm ng lính Tây Ti n. Ban ngày “M tr ng ng” gi cẹ ườ ấm ng chinh phu ng phía tr nh ng khi bom yên gi ướ ấm ng ng phía sau cũng là ng phía tr c, phía ng laiộ ướ ướ ướ ươh c. ngày trong chi th ng gi a. chí thì ướ ưmãnh li t, tình thì say m. Hai nét hài hòa trong tính cách ủnh ng chàng trai Tây Ti n.ữ ếQuang Dũng đã dùng hình nh p: bên là bên là ộchí nh ng ng chi binh:ủ ườ ế"R rác biên ng vi xả ươ ứChi tr ng đi ch ng ti xanhế ườ ờo bào thay chi anh tẮ ấSông Mã lên khúc hành"ầ ộ“M vi là nh ng nh ng xa ng hoang nh. Nh ng ữn rác trên ng hành quân, nh ng không th chí ườ ượquy ra đi ng lính. Câu th sau chính là câu tr khoát ườ ủnh ng con ng ng cao cái ch t:ữ ườ ế"Chi tr ng đi ch ng ti xanh"ế ườ ờChính tình yêu quê ng sâu ng đã giúp ng lính coi cái ươ ướ ườch nh lông ng. Khi sàng hy sinh cho nghĩa ộcách thanh th bình yên nh gi ng quênả ủH hi sinh vì Lý ng ng cao p, th iọ ưở " Quy tế cho tổqu quy sinh",ố ng hi tr vì do aố ướ ủdân c.ộ- Ôi qu ta yêu nh máu th tổ ịNh cha, nh nh ch ngư ồÔi TQ ta ch tế ếCho ngôi nhà ng núi non sông…ỗ ọ. Câu th vang lên nh th đúng là cái ch tr ng phu:ơ ượ“Áo bào thay chi anh t”ế ấN nh ng tráng sĩ phong ki thu tr coi da ng thây là lí ườ ướ ọt ng thì anh ngày nay chi hi sinh vì qu ưở ộcách nhiên th ng. Hình nh “áo bào” làm tăng không khí kính ổtrang tr ng cho cái ch ng lính. Hai ch “áo bào” văn ườ ổtái tráng sĩ và nó làm đi th thi th gian ốkh chi tr ng. Nó cũng hào khí chí trai “th lo ườ ượ ẵsàng ch gi sa tr ng da ng thây. Ch “v nói thái ườ ượ ộnh nhõm, ng ngh ng tráng sĩ đi vào cái ch “Anh t” là ườ ấhình nh nh ng ca.ả Sau khi hoàn thành nghĩa thiêng liêng, ng lính Tây Ti tr trong ườ ềni ch che quê ng, ng i. Tr đã sinh ươ ơd ng ra mình. Tr nh ng cái ch cao bàn xa xôi lánh sôngưỡ ướ ẻMã là nhân ch ng ki và ti a.ậ ưM bài th ta ngay hình nh sông Mã, con sông li ớl ch đoàn quân Tây Ti n. Sông Mã ch ng ki gian kh chi ếcông và gi đây ch ng ki hy sinh ng lính. Đo th ườ ếthúc ng khúc ca bi tráng sông Mã.ằ ủ“Sông Mã lên khúc hành”ầ ộDòng sông Mã là ch ng nhân th kỳ hào hùng, ch ng ki cái ếch ng tráng sĩ, nó lên khúc hành bi ph n, làm rung ng ườ ộc ch hoang Câu th có cái không khí chi tr anh ảhùng ca th Câu th mát đau th ng mà hùng ươ ẫtrángĐ Phân tích ng lính TT trong Đo 3.Ề ườ ạ“Tây Ti n”ế là bài th ti ng Quang Dũng nói riêng, th ca ch ng ốPháp nói chung, sáng tác năm 1948. Thông qua ni th ng, ượ ươ ỗnh ng lãng tác gi tranh mi Tây Qu lên ổth đa ng ng nét, phong phú màu c, và bó, ườ ắg gũi cu ng ng lính. lên trên tranh núi ng Tây ườ ừB hùng vĩ, i, nên th là hình nh nh ng ng lính ườth oai phong li t, th sang tr ng hào hoa.ậ ọTHÂN BÀI:1.Gi thi bài th và đo tríchớ Bài th “ơ Tây Ti nế ra năm 1948 Phù Chanh, sau khi Quang ưDũng xa ít lâu. th bài th là ti ng nói xúc chân thành ảtha thi ng lính nh ng i, nh nh ng tháng ngày ườ ữgian kh hóa ni m, hóa kí c. ngu nh sâu m,ổ “Tây Ti n”ế nh tái hi tr ng hình nh ng lính trong sinh ướ ườ ườho văn hóa ng bào mi Tây và ng lính chi gi hi ườ ữsinh và thi th n.ế ốĐo th trên là đo th ba miêu ng lính cách tr ti nh t, ườ ấn ng nh t.ấ ượ ấ2.V lãng ng lính Tây Ti nẻ ườ ế“ Tây Ti nế là anh hùng ca ng chi sĩ, lên ườ ượ ộâm nh cháy ng da di t. Theo ch phát hi nh ớhình nh ng lính Tây Ti hi lên trong lãng hào hùng và ườ ạkiêu dũng “Tây Ti n…….oai hùm”.ế ng sau nh ng hình nh th ngang tàng ơch ch nh ng chi ti nghi ngã hi th ng. Ng lính ườTây Ti thi th ch t, ch hành nh ng ng ừkhi cho tóc trên không và da thì xanh xao, ti y. ượ ướ ụHình nh th cho ta bi bao th ng m. Nh ng gì mà Quang Dũng ươ ữmiêu cu ng gian kh ng lính không i. nhi nhà ườ ềth cùng th Quang Dũng đã ghi nh ng chi ti chân th này. ựTrong bài “Đ ng chí”,ồ Chính đã ng vi t:ữ ế“Anh tôi bi ng nh”ớ Còn Quang Dũng đã nói đi đó ng ng lãng n, ng bút pháp ằlãng n. Vì hình nh ng lính hi lên ngòi bút ông có cái ườ ướ ủgì đó đáo kì Và di ch ng nh ng tr rét ng, ủnh ng khó khăn gian kh kh li cũng nói ng gi ng ngang ượ ọtàng ng i. Nghe nh th thái không n, không thèm tóc ọv y. Đó là thái nh ng con ng khinh th ng gian kh hi nguy. ườ ườ ểCòn “quân xanh mà oai hùm”ữ nh nh ng ph gi ươ ềngoài xanh xao ti lĩnh kiên ng mãnh li bên trong. Bi ườ ếbao khí phách và oai phong, li ng lính Tây Ti th ườ ượ ểhi trong hình nh “ệ oai hùmữ y- oai hùm là oai chúa lâm, bi uấ ểt ng cho oai phong dũng mãnh. Trong bàiượ “Bình ngô cáo”ạ thiênộc hùng văn Nguy Trãi đã vi t:ổ ế“Sĩ khí ch tay tùy họ ổB tôi ch vu nanh”ề ốHình nh làm cho quân thù khi có th ch ng ượhoàn nh kh nghi t, ng thông:ả ừ“Trong hang th khi đã qu cố ắLà khi cho im iế ơTa bi ta là chúa muôn loàiế ủGi ch th hoa không tên tu i”ữ ổ(Th )ế ữCh ng hai hình nh th Quang Dũng đã không ch nói sâu ượ ầđ cu ng chi gian kh ng lính, mà còn kh ườ ượv hào hùng, cái khí phách nh mẽ .ẻ ọNg lính Tây Ti là nh ng chàng trai Hà Thành thanh ch lãng ườ ịm n, ng Vì không ch mang ph ch hào hùng, mà còn ấmang hào hoa. Ban ngày ph hành quân gian kh th ng xuyênẻ ườph ti xúc th ch t, mà đêm đã nhi gi êm ịnh th đó:ư ế“ Đêm Hà dáng ki th m”ơ ơCái bóng hình lung linh trong gi là hình nh nh ng dáng ki ềth Hà Thành quy rũ. ng phê phán ng lính Tây Ti ch rũ ườ ưb tính cách ti yêu và còn ng mà ph hi đó là ượ ểch ng ch lãng ng lính hào hoa. Chính gi lãng ườ ơm dáng ki th thanh thoát đã là đôi cánh nâng tinh th ầng lính, lên trên khó khăn th thách kh li ng ch ng nh ườ ượ ưở ưkhông th qua c. Nó đem cho ng lính nh ng kho ng ng ượ ượ ườ ặtrong ng tâm. Đôi cu ng chi hàng ngày ầgian kh hy sinh; ít khi có di th gi tinh th ủchính mình, ng th khát khao, thân. Ch trong gi ướ ơh ng đêm ng nh ng gì không có, ch có trong th c:ằ ự“Nàng là tuy hay da nàng tuy đi mế ểNàng là ng hay nhan là ng?”ươ ươNh ng ng lính có đôi tr ng nh cháy căm và ph ườ ểthiêu thù, nh ng bi nh ng cô gái Hà Thành thanh ữl ch ki di đã nói ta nhi anh có ầh gũi, chân th và phong phú.ồ ấ3.V bi tráng hình ng ng línhẻ ượ ườVi ng ng lính Tây Ti n, Quang Dũng cũng không che ườ ấs hy sinh Ch có đi hi sinh nói ng ng lãng ượ ứm mang màu bi tráng. nạ xúc chìm vào đau th ng ươ ật nhà th nâng lên ng đôi cánh lãng mang màu tráng hùng,ứ ắb th vi hi sinh mà không có giác bi đu i:ở ố“R rác biên ng vi xả ươ ứChi tr ng đi ch ng ti xanh”ế ườ ờHi th tr ti trong ng chi ng lính là nh ng giây ườ ữphút thù, là nh ng đau th ng mát. Ng đã ng ươ ườ ừnói:“X nay nh ng ch chi binhư ếH ai đem thân mình ch a?ỏ ượ ưS ng hàng ngày ng lính đánh ng nh ng ranh gi ườ ượ ớmong manh gi còn và t, gi ng và ch t, nhi ng ủQuang Dũng đã ngã xu ng trên nh mi Tây, thân ấm vi trong nh ng thi sót nh th th ca Cách ơM ng là tác gi vi chi th ng, nh ng né tránh nh ng hình nh ảchi ti mát, hi sinh. Quang Dũng không th ông nhìn cu ng ốc ng lính Tây Ti theoủ ườ đúng nh ng gì ông tr i. Có khó khăn ảgian kh có nh riêng có nhi vi Câu th ướ ơbu đau nh ng không gây giác quá bi th ng. Nh ng Hán Vi ươ ệxu hi trong câu th nh làm đi, đi mát ng ng ằkhông khí trang tr ng nó. Mà quan tr ng n, hi sinh mát ịxóa nhòa lí ng quên mình ng lính Tây Ti n.ở ưở ườ “Chi tr ng điế ườch ng ti xanh”.ẳ Câu th sau chìm xu ng tr ng đi. Trong âm đi ệti nh bu th ng, câu th sau vu lên, vút lên ng âm đi ươ ứkhoát, nh mẽ. xúc bu th ng câu th nâng lên ươ ượ ỡthành bi hùng, nh đôi cánh lí ng lãng câu sau: Ng lính Tây ưở ườTi hy sinh mát không ph ng thái hãi, mà ợb ng th sàng nh cu c, sàng thân vì qu c. th hiên ếngang khi cho nhìn cái ch đôi thanh th không nu iấ ốti cu xanh non;ế “chi tr ng đi ch ng ti xanh”ế ườ Câu nói ch cắn ch nh tuyên th Hai chị “ch ng ti c”ẳ âm cao thanh tr cớ ắmang ng lòng quy tâm lí ng quên mình. ưở ộcon ng i, kho ng th gian nh là nh ng ngày tu tr là nh ng ườ ữngày tóc đang còn xanh và ng đang căng. Nó là xanh ch ng điứ ẳqua không bao gi tr i. mà ng lính Tây Ti ch ng ti xanh,ờ ườ ờch ng ti ng lai phía tr c. bi trên ch ng ng ươ ướ ườhành quân gian kh trong nh ng tháng ngày hành quân chi mà ấcó th lên sung mũ quên hay làm vi nh ng ưv không có gì nh phúc khi chi cho lí ng, ượ ưở ượđ máu mình cho cây qu hoa trái do. Hai câu th ơc Quang Dũng sáng tri lý, lẽ ng tu tr ẻth “ờ Quy cho qu quy sinh”.ế Đó là tri lý ng nh ng ữcon ng luôn luôn vang lên trong tim thiêng liêng Bác.ườ ủV tri lý, lẽ ng cao y, ng lính Tây Ti cho giây phút tr ườ ởv lòng sáng lên tâm cao hi ựsinh hai n:ế “Áo bào… hành”.ộ Quên mình vì qu đó là hi ầsinh th nh ng lính. Tr ng áo gi th ng ườ ườngày, đó là hi sinh th hai. Câu th mang nghĩa hi th sâu cầ “T ửsĩ xu ng không manh chi li m”ằ (L Quang Dũng)ờ “H ượchôn trong chi áo chínhấ mình”. Cái hay câu th là th bi ựth ng ng lính nhà th tái hi ng đôi lãng n, ươ ườ ượ ừyêu th ng, trân tr ng thành kính. Nhà th ph lên thi th ng ngươ ườ ồđ hình nh áo bào. Ng nh trong ng lính Tây Ti ườ ườ ếph ng ph dáng nét tráng sĩ th hiên ngang li t. th ếgiây phút đau ti ng ng cõi thiêng liêng ườ ượhóa, vĩnh vi hóa ng hình nh áo bào sang tr ng kính. Nhóm ổtừ “anh tề làm gi nh mát đau th ng, là ng ươ ợca tinh th hi sinh nguy ng lính Tây Ti n. bào y, ườ ấng lính đã thanh th đi trong lòng áp vĩnh ng nh ườ ưth ng nông dân thanh th vui tr nhà sau ngày đã hoàn ườ ộthành công vi ng áng y:ệ “Sông Mã lên khúc hành”ầ ộHình nh ng lính ngã xu ng không bi th ng mà bao ườ ươ ượb nghĩa tình ng và âm vang ti ng nh chiêu sĩ th ữd núi sông.Câu là ti ng kèn bi tráng, tr hùng ti ng ườlính đi vào cõi bi bao ni th ng ti c, gi ng ngùi ươ ậthành hình. ng lãng và tinh th bi tráng trong bài th “TT” ủQD.a. Gi thi tác gi tác ph m.ớ ẩb. Gi thích:ả- Gi thích các khái ni m: ng lãng và tinh th bi tráng:ả ầ+ ng lãng là trong văn hi là nh ng xúc ch ượ ủquan ng ngh sĩ mu nv lên, lên trên th khách quan, thủ ườ ươ ượ ểhi nh ng khát ng nh ng nh ng pkhác trong th ướ ếgi c, ng ng ng lai hay quá kh ng lãng nớ ướ ưở ượ ươ ạvì th th ngth hi qua nh ng tài nh thiên nhiên, tình yêu, tôn giáo, ườ ưh ng ni m,… ng th i, nó đi tìm cáiđ trong nh ng cái khác phiồ ưở ạth ng, đáo, lên nh ng cái th ng, quen thu ườ ượ ườ ờs ngh ng ngày. Nó cao nguyên ch quan, phát huy cao nh ạc ng ng, liên ng. mh ng lãng cũng th ng tìm cách ưở ượ ưở ườ ếdi khoa tr ng, phóng i, th pháp ng ph n, ngôn ng giàu tính ươ ươ ữbi và ng nh .ể ượ ượ ẽ+ Tinh th bi tráng có nghĩa là không th né tránh nh ng gian kh mát, ấhi sinh nh ng nói vư nh ng đi đó ng ng anh hùng và gi ng đi ệtráng ca.+ ng lãng th ng li tinh th bi tráng. Th hi ườ ảh ng lãng và tinh th nứ bi tráng, tác gi th ng phát huy cao trí ng ườ ưởt ng, ng tài tình th pháp p, ng đi uượ ườ tô cái phi ậth ng, ng nét hùng vĩ và tuy mĩ.ườ ượ ệ- Lý gi ng vì sao ng lãng và tinh th bi tráng là nét ạn Tây Ti n:ổ ế+ đi th i: Th nh ng ki và vóc lao đã mangặ ớđ hào khí cho con ng iế ườ và th ni quan cách ng cho thi ca.ổ ạ+ Nét bi đoàn quân Tây Ti n: ph đông là thanh niên, sinh Hà ọN i. đã mang vào cu cộ ộkháng chi nhi huy tu tr và tâm lãng hào hoa ủmình. bàn ho ng Tâyị Ti là ng núi mi Tây hùng vĩ và th ơm ng, cu ng đoàn quân Tây Ti tuy gian kh ác li tộ nh ng cũng ưđ ni vui, ni quan cách ng.ầ ạ+ Quang Dũng là th lãng n, tài hoa ng th cũng là ộchi sĩ đoàn quân Tâyế Ti n. Vì th xúc th nh ẻđ lãng và tinh th bi tráng nên cu ngẹ ượ và tâm ồng lính Tây Ti n.ườ ếc. Phân tích nh ng bi hi ng lãng và tinh th bi tráng ầtrong bài th :ơ- ng lãng n:ả ạ+ ng lãng kh dòng ng nh tha thi t, mãnh li ượ ệ(ngay nh đãừ thành tên: “Nh ng núi nh ch ượ ơv i”. Ch nh còn đi su bài th cu bài là “H nơ ứch ng xuôi”).ẳ ề+ ng lãng còn th hi qua cái nhìn say và tinh aả ượ ủtác gi phát hi và ng iả ca thiên nhiên và cu ng mi Tây ềB xa xôi mà quy rũ (nh ng tranh thiên nhiênắ th ng, tình ứ“Nhà ai Pha Luông xa kh i”, “Trôi dòng lũ hoa đong a”, nh ng ướ ữsinh ho tạ áp tình quân dân: “Mai Châu mùa em th xôi”, “Doanh ếtr ng lên đu hoa”,…).ạ ố+ ng lãng toát lên tâm ng lính Tây Ti n: tr trung, ườ ạquan (“Heo hút mâyồ súng ng tr i”), nh m, tình (“Kìa em xiêm áoử ứt bao gi ”), lãng hào hoa (“Đêm Hà iự dáng ki th m”),…ề ơ- Tinh th bi tráng:ầ+ Quang Dũng không né tránh hi th kh li t, không ng ng khi nói ầv nh ng gian kh mát,ề hi sinh ng lính (“G lên súng mũ ườ ỏquên i!”, “R rác biên ng vi ”,…).ờ ươ ứ+ lên nh ng gian kh hi sinh là hào hùng ch tráng ca. ượ ấĐó là lí ng anh hùngưở (“Chi tr ng đi ch ng ti xanh”), là khí ườ ờphách, tinh th xem th ng khó khăn gian kh (“Tâyầ ườ Ti đoàn binh ếkhông tóc Quân xanh màu lá oai hùm”), là thái sàng t, ặthanh th nả ng lính tr nh ng hi sinh (“Áo bào thay chi anh ườ ướ ềđ t”). Ngay đau cũng lao, lấ lùng nh vào sông núi (“Sông ạMã lên khúc hành”,…).ầ ộ- Ngh thu th hi n:ệ ệ+ Bút pháp ng ph trong vi th hi hi th kh nghi cu ươ ộs ng Tây và ch th tố chính cu ng y, nét bi th ng và hào hùng ươc hình ng ng lính.ủ ượ ườ+ ngôn ng và hình nh, Quang Dũng ng lo nh ng ừHán Vi trang tr ng thiêng liêng: biên ng, vi chi tr ng, ươ ườđ hành,… Cách nói mĩ hóa: “áo bào thay chi u…”,ộ gi ng đi tr tình ữcũng góp ph nên ng lãng và tinh th bi tráng cho bài th .ầ ơd. Đánh giá chung:- ng lãng và tinh th bi tráng góp ph riêng ẫbi cho bài th trong dòng vănệ ch ng Pháp.ọ ố- nên nét riêng phong cách và đóng góp đáo Quang Dũng trongạ ủth ca kháng chi ch ngơ Pháp: nét nhiên, tinh mang hào hoa, ẹphóng khoáng, ch lãng th QD. ơĐ Phân tích hình ng ng lính trong bài th Tây Ti aỀ ượ ườ ủQD.a. Gi thi tác gi tác ph m.ớ ẩb. Phân tích: Ng lính TT chi vùng biên gi xa xôi, cách tr và ườ ởđ hi nguy nh ng hàoầ hùng, lãng cho ng lòng ườ ọng ng ph c.ưỡ ụb.1. Nét hào hùng, bi tráng:- Con ng hành quân tr qua muôn vàn khó khăn, gian kh kh ườ ắnghi nên ng lính TT xanhệ ườ xao, ti tu và bao ng đã hi sinh biên ườ ơgi xa xôi, hoang ng.ớ ắ- Th nh ng, ng lính TT thái hiên ngang “d oai hùm”, th ườ ếs ng ng trên nh caoừ “súng ng tr i” và cao nh là ng lính ườTT sàng hi sinh cho TQ “Chi tr ng đi ch ngẵ ườ ti xanh”. Đóế ờlà th th tr và nhân dân ta sàng “C cho ửTQ quy sinh”ế trong lòng ng c.ể ườ ọb.2. Nét lãng n, hào hoa:ẹ ạ- Xu thân: đô thành.ấ ừ- Dù con ng hành quân khó khăn nh ng ng lính TT tìm th ườ ườ ấnh ng nét vùng tữ hoang mà mát và m, tr ươ ữtình. bi t, tâm ng lính ng, lãng “dáng ki ườ ềth m”, say mê aơ vùng và con ng Tây và ng ườ ưởt ng cái hào hùng ngay trong hi sinh ni tinượ ng vào ưởmùa xuân mai sau làm chúng ta ng nhiên ph c.ấ ướ ụ- Ch lãng và ch anh hùng không tách i, không mâu thu iấ ớnhau mà th th u, hòa nh làm nên lí ng,ẩ ưởv hi th hình ng th Đây là đóng góp Quang Dũngừ ượ ủtrong cách bi hi hình ng ng lính trong th ca kháng chi n.ể ượ ườ ế→ Tái ng lính Tây Ti n, nhà th đã ng bút pháp ườ ụv hi th lãng cáchừ ng. ng lính TT ườ ượth hi qua gi ng th tha thi t, giàu xúc, giàu ch nh c, ch tể ạhình nh ng hình nh p, nhà th QD đã nên nh ng ất ng sâu trong lòng ng iượ ườ c.ọc. Đánh giá: Hình ng ng lính TT mang hào hoa, lãng nh ng ượ ườ ữchàng trai ra đi Hà khác iừ ng lính bình chân ch là ườ ốnông dân trong các bài th “Đ ng chí” (CH), “Nh (HN)…ơ ớ- Hình ng ng lính mang nh ng nét riêng bi tráng, hào hùng, lãng ượ ườ ữm là nh ng hình nhạ chung th tr sàng ra đi chi nủ ếđ và hi sinh cho kháng chi n, cho TQ th thanhấ niên ủth i.ờ ớ→ lòng và tài năng QD đã cho văn VN “M ng đài ượb ng th hình ngấ ượ ng lính TT và sẽ ng mãi trong lòng ườ ống c.ườ ọK LU CHO BÀI TÂY TI N:ẾDòng sông Mã, ch ng nhân gũi mà thiêng liêng cu bi ờtráng “s ng hi sinh, ch cũng hi sinh, th nh quang vinh”ố ng ườlính Tây Ti đã thay cho quê ng lên khúc hành ươ ướ