Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phần hình học - Bài 2 (Sgk tập 2 - trang 134)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tam giác ABC có \(\widehat{B}=45^0,\widehat{C}=30^0\). Nếu AC = 8 thì AB bằng :

(A) \(4\)                  (B) \(4\sqrt{2}\)                           (C) \(4\sqrt{3}\)                           (D) \(4\sqrt{6}\)

Hãy chọn câu trả lời đúng ?

Hướng dẫn giải

Giải bài 2 trang 134 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Giải bài 2 trang 134 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Các câu hỏi cùng bài học