Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phần Đọc hiểu văn bản (SGK trang 45)

Lý thuyết

Câu hỏi

Anh chị rút ra được điều gì qua lời trình bày của Trần Quốc Tuấn với vua về kế sách giữ nước?

Hướng dẫn giải

Bàn với nhà vua về kế sách giữ nước, Trần Quốc Tuấn đã trình bày những nội dung sau:
+ Cần phải có những sách lược cụ thể, tùy vào hoàn cảnh thực tiễn, không nên rập khuôn vào những khuôn mẫu có sẵn.
+ Đoàn kết sức mạnh của toàn thể nhân dân chính là yếu tố quan trọng nhất để thắng giặc.
+ Trần Quốc Tuấn khuyên nhà vua nên quan tâm đến đời sống của người dân, giảm bớt sưu thuế, giảm mức hình phạt, trị nạn quan tham, không nhũng nhiễu nhân dân, tạo điều kiện để người dân có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Qua lời bàn luận của Trần Quốc Tuấn với vua Trần, ta có thể thấy được đây không chỉ là một người anh hùng túc trí đa mưu của dân tộc mà còn là một con người có tấm lòng thương yêu, quan tâm đến đời sống của những người dân nghèo.

Các câu hỏi cùng bài học