Phân dạng bài tập di truyền học người phần phả hệ

Gửi bởi: Pham Thi Linh vào ngày 2019-04-12 09:46:52 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
*Dạng 1: Xác định kiểu gen các cá thể biểu hiện tính tr ạng trội do đ ột bi ến sinh
ra.
Thường là thể dị hợp tử về alen đột biến trội. Vì tất cả những đột biến đ ều là nh ững
sự kiện hiếm. Xác suất để một cơ thể có cả 2 alen đ ột bi ến tr ội b ằng bình ph ương
tần số alen đột biến XS rất nhỏ và có thể bỏ qua. Hơn nữa, việc có c ả 2 alen đ ột bi ến
trội là quá khó khăn vì sẽ làm cơ thể đồng hợp đó khó sống sót được.
Do vậy, khi bài tập đề cập tới một cá thể biểu hiện tính tr ạng tr ội do đ ột bi ến sinh ra
thì ta hiểu cá thể đó là dị hợp tử.
*Dạng 2: Tính trạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định
- Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng do gen lặn n ằm trên nhi ễm s ắc th ể
thường quy định dựa trên một số đặc điểm:
+ Tính trạng biểu hiện ngắt quãng qua các thế hệ
+ Bệnh biểu hiện ít và xuất hiện cả hai giới.
- Vận dụng các quy luật di truyền Meldel để xác định sự biểu hiện tính trạng ở th ế h ệ
sau.
Ví dụ : Ở một gia đình bị bệnh đái tháo đường di truy ền do Insulin m ất hoạt tính,
người ta lập được sơ đồ:

a) Hãy cho biết bệnh này do gen trội hay gen lặn quy định?
b) Bệnh này có liên kết với giới tính hay không ?
c) Kiểu gen của tất cả các cá thể có thể được xác định chắc chắn từ sơ đồ trên ?
*Dạng 3: Tính trạng do trội do gen trên nhiễm sắc thể thường quy định.
- Xác định quy luật di truyền tính trạng do gen tr ội nằm trên nhi ễm s ắc th ể th ường
quy định dựa vào các đặc điểm:
+ Tính trạng biểu hiện nhiều, xuất hiện cả hai giới
+ Không có hiện tượng di truyền cách hệ
- Sau đó xác định kiểu gen của thế hệ sau theo các quy luật di truyền.

DOC24.VN
1