Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phần đại số - Bài 18 (Sgk tập 2 - trang 133)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng 10. Hai cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau 2cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác vuông đó ?

Hướng dẫn giải

gọi 2 canh tam giác là x và x+2
áp dụng định lí pytago ta có
x^2+(x+2)^2=10^2
suy ra x^2+x^2+4x+4=100
suy ra x=6 (vì x>0)
suy ra2 cạnh góc vuông là 6 và 8cm

Các câu hỏi cùng bài học