Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Phần 1: Phản ứng tráng gương của glucozo

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-19 09:50:16

- Phương trình phản ứng:

C6H12O6 + Ag2O →  C6H12O7 + 2Ag

 Nhớ: 2nC6H12O6 = nAg

- Phương pháp chung: 

    + Phân tích xem đề cho gì và hỏi gì

    + Tính n của chất mà đề cho.  Tính số mol của chất đề hỏi ⇒ khối lượng của chất đề hỏi

Bài tập vận dụng

Bài 1: Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

nAg = 15/108 mol

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag (1)

Theo pt (1) ta có nC6H12O6 = ½.nAg = ½.(15/108)  =  0,07 mol

mctC6H12O6 =0,07 .180 = 12,5g

C% C6H12O6 = (12,5/250).100% = 5%

Bài 2: Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là bao nhiêu (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Hướng dẫn:

nglucozo = 36/180 = 0,2 mol

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag

0,2  …………….. →………………0,4        mol

mAg = 0,4.108 = 43,2g

BTNT Ag ta có: nAgNO3 = nAg = 0,4 mol

mAgNO3 = 0,4.(108+14+16.3) = 68g

Lượt xem: 198

Các bài học liên quan