Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Gửi bởi: Hiền Nhung Hương vào ngày 2016-03-07 09:42:45 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Höôùng daãn giaûi CDBT caùc ÑTQG Toaùn hoïc Chuyeân LÖÔÏNG GIAÙC Vaán PHÖÔNG TRÌNH LÖÔÏNG GIAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI Phöông trình löôïng giaùc baûn cosx sinx cotx (vôùi Phöông trình baäc ñoái vôùi moät haøm löôïng giaùc asin2x bsinx Ñaët sinx, acos bcosx Ñaët cosx, atan2x Ñaët acot bcotx Ñaët cotx Phöông trình baäc nhaát ñoái vôùi sinx, cosx asinx bcosx Ñieàu kieän nghieäm: Caùch Chia 22ab 22aab sinx 22bab cosx 22cab 222aab + 222bab  Neân theå ñaët 22aab 22bab ñoù: sinxcos cosx 22cab sin(x 22cab Caùch Chia (giaû sinx acosx Ñaët ñoù: sinx sincos cosx =caTT Luyện VĨNH sinx cosx =cacos sin(x cacos Caùch Ñaët phuï. Xeùt vôùi nghieäm Xeùt vôùi Ñaët anx2 ñoù: a22t1t b221t1t Phöông trình ñoái xöùng a(sinx cosx) bsinxcosx Ñaët sinx cosx 2cosx 4 Ñieàu kieän ñoù: 2sinxcosx sinxcosx =2t12 Thay vaøo phöông trình ñöôïc phöông trình ñaïi theo Chuù a(sinx cosx) bsinxcosx Ñaët sinx cosx (vôùi Phöông trình ñaúng caáp baäc ñoái vôùi sinx, cosx asin bsinxcosx ccos Xeùt cosx =2+ nghieäm khoâng? Xeùt cosx Chia ñöôïc phöông trình baäc theo anx. Chuù Neáu phöông trình ñaúng caáp baäc ñoái vôùi sinx, cosx xeùt cosx xeùt cosx chia cuûa phöông trình ñöôïc moät phöông trình baäc theo anx. Baøi ÑAÏI HOÏC KHOÁI NAÊM 2011 Giaûi phöông trình: x.sin x. Giaûi Ñieàu kieän: sinx ñoù: 21 x1sin xHöôùng daãn giaûi CDBT caùc ÑTQG Toaùn hoïc 22sin sinx cos  cos k224 (Thoûa ñieàu kieän sinx Vaäy nghieäm cuûa k224 Baøi ÑAÏI HOÏC KHOÁI NAÊM 2011 Giaûi phöông trình: Giaûi 2sinx.cos sinx.cosx 2cos sinx cosx sinx.cosx(2cosx cosx(2cosx sinx cosx (2cosx 1)(sinx sinx sinx hoaëc cosx (2cosx sinx hoaëc 2cos cosx sinx hoaëc cosx hoaëc cosx k22 hoaëc hoaëcx k23 k22 hoaëc  2xk33(k Baøi ÑAÏI HOÏC KHOÁI NAÊM 2011 Giaûi phöông trình: sin 10tan Giaûi sin 10tan Ñieàu kieän: tanx cosx sin Luyện VĨNH sin  (Loaïi cosx 0)1cos Z). vôùi ñieàu kieän ñöôïc nghieäm cuûa phöông trình k23(k Z). Baøi ÑAÚNG KHOÁI NAÊM 2011 Giaûi phöông trình: cos4x 12sin Giaûi cos4x 12sin 2cos cos2x) 3cos2x cos2x cos2x Baøi ÑAÏI HOÏC KHOÁI NAÊM 2010 Giaûi phöông trình: x14cos Giaûi Ñieàu kieän tanx Vôùi ñieàu kieän treân, phöông trình töông ñöông: 2x).(sin 2x).(sin x)cos xsin 1(loaïi) x27x Z)66  Baøi ÑAÏI HOÏC KHOÁI NAÊM 2010 Giaûi phöông trình (sin cosx 2cos2x Giaûi Phöông trình töông ñöông: (2sinxcosx cos2x)cosx 2cos2x sinx cos2x (cosx sinx (2cos cos2x (cosx sinx.cos2x 0Höôùng daãn giaûi CDBT caùc ÑTQG Toaùn hoïc cos2x (cosx sinx (vn) k2 k42 Baøi ÑAÏI HOÏC KHOÁI NAÊM 2010 Giaûi phöông trình 3sin Giaûi Phöông trình töông ñöông: 1)(sin 1)(cos k2sin )25cos (VN) k26 Baøi ÑAÚNG KHOÁI NAÊM 2010 Giaûi phöông trình 2(8sin Giaûi Phöông trình töông ñöông: 2(cos 8sin 8sin 4sin 8sin2x 3sin 2x2 (loaïi 1sin 2x2 k26 k26 xk12 5xk12 Baøi ÑAÏI HOÏC KHOÁI NAÊM 2009 Giaûi phöông trình: .TT Luyện VĨNH Giaûi Ñieàu kieän: sinx sinx Vôùi ñieàu kieän treân, phöông trình töông ñöông: 2sinx)cosx 36 hoaëc Keát hôïp (*), ñöôïc nghieäm: 3 Baøi ÑAÏI HOÏC KHOÁI NAÊM 2009 Giaûi phöông trình: sinx cosxsin2x Giaûi Phöông trình töông ñöông: 2sin 2x)sinx cosxsin2x sinxcos2x cosxsin2x sin3x 4x6 hoaëc k266 Vaäy: 2k2 Baøi ÑAÏI HOÏC KHOÁI NAÊM 2009 Giaûi phöông trình: 2sin Giaûi Phöông trình töông ñöông: 31cos x3 k233 Vaäy: 2Höôùng daãn giaûi CDBT caùc ÑTQG Toaùn hoïc Baøi ÑAÚNG KHOÁI NAÊM 2009 Giaûi phöông trình 2sinx) 2cosx sinx cosx Giaûi Phöông trình töông ñöông: 4sinx in2x)cosx sinx cosx cosx 4sinxcosx 4sin 2xcosx sinx cosx sinx 4sinxcosx sinx sin2x (vôùi Baøi ÑAÏI HOÏC KHOÁI NAÊM 2008 Giaûi phöông trình: x3sin 4sin   Giaûi coù: 3sin x2 Ñieàu kieän: sin2x Vôùi ñieàu kieän treân, phöông trình töông ñöông: xsin  cos cos xk4tan 1cos 0xk12sin 8sin 25xk8     Baøi ÑAÏI HOÏC KHOÁI NAÊM 2008 Giaûi phöông trình: 2sin Giaûi 2sin (1)TT Luyện VĨNH Caùch Phöông trình töông ñöông: 2sin x(cos x(cos 22cos kxcos 42(k )tan xk3 Nghieäm cuûa phöông trình laø: 42 )3 Caùch cosx khoâng phaûi nghieäm cuûa phöông trình (1). Chia cuûa phöông trình ñöôïc: 33tan 2xktan 3(tan 3)(tan ktan 1xk4   Baøi ÑAÏI HOÏC KHOÁI NAÊM 2008 Giaûi phöông trình: 2sinx(1 cos2x) sin2x 2cosx. Giaûi Phöông trình töông ñöông: 4sinx.cos sin2 2cosx 2cosx(2sinxcosx (sin2x (sin2x 1)(2cosx 2sin 1hay hayx Baøi ÑAÚNG KHOÁI NAÊM 2008 Giaûi phöông trình: 2x. Giaûi Phöông trình töông ñöông: 2x3 Höôùng daãn giaûi CDBT caùc ÑTQG Toaùn hoïc k233 k23x 5   Baøi ÑAÏI HOÏC KHOÁI NAÊM 2007 Giaûi phöông trình: 2x)cosx 2x)sinx sin2x Giaûi Phöông trình töông ñöông: (sinx cosx)(1 sinxcosx) (sinx cosx) (sinx cosx)(1 sinx)(1 cosx) )42 Baøi ÑAÏI HOÏC KHOÁI NAÊM 2007 Giaûi phöông trình: 2sin sin7x sinx. Giaûi Phöông trình töông ñöông vôùi: sin7x sinx 2sin cos4x(2sin3x cos4x kk84 12sin hoaëc 3 Baøi ÑAÏI HOÏC KHOÁI NAÊM 2007 Giaûi phöông trình: 2xxsin 222 Giaûi Phöông trình töông ñöông vôùi: x62 )26 Baøi ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN KHOÁI NAÊM 2007 Giaûi phöông trình: x  Giaûi Ñieàu kieän: sinx Vôùi ñieàu kieän treân, phöông trình töông ñöông: 2sin 23210sin xsin Luyện VĨNH 11sin nghieämsin 3  k2 Baøi ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN KHOÁI NAÊM 2007 Giaûi phöông trình: sinx cosx tanx Giaûi Phöông trình töông ñöông vôùi: sinx cosx 0cos (ñieàu kieän: cosx 1sin 0cos x 0cos  3xk4x Baøi ÑAÚNG XAÂY DÖÏNG NAÊM 2007 Giaûi phöông trình: cos4x Giaûi Phöông trình töông ñöông vôùi: 2cos 2cos cos2x 11cos 2x2 xk2xk 6  Baøi ÑAÚNG THUAÄT THAÉNG NAÊM 2007 Giaûi phöông trình: 2sin 4cos 3sinx. Giaûi Phöông trình töông ñöông vôùi: 2sin 4cos 3sinx(sin 3sinxcos 4cos thaáy cosx khoâng phaûi nghieäm cuûa cosx chia cuûa ñöôïc: 3tanx (tanx 1)(tan tanx tanx tanx vôùi xk4