Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Ôn tập văn nghị luận trang 66 SGK Ngữ văn lớp 7

abf9730d13815627900bcc07f49fae0c
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-06-22 15:24:52 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 371 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnCó th coi nh ng câu ng hài 18, 19 là văn ngh lu đc bi t. Vì chúngể ệcó trúc duy ngh lu n. Có lu và lu đi m.ấ ể1. Đi vào uề ẫSTT Tên bài Tác giả tài nghề ịlu nậ Lu đi chínhậ Ph ng phápươl luânậI Tinh th ầyêu ước nh ảdân ta Chí ồMinh Tinh th ầyêu aướ ủdân Vi ệNam. Dân ta có lòng ng nànộ ồyêu c. Đól truy nướ ềth ng quý báu ta.ố Ch ngứminh2 giàu đpự ẹc Ti ng ếVi tệ Đng Thai ặMai giàu đpự ẹc ti ngủ ếVi tệ Ti ng Vi có nh ng đc cữ ắc th ti ng đp, tủ ộth ti ng hay.ứ Ch ng minhứ(k gi iế ảthích)3 Đc tínhứGi dả ịc Bác .ủ Ph Văn ạĐngồ Đc tínhứgi aả ủBác .ồ Bác gi trong ph ng ươdi n: (ăn), cái nhà ơ( ), ng, (cách) nói và ốvi t. gi đi li ớs phong phú ng đi ờs ng tinh th Bác.ố Ch ng minh ứ(k gi ảthích, hình lu n)ậ4 nghĩa Vănch ng.ươ HoàiThanh Văn ch ng ươvà nghĩa nó đi ốv con ớng i.ườ Ngu văn ch ng làồ ươ tình th ng ng i, th ngở ươ ườ ươmuôn loài, muôn t. Vănậch ng hình dung và sáng oươ ạra ng, nuôi ng và làmự ưỡgiàu cho tình conả ủng i.ườ Gi thíchả(k iế ớbình lu n)ậ2. Tóm nh ng nét đc ngh thu bài văn ngh lu đi m.ắ ể(1) Tình th yêu nhân dân ta.ầ ướ ử­ ch ch .ố ẽ­ ch ng ch c, toàn di n.ẫ ệDoc24.vn­ lí.ắ ợ­ Hình nh so sánh đc c.ả ắ(2) giàu đp ti ng Vi tự ệ­ ch cố ạ­ gi thích ch ng minh.ế ứ­ Lu xác đáng, toàn di n, ch ch .ậ ẽ(3) Đc tính gi Bác Hứ ồ­ ch ng th xác th c, toàn di n.ẫ ệ­ ch ng minh gi thích và hình lu n.ế ậ­ văn gi mà giàu xúc.ờ ả(4) nghĩa văn ch ngươ­ Trình bày nh ng ph cách ng gi sáng a.ữ ủ­ xúc, văn giàu hình nhế ả3. a) Ch và ghi:ọTh lo iể tế ốTruy nệ truy n, nhân t, nhân chuy n.ố ệKí Nhân chuy nhân t.ậ ậTh sơ truy n, nhân t, nhân chuy n.ố ệTh tr tinhơ n, nh p.ầ ịTùy bút n, nh p.ầ ịNgh lu nị Lu đi m, lu .ậ ứDoc24.vn b) Các th lo nh truy n, kí, th ch dùg ph ng th miêu vàể ươ ảk nh tái hi t, hi ng, con ng i, câu chuy n.ể ượ ườ ệ­ Các th lo tr tình, tùy bút ch dùng ph ng th bi bi hi tìnhể ươ ệc m, xúc qua các hình nh, nh đi u, đi u. Chúng đu trung xây ngả ựcác hình ng ngh thu nhi ng th khác nhau nh nhân t, hình ngượ ượthiên nhiên, t...ồ ậ­ Khác th lo và tr tình, văn ngh lu dùng ph ng th lu n, ngớ ươ ằlí ch ng trình bày ki ng nh thuy ph ng đc, ng ngheẽ ưở ườ ườv nh th c. Văn ngh lu cũng có hình nh xúc nh ng đi là pề ậlu các thông lu đi m, lu ch ch xác đáng.ậ ẽc) Có th coi nh ng câu ng hài 18, 19 là văn ngh lu đc bi t. Vì chúngể ệcó trúc duy ngh lu n. Có lu và lu đi m.ấ ểCh ng ng ng ườ cua.ườ ặĐây là so sánh, đu là “lu ", sau rút ra lu là “lu đi m”: Thộ ểhi quan đi m, ng.ệ ưở