Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ôn tập trắc nghiệm số phức lớp 12

78dc1c059467511fc979359a7af09e42
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-04-04 21:30:15 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 255 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ÔN CH NG PH CẬ ƯƠ ỨCâu 1: ọz1 là hi ph ph âm ph ng tươ ình z+ =22 đi bi di ph cọ ứz1 là:A. )-1 B. )- -1 C.M )- -1 D. i)- -1 2Câu 2: Cho ph có ph âm và th mãn ỏz z- =23 Tìm mô đun ph c:ủ ứzw= +2 14A. 4B. 17 C. 24 D. 5Câu 3: ng zạ =a+bi ph ứi+13 là ph nào đây?ố ướA. i-3 213 13 B. i+3 213 13 C. i- -3 213 13 D. i- +3 213 13Câu :Cho ph ứi izi i+ -= +- +1 11 Trong các lu sau lu nào đúng?ế ậA. zÎR B. zlà thu o.ố ảC. Mô đun ng 1ằ D. zcó ph th và ph ng 0.ầ ằCâu 5: Cho hai ph bi và z’ a’ b’i. ph ứzz' có ph th là:ầ ựA. 2aa' bb'a b++ B.2 2aa' bb'a' b'++ C. 2a a'a b++ D. 22bb'a' b'+Câu 6: Cho hai ph bi và z’ a’ b’i. ph ứzz' có ph là:ầ ảA. 2aa' bb'a b-+ B.2 2aa' bb'a' b'-+ C. 2aa' bb'a b++ D. 22bb'a' b'+Câu 7: ph ngh ch ph ứ3i là:A. 1z- 3i2 2+ B.1z- 3i4 4+ C. 1z- 3i D. 1z- -1 3iCâu 8: Thu ph ứ3 2i i1 2i+ -+- ta c: ượA. 21 61i26 26+ B. 23 63i26 26+ C. 15 55i26 26+ D. 6i13 13+Câu 9: Cho ph bi. Khi đó ố()1z z2i- là:A. th cộ B. C. thu oộ D. iCâu 10:Cho hai ph bi và z’ a’ b’i. (Trong đó a, b, a’, b’ khác 0) đi ki gi a, b, a’, b’ ểzz'là thu là:ộ ảA. a’ b’ B. aa’ bb’ C. aa’ bb’ D. a’ b’Câu 11: Trong ph C, ph ng trình ươ41 iz 1= -+ có nghi là:ệA. B. 2i C. 3i D. 2iCâu 12:Cho ph ng trình zươ bz 0. ph ng trình nh làm nghi thì và ng (b, là sế ươ ốth c) :ự A. 3, B. 1, C. 4, D. -2, 2Câu 13: Cho ph th ả( i)z )z+ +21 Ph th và ph là:ầ ủA. 2; B. 2; -3 C. -2; D. -2; -3Câu 14: Nghi ph ng trình ươ( i) −( i) iz là:A. i-18 137 B.i-18 1317 17 C. i-+18 137 17 D. i+18 1317 17Câu 15: Cho ph th mãn đi ki ph tìm là:ố ầA. B. C. D. .Câu 16: Cho ph th mãn đi ki Ph th và ph là:A. và -3 B. và C. -2 và D. -3 và 2.Câu 17: Cho ph ứz bi= +(),a bΡ th mãnỏ()1 2i i+ TínhP b= +A. B. C. D.Câu 18: Tìm ph bi ng ằz i( i)= --+21 11 21 2A.z i= +10 3513 26 B. i= +8 1425 25 C. i= +8 1425 25 D. i= -10 1413 25Câu 19:G ọz1 và z2 là ác phủ ình z- =24 M, là các đi bi di ủz1 và z2trên ph ng ph c. Khi đó dài MN là:ặ ủA. MN=4 B. MN=5 C. MN=-2 D.MN=2 5Câu 20: ọz1 và z2 là ác phủ ình zz+ =-11 Giá tr ủP z= +3 31 là:A. B. C. D. 3Câu 21 ph th a: ỏ3(1 )1-=-izi môđun ủ+z iz: A.8 B. C. D. 4Câu 22: nghi ph ng trình :ậ ươ(z )(z )+ =2 29 là:z2 5z i- +3 4z i= +3 4z i= -4 3z i= -4 3z i= +z() 5z +z12P =1P=1P=- 12P =-A. i;ì üï ï± +í ýï ïî þ1 332 B. i;ì üï ï± -í ýï ïî þ1 332 C. i;ì üï ï± ±í ýï ïî þ1 332 D. i;ì üï ï±í ýï ïî þ1 332 2Câu 23. Trên ph ng đi bi di ph th mãn đi ki ệ2 6z i+ là ngườtròn có tâm và bán kính là:ầ ượA. ()2; 5I- 6R= B. ()2; 5I- 6R= C. ()2; 5I- 36R= D. ()2; 5I- 36R=