Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 11

c6e774656c012753be7359e46250934d
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-15 22:22:05 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 336 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài 3: CÔNG ĐI NỦ Ệ10. Cho đi tích 10ệ -8 ch chuy gi đi nh trong đi tr ng thì công đi nị ườ ệtr ng là 60 mJ. đi đi tích q’ 4.10ườ -9 ch chuy gi hai đi đó thì công đi nị ệtr ng khi đó làườA. 24 mJ. B. 20 mJ. C. 240 mJ. D. 120 mJ. 11. Công đi tr ng ch chuy quãng ng đi tích 10 μC vuông góc vủ ườ ườ các đớ ng cườ ứđi nệ trong đi tr ng ườ ng 10ườ V/m làA. J. B. 1000 J. C. mJ. D. J.12. Công đi tr ng ch chuy đi tích 10 mC song song các ng trong đi nủ ườ ườ ệtr ng quãng ng 10 cm là J. ng đi tr ng đó làườ ườ ườ ườA. 10000 V/m. B. V/m. C. 100 V/m. D. 1000 V/m.13. Khi đi tích ch chuy trong đi tr ng theo chi ng thì nó nh công 10 J. Khiệ ườ ườ ượ ộd ch chuy chi ng 60ị ườ trên cùng dài quãng ng thì nó nh công là :ộ ườ ượ ộA. J. B. 2/35 J. C. 25 J. D. 7,5J.Bài 4: ĐI TH HI ĐI THỆ Ế1. Đi th là ng tr ng cho riêng đi tr ng vệ ượ ườ ềA. kh năng sinh công vùng không gian có đi tr ng. ườB. kh năng sinh công đi m.ả ểC. kh năng tác ng đi m.ả ểD. kh năng tác ng các đi trong không gian có đi tr ng.ả ườ2. Khi đi tích th đi tăng lên đôi thì đi th đi đóộ ểA. không i.ổ B. tăng đôi.ấ C. gi a.ả D. tăng 4.ấ3. đi th là vôn (V). 1V ngơ ằA. J.C. B. J/C. C. N/C. D. 1. J/N.4. Quan gi ng đi tr ng và hi đi th gi hai đi mà hình chi ng hai đi đóệ ườ ườ ườ ểlên ng là thì cho bi th cườ ứA. E.d. B. E/d. C. q.E.d. D. q.E/q.5. Trong các nh nh đây hi đi th nh nh ướ không đúng là:A. Hi đi th tr ng cho kh năng sinh công ch chuy đi tích gi hai đi trong đi tr ng.ệ ườB. hi đi th là V/C.ơ ếC. Hi đi th gi hai đi không ph thu đi tích ch chuy gi hai đi đó.ệ ểD. Hi đi th gi hai đi ph thu trí hai đi đó.ệ ể6. Trong đi tr ng u, trên ng c, gi hai đi cách nhau cm có hi đi th 10 V, gi aộ ườ ườ ữhai đi cách nhau cm có hi đi th làể ếA. V. B. 10 V. C. 15 V. D. 22,5 V.7. Hai đi trên ng trong đi tr ng cách nhau 2m. ng đi tr ng là 1000ể ườ ườ ườ ườV/m 2. Hi đi th gi hai đi đó làệ ểA. 500 V. B. 1000 V. C. 2000 V. D. ch ki xác nh.ư ị8. Gi hai kim lo ph ng song song cách nhau cm có hi đi th không 200 V. ng đi nữ ườ ệtr ng kho ng gi hai kim lo làườ ạA. 5000 V/m. B. 50 V/m. C. 800 V/m. D. 80 V/m.9. Trong đi tr ng u, đi cách đi 1m, cách đi m. Uộ ườ ếAB 10 thì UACA. 20 V. B. 40 V. C. V. D. ch ki xác nh.ư ị10. Công đi tr ng ch chuy đi tích μC là mJ. Uủ ườ ếAB A. V. B. 2000 V. C. V. D. 2000 V.Bài 5: ĐI NỤ Ệ1. đi làụ ệA. th ng hai nhau và ngăn cách nhau ng cách đi n.ệ ệB. th ng hai nhau và ngăn cách nhau ng cách đi n.ệ ệC. th ng hai ti xúc nhau và bao ng đi môi.ệ ượ ệD. th ng hai cách nhau kho ng xa.ệ ủ2. Trong tr ng nào sau đây ta có đi n?ườ ệTrang: 1A. hai khô cách nhau kho ng trong không khí.ấ ảB. hai nhôm cách nhau kho ng trong nguyên ch t.ấ ướ ấC. hai ngâm trong dung ch axit.ấ ịD. hai nh ph ngoài lá nhôm.ấ ộ3. tích đi cho đi n, ta ph iể ảA. vào hai hi đi th .ắ B. xát các nhau.ọ ớC. nhi đi n.ặ D. ngu đi n.ặ ệ4. Trong các nh xét đi đây, nhân xét ướ không đúng làA. Đi dung tr ng cho kh năng tích đi .ệ ụB. Đi dung càng thì tích đi ng càng n.ệ ượ ượ ớC. Đi dung có là Fara (F).ệ ịD. Hi đi th càng thì đi dung càng n.ệ ớ5. Fara là đi dung đi màệ ệA. gi hai có hi đi th 1V thì nó tích đi tích C.ữ ượ ệB. gi hai có hi đi th không thì nó tích đi C.ữ ượ ệC. gi hai có đi môi ng đi môi ng 1. D. kho ng cách gi hai là 1mm.ữ ụ6. 1nF ng A. 10ằ -9 F. B. 10 -12 F. C. 10 -6 F. D. 10 -3 F.7. hi đi th gi hai tăng thì đi dung tế ụA. tăng n.ầ B. gi n.ả C. tăng n.ầ D. không i.ổ8. Giá tr đi dung xoay thay là doị ổA. thay đi môi trong lòng .ổ B. thay ph di tích nhau gi các .ổ ụC. thay kho ng cách gi các .ổ D. thay ch li làm các .ổ ụ9. Trong các công th sau, công th không ph tính năng ng đi tr ng trong đi là:ứ ượ ườ ệA. 2/2C. B. QU/2. C. CU 2/2. D. 2/2Q.10. đi xác nh, hi đi th hai gi thì năng ng đi tr ng tớ ượ ườ ụA. tăng n.ầ B. tăng n.ầ C. không i.ổ D. gi n.ả ầ11. đi xác nh, mu năng ng đi tr ng tăng thì ph tăng đi tích tộ ượ ườ ụA. tăng 16 n.ầ B. tăng n.ầ C. tăng n.ầ D. không i.ổ12. Tr ng nào sau đây ta không có đi n?ườ ệA. Gi hai kim lo ;ữ B. Gi hai kim lo không khí;ữ ạC. Gi hai kim lo là vôi;ữ ướ D. Gi hai kim lo tinh khi t.ữ ướ ế13. có đi dung μF. Khi hi đi th vào đi thì tích đi nộ ượ ệl ng làượA. 2.10 -6 C. B. 16.10 -6 C. C. 4.10 -6 C. D. 8.10 -6 C.14. vào hai hi đi th 10 thì tích đi ng 20.10ặ ượ ượ -9 C. Thì đi dung làệ ụA. μF. B. mF. C. F. D. nF.15. vào hai hi đi th thì tích đi ng μC. vào hai tế ượ ượ ụm hi đi th 10 thì tích đi ng là A. 50 μC.ộ ượ ượ B. μC. C. 5μC. D. 0,8 μC. 16. tích đi ng 10 nC thì vào hai hi đi th 2V. đó tích đi ngể ượ ượ ượ2,5 nC thì ph vào hai hi đi th A. 500 mV.ả B. 0,05 V. C. 5V.D. 20 V.17. Hai 20 μF có hi đi th 5V thì năng ng tích làầ ượ ượA. 0,25 mJ. B. 500 J. C. 50 mJ. D. 50 J.18. đi tích đi ng hi đi th 10 thì năng ng là 10 mJ. mu năngộ ượ ượ ốl ng là 22,5 mJ thì hai ph có hi đi th là A. 15 V.ượ B. 7,5 V. C. 20V. D. 40 V.19. Gi hai ph ng cách nhau cm có hi đi th 10 V. ng đi tr ng trong lòng làữ ườ ườ ụA. 100 V/m. B. kV/m. C. 10 V/m. D. 0,01 V/m.Trang: