Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Ôn-tập-Kiểm-Tra-Học-Kì-II-môn-Công-Nghệ _1)

cedab44bdb0478fb96c2457718f5890b
Gửi bởi: Đỗ Ngọc Hoàng Hải vào ngày 2018-05-02 14:13:21 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 345 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ôn Ki Tra Kì II môn Công Nghậ ệCâu1: Bài 22 Ph I. Vai trò ng và tr ng ngầ ừ- nhiên:ố ự+ Làm ch không khí qua ho ng quang pạ ợ+ Làm gi sói mòn, ng t, toàn ng ng m; ch ng cátả ượ ướ ốbay, ng nậ ặ+ Làm tăng nh quan nhiênả ự+ Ch ng tổ ậ- con ng i:ố ườ+ Có giá tr kinh cao( gôc), du chị ị+ th dùng làm thu c, th ph mộ ẫCâu 2: Bài 31. Ph II Vai trò gi ng nuôi trong chăn nuôi.ầ ậ- Quy nh năng su và ch ng ph chăn nuôi.ế ượ ẩCâu 3: Bài 34. Ph II Nhân gi ng thu ch ngầ ủ1. Nhân gi ng thu ch ng là ch ph gi con và con cái cùng ộgi ng cho sinh n.ố ả2. Làm th nào nhân gi ng thu ch ng qu ?ế ả- Ph có đích rõ ràngả ụ- Ch nhi cá th c, cái cùng gi ng tham gia, tránh giao ph ượ ậhuy tế- Không ng ng ch và nuôi ng đàn nuôi.ừ ưỡ