Ôn tập hàm số lớp 12

Gửi bởi: Tester vào ngày 2019-03-23 04:22:42 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương TỔNG HỢP )
12

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP

Phương pháp chung:

Bµi 1. TÝnh ®¬n diÖu cña hµm sè

Bước 1. Tìm tập xác định
của hàm số.

Bµi to¸n 1. T×m c¸c kho¶ng ®¬n ®iÖu cña hµm sè

Bước 2. Tính đạo
hàm Tìm các điểm
mà tại đó đạo hàm bằng 0
hoặc không xác định.
Bước 3. Sắp xếp các điểm
theo thứ tự tăng dần và lập
bảng biến thiên.
Bước 4. Nêu kết luận về các
khoảng đồng biến và nghịch
biến dưa vào bảng biến
thiên.

 Bài tập trắc nghiệm
1. Cho hàm số y  x 3  3 x  2 . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ; 0) và nghịch biến trên
khoảng (0; ) .
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (  ; ) .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (  ; ) .
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ; 0) và đồng biến trên khoảng
(0; ) .
2. Hàm số y 

2 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
x 1
B. ( 1;1)
C. (  ; )
D. ( ; 0)
2

A. (0; )

3. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ( ; )
A. y  x 1 . B. y  x 3  x .
C. y  x 1 . D. y   x 3  3x
.
x3
x2
4. Cho hàm số y  x 3  3x2 . Mệnh đề nào dưới đây
đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2)
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; )
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ; 0)

Nhớ công thức tính đạo
hàm:

5. Cho hàm số y  f ( x ) có đạo hàm f ( x )  x2  1, x  . Mệnh đề
nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ; 0) .
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; ) .
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( 1;1) .
D. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ; ) .
6. Cho hàm số y  x 4  2x2 . Mệnh đề nào dưới đây là
đúng? A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ; 2)
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( ; 2)
C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( 1;1)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( 1;1)

Số điện thoại : 0946798489
Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong
-1-

Trang

Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương TỔNG HỢP )
12

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP

7. Cho hàm số y  2x2  1 . Mệnh đề nào dưới đây
đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng ( 1;1)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ; 0)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; )

8. Cho hàm số y  f ( x ) có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng ( 2; 0)
B. Hàm số đồng biến trên khoảng ( ; 0)
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (  ; 2)
9. Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên như bên
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. 0;1 .

B. ; 0 .

C. 1;  .

D. 1; 0 .

10. Cho hàm số y  f ( x ) có bảng biến thiên như
bên Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới
đây?
A. (- 1; 0).

B. (1;  ).

C. (  ; 1).

D. (0; 1).

11. Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên như bên
A. 2;   . B. 2; 3 .

C. 3;   .

D. ;  2 .

12. Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên như
bên Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới
đây?
A. 1;  .

B. 1;  .

C. 1;1 .

D. ;1 .

Số điện thoại : 0946798489
Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong
-2-

Trang

Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương TỔNG HỢP )
12

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP

Bµi to¸n 2. T×m tham sè m ®Ó hµm sè y f

x , m ®¬n ®iÖu trªn miÒn x¸c

®Þnh

Xét hàm số bậc ba
Bước 1. Tập xác định:
Bước 2. Tính đạo hàm

13. Cho hàm số y   x 3  mx 2  (4 m  9) x  5 với m là tham số. Có
bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng
(  ; ) ?
A. 7
B. 4
C. 6
D. 5
14. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số

+ Để

đồng biến trên

1

y  x 3  m  1 x 2  m  1 x 1 đồng biến trên tập xác
định.
3
m  1
m  1
.

A. 

B. 2  m  1.

C. 2  m  1.

D. 

m  2

+ Đề

nghịch biến trênm

.

 2

15. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số
y

1

( m 2  m ) x 3  ( m 2  m ) x 2  mx 1 đồng biến trên R ?

3
A. 1.

B. 2 .

C. 3 .

D. vô số

16. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số
y

1

3
A. 1.

B. 2 .

17. Cho hàm số y 

Xét hàm số
Bước 1. Tập xác định:
Bước 2. Tính đạo hàm

+ Để

đồng biến trên

+ Để

nghịch biến trên( m 2  m ) x 3  ( m 2  m ) x 2  mx 1 đồng biến trên R ?

Lưu ý: Đối với hàm
thì không có

mx  2m  3

C. 3 .

D. vô số

với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả

xm
các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng
xác định. Tìm số phần tử của S.
A. 5
B. 4
C. Vô số
D. 3
18. Cho hàm số y 

mx  4m

với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các
x m
giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác
định.
Tìm số phần tử của S.
A. 5
B. 4 .
C. Vô số
D. 3

19. Tất cả các giá trị của m để hàm số y 

mx  3

nghịch biến trên từng

3x  m
khoảng xác định của hàm số là:
A. m  3 hoặc m  3 .
B. 3  m  3 .
C. m  3 hoặc m  3 .

D. 3  m  3

dấu xảy ra tại vị trí

Số điện thoại : 0946798489
Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong
-3-

Trang

Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương TỔNG HỢP )
12

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP

Bµi to¸n 3. T×m tham sè m ®Ó hµm sè y f

x , m ®¬n ®iÖu trªn D. Trong

®ã
D a; b , a; b , a; b , a; b ...

Dạng:

20.Giá trị của m để hàm số y mx 16 nghịch biến trên khoảng
1;5

xm
m 
4
A. 

m  4

.

.

B. 

m  5

m 
1

.

D. 4  m  5 .

C. 

m 

m  4

4
21.Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  x  2
x  3m
đồng biến trên khoảng ;  6 ?
A. 2 .
B. 6 .
C. Vô số.
D. 1.
22.Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y

x 5m

nghịch biến trên khoảng 10;.
A. 3 .

Bước 1. Ghi điều
kiện để
điệu trên D. Chẳng
hạn:
Đề yêu cầu
Đề yêu cầu

đơn

đồng biến
trên
nghịch biến

Bước 2. Độc lập m ra khỏi biến số
và đặt
được:

Bước 3. Khảo sát tính đơn điệu
của hàm
số
trên D.
Bước 4. Dựa vào bảng biến thiên
kết
luận:

D. 5 .

nghịch biến trên khoảng 6;  ?
A. 3.
B. Vô số.
C. 0.
D. 6.
24.Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y

đồng biến trên khoảng ; 10 ?
A. 2 .

trên

vế còn lại là

C. 4 .

23.Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y


: đa thức

Dạng :

B. Vô số.

B. Vô số.

x 6

C. 1.

x 1
x  3m

x2
x  5m

D. 3 .

25. Trong tất cả các giá trị của m để hàm số
1
y   x 3  m  1 x 2  m  3  x 10 đồng biến trên khoảng
0;3 thì
3
m  m0 là giá trị nhỏ nhất. Giá trị m0 là
A. 1,5 .
B. 1, 6 .
C. 1, 7 .
D. 1,8 .
26. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số
2 3
2
2
y

x   2 m  3  x  2( m  3m ) x 1 nghịch biến trên khoảng
1;3 3

.
A. 4 .

B. 1.

C. 2 .

D. 3 .

27. Trong tất cả các giá trị của m để hàm số
y  2 x 3  3( m  1) x 2  6mx 1 đồng biến trên 2;0 thì m 
m0 là giá trị lớn nhất. Hỏi các số sau đâu là số gần m0 nhất:

A. 2 .
4.

B. 1.
D. 4 .

C.

Số điện thoại : 0946798489
Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong
-4-

Trang

Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương TỔNG HỢP )
12

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP

Bµi to¸n 4. T×m tham sè m ®Ó hµm sè y f

x , m ®¬n ®iÖu trªn D. Trong

®ã

Da; b , a; b , a; b , a; b ... b»ng ph¬ng ph¸p ®Æt Èn phô
-Kiểm tra tính đồng biến,nghịch
biến của hàm đổi biến ( là hàm
biến củ là biến và biến mới là
hàm).

28. Cho hàm số y 

A. m   4; 1 .

B. m   ; 6   4; 1   2;

 .

C. m   ; 4    2;  .

D. m   1; 2 .

29. Tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số


trong

2B. 

m  0

30. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y 

 0;




tan x  2

D. m  2 .

31. Cho hàm số
x21x

 

trên

nghịch biến
sẽ chuyển về hàm số

tan x  m

:

C. 1  m  2 .

y

ban đầu

đồng biến trênA. m  0 hoặc 1  m  2 m  0 . B. m  0 .
4

m  6

3

Ví dụ như ở câu hỏi 29 trên do
hàm
đổi biến do
nghịch biến
trên khoảng
.Nên hàm số

nghịch biến

C. 0  m  1.D. m  1.

.

m  1


s inx  m
s inx  m


;  là:

A. m  0 .

Hàm cũ (với biến cũ )đồng biến
chuyển về hàm mới (với biến
mới)đổi thành nghịch biến.
Hàm cũ (với biến cũ )nghịch
biến chuyển về hàm mới (với
biến mới)đổi thành đồng biến.

. Tìm tất cả các giá trị của tham

x1m
m để hàm số đồng biến trên 17; 27 .

Hàm cũ (với biến cũ )nghịch
biến chuyển về hàm mới (với
biến mới)vẫn nghịch biến.
Nếu hàm đổi biến nghịch biến
thì bài toán bân đầu đổi lại tính
đơn điệu

x12

số

Nếu hàm đổi biến đồng biến thì
bài toán bân đầu giữ nguyên tính
đơn điệu
Hàm cũ (với biến cũ )đồng biến
chuyển về hàm mới (với biến
mới)vẫn đồng biến.

m  1

m

 2x

2

 2 x2  1 1 .Có bao

x21 
x

1 
nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số đồng biến trên
:
A. 5 .
B. Vô số.
C. 2 .
D. 3 .
mới
đồng biến trên
32. Tìm tất cả các giá trị của
.

 
 :0;6A. m  1.

B. m 

5

.

2

m  sinx

m để hàm số y 
biến trên
cos 2 x

C. . m 

5
4

.

nghịch

D. m  2 .

Số điện thoại : 0946798489
Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong
-5-

Trang

Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương TỔNG HỢP )
12

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP

Bµi to¸n 5. Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn sö dông tÝnh ®¬n
®iÖu ®Ó gi¶i to¸n hµm Èn.
Vấn đề 1. Cho đồ thị f ' x . Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số f u x .

1.

Cho hàm số y f x . Đồ thị hàm số y f x như hình bên. Khẳng định nào sau đây
sai ?
A.Hàm số f x đồng biến trên 2;1 .
B.Hàm số f x đồng biến trên 1;
C.Hàm số f x nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 2 .
D.

2.

Hàm số f x nghịch biến trên; 2 .

Cho hàm số y

Hàm số g x f

3.

3

Cho hàm số y

f x . Đồ thị hàm số y

D.

1;

.

f x như hình bên dưới

f 1 2x đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

1;0 .

x

;0 .

B.

C. 0;1 .

D. 1;

.

nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây ?

;0 .

A.

B. 0;

Cho hàm số y

Hàm số g x
A.

Hàm số g x

; 1.

C.

Cho hàm số y f x . Đồ thị hàm số y f x như hình bên dưới. Hàm số g x f 2
e

6.

f x như hình bên dưới

nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

B. 1;3 .

A.

5.

2x

A. 0;2 .

Hàm số g x

4.

f x . Đồ thị hàm số y

2
1

;

2

.

Cho hàm số y

f

3

.

C.

f x . Đồ thị hàm số y

f 3 2 x

2

2;1 .

f x như hình bên dưới

C. 1;2 .

;1 .

f x . Đồ thị hàm số y

x

D.

đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

1

B.

1;3 .

D.;1 .

f x như hình bên dưới

đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

Số điện thoại : 0946798489
Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong
-6-

Trang

Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương TỔNG HỢP )
A.; 1 .

TÀI LIỆU HỌC TẬP
LỚP 12
1;2 .

B.

7. Cho hàm số y
g xf x

2

f x . Đồ thị hàm số y

f x như hình bên. Hỏi hàm số

A.; 1 .

B. 1;.

C. 1;0 .

D. 0;1 .

g xf x

D. 4;7 .

đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

8. Cho hàm số y

9.

C. 2;3 .

2

f x . Đồ thị hàm số y

f x như hình bên. Hỏi hàm số

đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

A.; 2 .

B. 2; 1 .

C. 1;0 .

D. 1;2 .

Cho hàm số y

Hàm số g x
A.

f x

; 1.

10. Cho hàm số y f
g xf
A. Hàm
số
B. Hàm
số

f x . Đồ thị hàm số y

x

3

f x như hình bên dưới

đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

1;1 .

C. 1;

.

x . Đồ thị hàm số y

f

x

B.

D. 0;1 .
như hình bên. Đặt

2

2 . Mệnh đề nào dưới đây sai ?
g x đồng biến trên khoảng 2;.

g x nghịch biến trên khoảng 0;2 .

C. Hàm
số

g x nghịch biến trên khoảng 1;0 .

D. Hàm
số

g x nghịch biến trên khoảng; 2 .

11. Cho hàm số y

f x . Đồ thị hàm số y

Hỏi hàm số g xf
A. 2.

B. 3.

12. Cho hàm số y
g xf 1 x
A. 1;2 .
C. 2; 1 .

2

2

5 có bao nhiêu khoảng nghịch biến ?
C. 4.
D. 5.

f x . Đồ thị hàm số y

f x như hình bên. Hỏi hàm số

nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?
B. 0;.
D. 1;1 .

13. Cho hàm số y
g xf 3 x
A. 2;3 .
C. 0;1 .

x

f x như hình bên dưới

2

f x . Đồ thị hàm số y

f x như hình bên. Hỏi hàm số

đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?
B. 2; 1 .
D. 1;0 .

Số điện thoại :
0946798489

Facebook:
https://www.facebook.com/phong.baovuong

Trang
-7-

Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương TỔNG
HỢP )

TÀI LIỆU HỌC TẬP
LỚP 12

14. Cho hàm số y
g xf x x

f x . Đồ thị hàm số y

2

f x

như hình bên. Hỏi hàm số

nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

A. 1;2 .

B.;0 .
1

C.;2 .

D.

;.

2
15. Cho hàm số
f 2f 2

f x . Đồ thị hàm số y

2
16. Cho hàm số y
f 2f 2

B. 1;2 .

C. 2;5 .

f x . Đồ thị hàm số y

f

x

2

Hàm số g x

f x như hình bên dưới

;1 .

C. 1;2 2 1 .

f x . Đồ thị hàm số y

f

x

B.

2

2x 3
1

;

D. 5;.

2 x 2 nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

; 1 2 2 . B.

18. Cho hàm số y

C. ;2 .

như hình bên dưới


g xf 3 x 2 nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng
sau ?

Hàm số g x

A. 1;1 .

f x

D. 1;2 .

0.

17. Cho hàm số y

19.Cho hàm số số y f x

C. 1;1 .

f x . Đồ thị hàm số y

A. 2; 1 .

A.; 1 .

nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

B. 2; 1 .

.

Hàm số

A.

2

f x

3
1;

f x như hình vẽ bên dưới và

0

Hàm số g x

A.

y

.

2

x

D. 2 2

1;

.

f x như hình bên dưới

2

C.

2 x 2 đồng biến trên khoảng nào sau đây ?
1
;.

2

D. 1;.

Số điện thoại : 0946798489
Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong

Trang -8-

Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương TỔNG HỢP )

TÀI LIỆU HỌC TẬP
LỚP 12
f ' x . Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số

Vấn đề 2. Cho đồ
thị

f u xg x .

20. Cho hàm số y f x có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị hàm số y f x như hình bên
dưới

Đặt g x

f x

A. g 2
C. g

g
1

x, khẳng định nào sau đây là đúng ?

1

g1.

B. g

g1

g2.

D. g 1

1

g1

g2.

g 1

g2.

21. Cho hàm số y f x có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị hàm số y f x như hình bên
dưới

Hàm số g x
A.

; 2.

2

2fx

x

B.

2;2 .

đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây ?

C. 2; 4 .

D. 2;

22. Cho hàm số y f x có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị hàm số y

.

f x như

2

hình bên. Hỏi hàm số g x 2 f x x 1 đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng
sau ?
A. 3;1 .
B. 1;3 .
C. ;3 .
D.3;.

23. Cho hàm số y f x có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị hàm số y f x như hình bên
dưới
Hỏi hàm số g xf 1 x

x x

sau ?

2

A. 3;1 .

2

nghịch biến trên khoảng nào trong các
khoảng

B. 2;0 .

3
C. 1;

2

.

D. 1;3 .

Số điện thoại : 0946798489
Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong
-9-

Trang

Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương TỔNG HỢP )
TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP
12
Vấn đề 3. Cho bảng biến thiên f ' x . Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số f u x .
24. Cho hàm số y

f x có bảng biên thiên như hình vẽ

2

Hàm số g xf

A.

5

2x

1
1;

B.

.

4

2

x

3
2

nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

1

5

C.

;1 .

1;

D.

.

4

4

9
;.

4

25. Cho hàm số f x có đạo hàm liên tục trên . Bảng biến thiên của hàm số f x như
hình vẽ
x

Hàm số g xf

1

x

2
B. 2;0 .

A. 4; 2 .

nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

C. 0;2 .

D. 2; 4 .

Vấn đề 4. Cho biểu thức f ' x . Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số f u x .

26. Cho hàm số f x có đạo hàm f x
x
g xf 1

2

A.; 6 .

2

x

2x với mọi x

. Hàm số

4x đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

B. 6;6 .

27. Cho hàm số y f x có đạo hàm
Hàm số g xf x

2

A. 2;2 .

B.; 3 .

C. 6
f xx

D. 6

2;6 2 .

2

x 9 x 4

2

2;.

với mọi x.

đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

C.; 3

0;3 .

D. 3;.

28. Cho hàm số f x có đạo hàm f x x 1 2 x 2 2x với mọi x . Hỏi số thực nào dưới
đây thuộc khoảng đồng biến của hàm số g x f x 2 2 x 2 ?
A.

2.

B.

1.

3

C.

D. 3.

.

2
29. Cho hàm số y

số g xf

f x có đạo hàm f x
5x

x x 1 2 x 2 với mọi x. Hàm

2

x
A.; 2 .

đ ồng biế n trên khoả ng nào trong các khoả ng sau ?

4
B. 2;1 .

C. 0;2 .

D. 2; 4 .

30. Cho hàm số y f x có đạo hàm f x x 2 x 1 x 4 .t x với mọi x và t x 0 với mọi x
. Hàm số g x f x 2 đồng biến trên khoảng nào
trong các khoảng sau ?
A.
; 2.
B. 2; 1 .
31. Cho hàm số y

C.

1;1 .

f x có đạo hàm f ' x1 x x 2 .t x

D. 1;2 .
2018 với mọi

x và t x 0 với mọi x . Hàm số g x f 1 x 2018 x 2019 nghịch biến trên
khoảng nào trong các khoảng sau ?

Số điện thoại : 0946798489
Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong

Trang -10-

Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương TỔNG
HỢP )
A.;3 .

TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP
12
B. 0;3 .

C. 1;.

D. 3;.

Vấn đề 5. Cho biểu thức f ' x , m . Tìm m để hàm số f u x đồng biến, nghịch
biến.

32. Cho hàm số f x có đạo hàm f xx 1

2

x

nhiêu số nguyên m 100 để hàm số g xf x

2

2

với mọi x. Có bao

2x

8x m đồng biến trên

khoảng 4;?
A. 18.

B. 82.

33. Cho hàm số y f x có đạo hàm

C. 83.
f xx x 1

D. 84.
2

x

2

mx 9 với mọi

x. Có bao nhiêu số nguyên dương m để hàm số g xf 3 x đồng biến
trên khoảng 3;?
A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

34. Cho hàm số y f x có đạo hàm
x 1 x2
x. Có bao nhiêu số nguyên âm m để hàm số g xf x 2
f xx

2

mx 5 với mọi
đồng biến trên

1;?
A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 7.

35. Cho hàm số y f x có đạo hàm
f xx x 1 2 3 x
x. Có bao nhiêu số nguyên âm m để hàm số g xf x 2

4

mx

3

1 với mọi
đồng biến trên

khoảng 0;?
A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Số điện thoại : 0946798489
Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong
-11-

Trang