Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Nội dung ôn thi học kì II Hóa học 8

24ee1ed0e8cc4a37d357c86daa070966
Gửi bởi: Thành Đạt vào ngày 2020-09-30 06:03:04 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 114 | Lượt Download: 0 | File size: 0.95098 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC 8
Nội dung 1: Lập công thức hóa học của hợp chất.
a. Ghi lại hóa trị của một số nguyên tố sau (lưu ý hóa trị ghi bằng số La Mã):
Kí hiệu
Hóa trị trong
Kim loại hay
Tên nguyên tố
hóa học
hợp chất
phi kim
Liti
Natri
Kali
Magie
Canxi
Bari
Oxi
Hiđro
Nhôm
Sắt
Kẽm
Bạc
Nhóm clorua
Nhóm sunfat
Nhóm cacbonat
Nhóm photphat
Nhóm nitrat
b. Giả sử hợp chất có hai thành phần: A có hóa trị a và B có hóa trị b. Ghi rõ cách
chéo hóa trị khi lập công thức hóa học (dùng mũi tên để chỉ rõ cách chéo hóa trị)

Nếu theo quy tắc chéo hóa trị nếu tỉ lệ các chỉ số chưa gọn thì phải làm thế nào? Khi
đó viết lại công thức sau khi thu gọn.
....................................................................................................................................................
c. Giả sử có hợp chất hóa học sau:
?

b

A x By
Nêu quy tắc để tính hóa trị của A? .........................................................(ghi in hoa).
Vẽ chiều mũi tên để biết thực hiện phép tính như thế nào?
Nội dung 2: Yêu cầu gò chữ viết cho rõ và đẹp chú thích đầy đủ đại lượng. Viết biểu thức
tính số mol.
a. Theo khối lượng chất (ghi vào khung bên dưới)
Công thức

Chú thích đại lượng:

Các công thức hệ quả:

Nguyễn Đức Thuận | TH-THCS-THPT PHAN CHU TRINHTÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC 8
b. Theo thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn:
Công thức
Chú thích đại lượng:

Công thức hệ quả
Đổi đơn vị:

1ml = ........ lít
1m3 = ....... lít

1 lít = ........ ml
1cm3 = .......... ml

Vận dụng:
Câu 1: Tính
a. số mol của 16 gam khí oxi?
b. khối lượng của 0,1 mol sắt (II) oxit?
c. thể tích của 3 gam khí hiđro (đktc)?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Nguyễn Đức Thuận | TH-THCS-THPT PHAN CHU TRINH

TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC 8
Nội dung 3: Oxi - Oxit
Phản ứng phân hủy: KMnO4; KClO3 (xt MnO2)

Khí oxi - KHHH:
PTK:
+ Kim loại
Trừ .............

+ Phi kim
Trừ: .............

Phản ứng hóa hợp

Oxit kim loại
Tên kim loại (hóa trị nếu có) oxit

Oxit bazơ

Phản ứng hóa hợp

+ Hợp chất
Oxit phi kim
Tiền tố Tên phi kim Tiền tố oxit

Oxit lưỡng tính

Oxit axit

Oxit trung tính

Phụ thuộc hợp chất
Vận dụng:
Câu 1: Điền vào bảng sang các tiền tố số lượng các nguyên tố:
Số lượng nguyên tố (oxit phi kim)
Tên tiền tố
1
2
3
4
5
Câu 2: Viết phản ứng của oxi với các chất sau, gọi tên sản phẩm phản ứng.
a. Kẽm, Đồng, Sắt (tạo sắt III), sắt (tạo oxit sắt từ); Nhôm?
b. Lưu huỳnh, cacbon, photpho?
c. metan (CH4) sản phẩm là CO2 và H2O; Sắt (II) oxit sản phẩm là sắt (III) oxit?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Nguyễn Đức Thuận | TH-THCS-THPT PHAN CHU TRINH

TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC 8
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Câu 3: Tính
a. Thể tích khí oxi (đktc) cần để phản ứng với 6,5 gam kẽm?
b. Khối lượng nhôm oxit thu được khi cho 2,7 gam nhôm phản ứng?
c. Đốt cháy a gam lưu huỳnh cần 2,24 lít khí oxi (đktc). Tính khối lượng a gam?
d. Thể tích khí oxi (đktc) thu được khi phân hủy hoàn toàn 15,8 gam kali pemanganat
– thuốc tím (KMnO4)?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Nguyễn Đức Thuận | TH-THCS-THPT PHAN CHU TRINH

TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC 8
Nội dung 4: Hiđro – Nước
Axit tương ứng: H2SO3,
H2SO4, H3PO4

Bazơ tương ứng: NaOH; KOH;
Ba(OH)2; Ca(OH)2

oxit bazơ
Na2O, K2O, BaO, CaO

oxit axit
SO2, SO3, P2O5

+ Oxit

Nước – KHHH:
PTK
Điện phân

+ khí oxi: O2

Kim loại + Axit (HCl,
H2SO4)

Khí hiđro:
PTK
Oxit của kẽm,
sắt, đồng....

Kim loại + H2O

Vận dụng:
Câu 1: Viết 3 phản ứng từ ba phương pháp khác nhau để điều chế khí hiđro, ghi rõ điều
kiện, xúc tác, phản ứng?
Câu 2: Viết phản ứng
Phản ứng tổng quát:
Kim loại
+
Axit 
Muối +
Khí Hiđro

Trừ các kim loại: ............................
a. Của kim loại Magie, Sắt, Kẽm, Đồng với axit clohidric (HCl). Biết sản phẩm muối
tạo ra lần lượt là Magie clorua (MgCl2), sắt (II) clorua (FeCl2); kẽm clorua (ZnCl2). Viết hóa
trị của các nguyên tố trong hợp chất?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Nguyễn Đức Thuận | TH-THCS-THPT PHAN CHU TRINH

TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC 8
b. Của kim loại Magie, Sắt, Kẽm, Đồng với axit sunfuric (H2SO4). Biết sản phẩm muối
tạo ra lần lượt là Magie sunfat (MgSO4), sắt (II) sunfat (FeSO4); kẽm sunfat (ZnSO4). Viết
hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Câu 3: Viết phản ứng:
a. Nước tác dụng với lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh trioxit; điphotpho pentaoxit?
Phản ứng tổng quát:
Oxit axit
+
Nước 
axit tương ứng

Oxit axit (ghi tên oxit)
Axit tương ứng (ghi tên axit)

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
b. Nước tác dụng với Natri oxit; kali oxit; canxi oxit; bari oxit?
Phản ứng tổng quát:
Oxit axit
+
Nước 
axit tương ứng

Oxit bazơ (ghi tên oxit)
Bazơ tương ứng (ghi tên bazơ)

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Câu 4: Tính – Thể tích khí đo ở đktc:
a. Thể tích hiđro khi cho
a1. 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit clohiric?
a2. 6,5 gam kẽm tác dụng với dung dịch axit sunfuric?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Nguyễn Đức Thuận | TH-THCS-THPT PHAN CHU TRINH

TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC 8
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
b. Tính khối lượng kim loại khi cho:
b1. a gam sắt tác dụng với dung dịch axit clohiric thu được 3,36 lít khí hiđro?
b2. a gam magie tác dụng với axit sunfuric thu được 4,48 lít khí hiđro?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
c. Nồng độ dung dịch khi
c1. 13 gam kẽm tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch axit clohidric aM?
c2. 3,6 gam magie tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch axit sunfuric C%?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Nguyễn Đức Thuận | TH-THCS-THPT PHAN CHU TRINH

TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC 8
Nội dung 5: Dung dịch
Khái niệm về dung dịch: ...............................................................................................
...................................................................................................................................................
Nêu một ví dụ tự chọn, chỉ rõ đâu là chất tan, đâu là dung môi, đâu là dung dịch.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM
Công thức:

Chú thích
đại lượng

Công thức hệ quả:Nếu đề cho khối lượng dung môi và chất tan
thì tính khối lượng dung dịch bằng
NỒNG ĐỘ MOL
Công thức:

Công thức hệ quả:

Chú thích
đại lượngVận dụng:
Câu 1: Tính nồng độ
a. Hòa tan 9,8 gam axit sunfuric vào nước thu được 100 gam dung dịch axit sunfuric?
b. Hòa tan 9,8 gam axit sunfuric (H2SO4) vào 90,2 gam nước?
c. Hòa tan 2,24 lít khí hiđro clorua vào nước thu được 1000 ml dung dịch axit clohiđric?
d. Hòa tan 13,6 gam kẽm clorua (ZnCl2) vào nước thu được 500 ml dung dịch kẽm
clorua?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Nguyễn Đức Thuận | TH-THCS-THPT PHAN CHU TRINH

TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC 8
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Câu 2: Pha dung dịch
a. Thêm 100 ml nước vào 100 ml dung dịch sắt (III) clorua (FeCl3)?
b. Làm bay hơi 100g nước từ 200 gam dung dịch muối ăn (NaCl) 11,16%?
c. Pha trộn 100 ml dung dịch axit clohidric 1M và 200 ml dung dịch axit clohidric?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Nguyễn Đức Thuận | TH-THCS-THPT PHAN CHU TRINH

TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA HỌC 8
Nội dụng 5: Bài toán có dư
Dấu hiệu nhận biết:

Xét phản ứng:

aA

+

bB 
 cC

+

dD

(Trường hợp cho số mol của hai chất tham gia)
Biết chất A dư.
Lập tỉ lệ giữa chất A và chất B
Trường hợp cho số mol của 1 chất tham gia và 1 chất sản phẩm có cần phải lập tỉ lệ
không? Vì sao? Trả lời có hoặc không, giải thích ngắn gọn.

Vận dụng:
Câu 1: Tính khối lượng oxit thu được khi
a. 0,1 mol Magie tác dụng với 0,2 mol oxi?
b. 6,5 gam kẽm phản ứng với 3,36 lít khí oxi ở đktc?
c. 11,2 gam sắt phản ứng với 3,36 lít khí oxi ở đktc? Biết sản phẩm là sắt (III) oxit.
d. 12 gam cacbon phản ứng với 64 gam oxi?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Câu 2: Xác định thể tích khí hiđro khi
a. 6,5 gam kẽm tác dụng với dung dịch 0,3 lít axit clohidric 1M?
b. 5,6 gam sắt tác dụng với 150 gam dung dịch axit sunfuric loãng 9,8%?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Nguyễn Đức Thuận | TH-THCS-THPT PHAN CHU TRINH