Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Những sai lầm dễ mắc khi ra đề toán ở tiểu học

007b6b0909543ca77d5f8400a044ecc8
Gửi bởi: đề thi thử vào 04:27 PM ngày 21-08-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 228 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Nh ng sai khi ra toán ti cữ ọNh ng sai khi ra toán ti kinh nghi gi ngữ ảd toán ti cùng tr nghi cán ch đo môn toánạ ạti nh, nhà giáo Phan Duy Nghĩa đã cho chúng ta bàiể ộvi ích. Đi này giúp các th cô tránh đc các sai khi raế ượ ầđ. ềSai khi ra toán ti cầ ọRa ki tra nói chung và ra ki tra môn Toán nói riêng là nhi mề ệv ng giáo viên. ki tra là ng ph chi năng aụ ườ ươ ủng ra đ. Đi quan tr ng nh khi ra ki tra là ph đúng (đúngườ ảv ki th c, kĩ năng môn th đi ki tra; không th a, thi dớ ữki n; phù th cu ng,…), tránh sai khi ra ki mệ ểtra.Khó có th nêu các sai khi ra ki tra môn toán ti c,ể ọxin đc trao đi các thông qua sai th ng sau:ượ ườ ặ1. toán không phù th cu ngề ốM trong nh ng tác ng giáo bài toán là ch nó ph ánh đcộ ượth cu ng, làm cho sinh th rõ ngu và đích th tự ếc Toán c. Cho nên khi ra toán ph li phù th củ ựt các em th đc ích khi gi bài toán đó. Tránh nh ng saiế ượ ữl nh sau:ầ ưVí 1. quy sách có 109 trang. có bao nhiêu ch đc sụ ượ ửd ng đánh trang cho cu sách đó?ụ ốPhân tích. Trong th cu ng không có cu sách nào có trang là sự ốl vì khi đóng sách ng ta đóng ng đôi (4 trang) nhau,ẻ ườ ớDoc24.vndo đó trang cu sách luôn luôn là chia cho 4. Vì yố ậquy sách có 109 trang (không chia cho 4) là sai th .ể ếS i: Thay 109 ng 108.ử ằVí 2. Cùng lúc, ng đi xe đp đn cụ ườ ố13km/gi và ng đi đn A. Sau gi thì hai ng nhau ườ ườ ởđi C. Bi quãng đng AB dài 46km, tính ng đi .ể ườ ườ ộPhân tích. li bài toán cho không phù th vì sau khi gi ta số ẽth ng đi lên 10km/gi Th trong cu ng nấ ườ ật ng đi trung bình kho ng 5km/gi .ố ườ ờS i: Thay li khi tính ra ng đi phù iử ườ ớth .ự ếVí 3. Sau năm thì tu tu tr đây 10ụ ướnăm. Tính tu hi nay.ổ ệPhân tích. Đáp bài toán là “b 19 tu i”. Đáp này không phù iố ớth cu ng. vì theo Lu hôn nhân và gia đình năm 2014 quy đnhự ịđ tu đc phép hôn: “nam gi ph 20 tu và gi ph 18ộ ượ ủtu i”.ổS i: Thay li khi tính ra tu ph phù th .ử ế2. toán không rõ ràng và đy nghĩaề ủT câu bài toán, sinh có nh ng cách hi khác nhau nừ ẫđn các cách gi và đáp khác nhau.ế ốVí 4. hàng bách hóa ngày đu bán đc 20kg đng, hàng cònụ ượ ườ ửl 30kg đng; bi ng ngày đu bán ít ngày th hai là 5kg đng.ạ ườ ườH tr khi bán hàng bách hóa có bao nhiêu ki­lô­gam đng?ỏ ướ ườPhân tích. Đáp án bài toán ng ra nh sau:ủ ườ ưDoc24.vnVì gi thi đã cho ngày đu nên ph hi 30kg đng là đng còn iả ườ ườ ạsau khi bán hai ngày. gi là:ờ ảS ki­lô­gam đng hàng bán ngày th hai là: 20 25 (kg)ố ườ ứS ki­lô­gam đng hàng bán trong hai ngày là: 20 25 45 (kg)ố ườ ửTr khi bán hàng có ki­lô­gam đng là: 30 45 75 (kg).ướ ườĐáp án trên là quá áp đt, các ki bài toán đã cho sinh có thặ ểhi theo nh ng cách khác nhau:ể ữ­ y: 20 30 50ấ­ Ngày đu bán đc 20kg, ngày th hai, th ba,…bán đc bao nhiêu?ầ ượ ượ­ hàng bán trong ngày?ử ấV cách hi đu không cho đáp án đúng bài toán, vì bài toánớ ởkhông rõ ràng, không bi hi th nào đúng.ế ớS i: Di đt bài toán rõ ràng và đy nghĩa: “C hàng bách hóaử ửngày đu bán đc 20kg đng. Sau khi bán hai ngày hàng còn 30kgầ ượ ườ ạđng. Bi ng ngày đu bán ít ngày th hai là 5kg đng. tr cườ ườ ướkhi bán hàng có bao nhiêu kg đng ?”ử ườVí 5. Cho dãy 2; 3; 5; ... Em hãy cho bi th 10 dãy là baoụ ốnhiêu?Phân tích. đã cho, sinh tìm ra đc nhi quy lu đớ ượ ểvi :ế ố­ Nh xét: 1; 2.ậQuy lu dãy là: th hai th nh đn th ba nậ ơs th hai đn th th ba là đn ,…ố ịCác ti theo là: 8; 12; 17; 23; 30; 38; 47.ố ếDoc24.vnV th 10 dãy là 47.ậ ố­ Nh xét: 2×2 1; 3×2 1.ậQuy lu dãy là sau ng tr nhân tr đi 1.ậ ướ ừCác ti theo là: 9; 17; 33; 65; 129; 257; 513.ố ếV th 10 dãy là 513.ậ ố­ Nh xét: 2×2 1; 3×2 1.ậQuy lu dãy là ng (tính ng th hai) ng th tậ ực đó trong dãy nhân tr đi 1.ủ ừCác ti theo là: 7; 9; 11; 13 15; 17; 19.ố ếV ng th 10 dãy là 19.ậ ố­ Nh xét: 3.ậQuy lu dãy là ng (k ng th ba) ng ng hai sậ ốh ng đng tr nó.ạ ướCác ti theo là: 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144.ố ếV th 10 dãy là 144.ậ ố­ Nh xét: 3.ậQuy lu dãy là ng (k ng th ba) ng ng các sậ ốh ng đng tr nó.ạ ướCác ng ti theo là: 10; 20; 40; 80; 160; 320; 640.ố ếV ng th 10 dãy là 640.ậ ố… .Nh vài ng đu tiên dãy ch xác đnh duyư ịnh dãy Vài ng đu có th tuân theo nhi quy lu khác nhau. iấ ởDoc24.vnv đng ai nghĩ ch có đáp cho bài toán. Đây cũng là kinhậ ộnghi quan tr ng khi chúng ta ra thi và làm đáp án.ệ ề3. toán có mâu thu nề ẫNghĩa là các ki bài toán ng các cách suy lu khác nhau nừ ẫđn các qu trái ng nhau, ho trái nghĩa th chúng.ế ượ ủVí 6. Tính chi dài và chi ng hình ch nh có chu vi làụ ậ40m và di tích là 120mệ 2.Phân tích. toán này ch mâu thu vì ta có th ch ng đc ng tề ượ ộhình ch nh có chu vi là 40m thì di tích không th quá: 10 10 =ữ ượ100 (m 2).Ví 7. Đo đng nhà Toán đn nhà Văn dài 100m. Đo đng tụ ườ ườ ừnhà Toán đn tr ng dài đo đng đn nhà Văn. Đo đngế ườ ườ ườt nhà Văn đn tr ng dài 190m. đo đng nhà Toán đn tr ngừ ườ ườ ườdài đo đng nhà Văn đn tr ng bao nhiêu mét?ơ ườ ườPhân tích. toán này sai vì nh tam giác (đng nhà Toán đnề ườ ếtr ng) ng dài hai nh kia (đng nhà Toán đnườ ườ ếnhà Văn và đng nhà Văn đn tr ng).ườ ườ4. Ngôn ng toán dài dòng, ng ngữ ủNgôn ng toán có nh ng không ít đn vi hi dung, ýữ ưở ộnghĩa bài toán, đn quá trình suy nghĩ ch phép tính gi củ ọsinh, đc bi là hình thành duy giao ti cho sinh. Tránh sai mặ ầnh toán đây:ư ướVí 8. và ng th mu lên vùng cao bán cho đng bào các dânụ ồt mi núi. Đng ng khó đi, đá cheo leo nên càu nhàu luônộ ườ ứmi ng khi cho ng khó ch u. Ng bèn nói: “Có gì đâu mà anh thanệ ựth Tôi th bì, nh ng bì ng đn 60kg; còn anh tuy ph th bìở ồDoc24.vnnh ng bì anh ng ng bì tôi. Chúng ta đu mang ngư ặnh nhau thôi mà”. Em th tính xem ng nói có lí không?ư ựPhân tích. toán dài dòng, dông dài; cho th ki “m bì ngề ặ60kg”.S i: nh ng chi ti phi toán.ử ế5. toán thi ho th ki nề ệNghĩa là gi thi toán ch tìm ra đc đáp ho tìmớ ượ ặđc đáp nh ng không dùng đn cái đã cho bài toán.ượ ủVí 9. ng nuôi 30 con t, ng đó bán đi t. iụ ườ ườ ỏng đó còn bao nhiêu con t?ườ ịPhân tích. Bài toán không ki gi i, “bán đi t” không xácủ ịđnh đc ng th .ị ượ ượ ểS i: Thay “m t” ng li th .ử ểVí 10. Tìm nhiên nh có ng các ch ng 10.ụ ằPhân tích. Bài toán này thi ki nên không th tìm đc đáp duyế ượ ốnh t. Vì khi vi thêm vào bên ph nhiên thì đó pấ ấ10 ban đu song ng các ch nó không thay đi.ầ ổS i: Yêu tìm có ch ho không quá xácử ượ ốđnh.ịVí 11. Cho có hai ch bi ng vi thêm ch sụ ốn vào bên ph đó thì đó tăng thêm 413 đn Tìm có hai chữ ữs đã cho và ch vi thêm.ố ếPhân tích. Trong bài toán này đi ki đã cho có “hai ch là th a.ề ừB vì khi vi thêm ch vào bên ph mà làm cho đó tăngờ ốthêm 413 đn thì đó không th có ch và cũng không th có iơ ớDoc24.vnba ch đc. Do đó đng nhiên là ph có hai ch bữ ượ ươ ỏb đi ki đó có toán lí n.ớ ơS i: Khi vi thêm ch vào bên ph thì đó tăngử ốthêm 413 đn Tìm và ch vi thêm.ơ ếCu cùng, xin đc nh nh các ng: Ra đc toánố ượ ượ ềđúng và hay là vi làm không đn gi n. Đc bi là đi ra độ ềtoán ti c, khi mà xã ph ai cũng có th gi đc, aiở ượcũng bình lu đc thì vi ra càng đòi ph tr ng n.ậ ượ ơVì y, chúng ta ph luôn luôn c, ng nâng cao năng cậ ưỡ ựra ki tra cho mình.ề ểDoc24.vn
2020-09-29 10:02:26