Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Những điều cần biết về thay đổi nguyện vọng xét tuyển ĐH 2017

91e2c40a90de441db50d4bf9476df866
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-07-04 13:44:34 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 365 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnNh ng đi bi thay đi nguy ng xét tuy ĐH 2017ữ ểM trong quy đnh GD cho phép thí sinh đi nguy ng. Tuy nhiên có nhi uộ ềth thí sinh xoanh quay này nh có th đi th các nguy ngắ ọđc không, có th thêm nguy ng đc không, có th thay đi môn xétượ ượ ợtuy nguy ng đc không. đc VnDoc gi đáp đây.ể ượ ượ ạTheo Quy ch tuy sinh đi thì năm nay khi ng các nguy ng thí sinh chúế ầý đi sau: ể1. Không gi nguy ng đi thí sinhớ ộĐi này thí sinh hi ng không có gi nguy ng trong cùng tề ộtr ng cũng nh nhi tr ng, cũng nh ng xét tuy nhi môn (kh thi)ườ ườ ốkhác nhau.Trong tr ng thí sinh có th ch nhi ngành ho nhi ngành.ộ ườ ộRiêng các thí sinh công an và quân đi năm 2017 mu xét tuy hai ngành này thi tộ ắbu ph tuy n, xét tuy đúng tr ng đã tuy và bu đăng ký nguy ng 1ộ ườ ọvào ngành tr ng đăng ký, còn nguy ng tr đi các em có th đăng ký kì tr ngườ ườdân nào.ự2. Có th đi ch nh nguy ng sau khi bi đi m?ể ểTheo quy ch và ng tuy sinh 2017 thì thí sinh có th đi ch nh nguy ng sauế ướ ọkhi bi đi m. Và hi rõ đi ch nh thí sinh ý:ế ưTh nh t:ứ Ch đc đi ch nh duy nh 15/07ỉ ượ ừTh hai:ứ Thí sinh ch đc đi ch nh nguy ng trong đt đi ch nh và chỉ ượ ỉđc ng trong hai ph ng th online ho ng phi đi ch nh xét tuy n.ượ ươ ểTh Ba:ứ Có th đi ch nh th nguy ng đã đăng kýể Th :ứ Có th đi ch nh cho ngành xét tuy đã đăng kýể ểTh Năm:ứ Có th thêm nguy ng Th Sáu:ứ thêm nguy ng mà ng nguy ng đã đăng ký tr cế ướđó thì thí sinh ph dùng ph ng th dùng gi đăng ký. Tr ng không tăng thìả ươ ườ ợDoc24.vnthí sinh có th ng tài kho đăng ký thithptquocgia.edu.vn mà không gi y.ể ấTh y:ứ xét các tr ng công an và quân đôi bu là nguy ng và nế ườ ẫph tuy tr đó vào tr ng quân đi ho công an mu xét tuy n.ả ướ ườ ểTuy nhiên thí sinh hi ng vi ch và th các nguy ng ngay đuầ ầgiúp thí sinh không th gian, công và ti khi thay đi nguy ng.ấ ọ3. ng thao tác thay đi nguy ng trên online và gi yướ ấSau khi thi đi c, thí sinh đc thay đi nguy ng xét tuy đi c.ộ ượ ọTheo quy đnh thí sinh ch đc đi ch nh nguy ng trong đt đi ch nh và chị ượ ỉđc ng trong hai ph ng th online ho ng phi đi ch nh xét tuy n.ượ ươ ểD đây là chi ti ng thao tác ng c.ướ ướ ướPh 1:ầ Thay đi thông tin nguy ng onlineổ ọ* đích: cho phép thí sinh đi ch nh nguy ng đăng ký xét tuy sinh trongụ ầth gian cho phép nguy ng yêu không quá nguy ng đã đăng kýờ ọ* Nguyên c: Ch đc nh vào th ng do thí sinh ki tra thông tinắ ượ ỹtr khi thay đi.ướ ổ* Ng th hi n: thí sinh ườ ệ* Cách th th hi n:ứ ệ­ 1: Đăng nh vào th ng http://thisinh.thithptquocgia.edu.vnướ ố­ 2: Ch ch năngướ ’’Thay đi nguy ng xét tuy sinh’’ổ menuừ th ngệ ốDoc24.vn Màn hình ch năngứ ’’Thông tin đăng ký nguy ng thí sinh’’ệ đc hi th :ượ 3: nguy ng theo yêu u:ướ thông tin nguy ngử ọ­ vào màn hìnhể nguy ng, thí sinh nh nút “Ch nh nguy ng”ử Sau khi màn hình nguy ng hi th thí sinh ch tr ng, ch ngành, ch pử ườ ợmôn mu thay điố ổDoc24.vn Xóa nguy ngệ ọ­ xóa nguy ng, thí sinh nh nútể Xóa trên màn hình Thông tin đăng ký nguy nệv ng thí sinhọ Sau khi popup xác nh xóa xu hi n, mu xóa nguy ng, thí sinh nh nútậ OK,ng nh nútượ Cancel Thay đi th nguy ngổ ọ­ thay đi th nguy ng, thí sinh nh nút mũi tên di chuy nguy ng.ể ọDoc24.vn 4: Sau khi ch nh xong Nh nútướ thông tin, th ng mã xác th cư ựOTP đi tho cho thí sinh. Thí sinh nh mã xác th này vào màn hình “Xác nh đăngề ậký”. 5: Sau khi “Xác nh đăng ký” th ng yêu xác th xem thíướ ữsinh có ch ch th hi không.ắ 6: Sau khi “OK” li thay đi đc vào th ng, “Cancel” yướ ượ ủb ch nh a.ỏ ửPh 2: Thay đi thông tin nguy ng ng Phi đi ch nh nguy ng xétầ ọtuy nểTr ng thí sinh có nguy ng đi ch nh nguy ng đăng ký banườ ọđu ho thí sinh không có đi ki thay đi nguy ng online, thí sinh phi đi uầ ềch nh nguy ng đăng ký trong th gian quy đnh.ỉ ịDoc24.vnChú ý: Thí sinh ch đc đi ch nh nguy ng trong đt đi ch nh và ch đcỉ ượ ượs ng trong hai ph ng th online ho ng phi đi ch nh xét tuy n.ử ươ