Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Những bài văn mẫu học kỳ 2 lớp 2

66356363666131643737643932383634316361313038616332363530653164626139336636303833373264646638396665633136643237373233376361633364
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra vào 10:24 AM ngày 15-01-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 279 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Nh ng bài văn II pỳ 2Đ bài: Vi đo văn ng mùa xuân .M năm có mùa Xuân, Thu, Đông. Nh ng thích nh là mùaxuân. Mùa xuân đu tháng giêng đn tháng ba. Th ti áp. tặtr chi nh ng tia ng dàng làm cho cây đâm ch c. Mùaố ộxuân có bao nhiêu là hoa đp nh hoa hu hoa ng, hoa đào, hoa mai. Mùaxuân cũng có nhi lo qu Ngày mùa xuân em đc ông ượ bà lìxì. Em tấ thích mùa xuân.Đ bài: Vi đo văn ng mùa hạ .Cách 1: năm có mùa Xuân, Thu, Đông. Nh ng em thích nh tấlà mùa Mùa đu tháng đn tháng sáu. Mùa hè đu thángế ừgi tháng nh ng tia ng vàng sánh nh ong xu hi n, không giannáo nhi ti ng ve ngân lên ràng, báo hi mùa hè đã đn. tr đệ ỏr c, ng tr hè th gay t. Th nh tho ng nh ng làn gió mát xu hi vàxua đi không khí nóng c, oi mùa hè. Em th ng đc đa vườ ượ ềthăm quê vào ngh hè. Em thích ng đc sách nh ng câyọ ướ ốcó tán lá sum suê, xòe ng, bóngộ mát.Cách 2: năm có mùa Xuân, Thu, Đông. Nh ng em thíchnh là mùa hè.Mùa hè đu tháng ng ươ ch trong năm khi hoaph ng ượ tr mùa hè chói chang, nh ng tia ng gay t, nóngb ng làm cho không khí oi khó ch u. Cây trong ườ đâm hoa trái.ếMùa hè là mùa trái ngon, qu ng t. sinh chúng em đc ngh ng theo giaượ ơđình quê, ra bi m. Em yêu thích mùa hè đc ượ vui ch th thích.Đ bài: Vi đo văn ng mùa thu .Cách năm có mùa Xuân, Thu, Đông. Nh ng em thích nh tấlà mùa thu.Mùa thu đu tháng đn tháng trong năm. Mùa thu th iờti mát làm đi cái ng gay mùa chói chang. Mùa thu làmùa tr ng các ườ sinh sau th gian dài ngh hè. Mùathu tr nh đc ượ vui đèn đón ướ trung thu và múa Em yêu thíchmùa thu.Cách 2: Th là mùa thu mong ướ đã đn. Mùa thu đn ng nh ng tráiế ữchín th ng. Th ti mùa thu se se nh. Mùa thu có nh ng lo bánhạ ạDoc24.vnn ng bánh th ướ chúng em ng trăng, đèn phá cùng chắ ướ ịH ng Nga trong đêm trăng m. Sau nh ng ngày chúng em vui ch th thíchơ ỏnay chúng em chu cho ngày khai gi ng năm i. Mùa thu th có ýnghĩa. Ôi mùa thu th là tuy t.ệĐ bài: Vi đo văn ng mùa đông .Cách 1: năm có mùa Xuân, Thu, Đông. Nh ng em thíchnh là mùa đông. Mùa đông đu tháng đn tháng 12 trong năm.ắ ườ ếMùa đông th ti giá nh, có phùn gió c. Cây kh ng khiu tr tr iờ ụlá. Mùa đông có gi ng trong chăn. bu sau khi ăn xong cảnhà quây qu bên ưở m. Ôi mùa đông tuy giá nh nh ngưtrong căn nhà đy ti ng đm ườ gia đình em.Cách 2: Cái ng êm mùa thu ng trôi qua nh ng chể ườ ỗcho kho ng tr âm u, nhi mây, xám t, ng bóng tr mùađông đn. Mùa đông nh quá! Gió th vù vù kèm theo nh ng daiữ ưd ng không làm nghiêng ng cây i. nh cái ng ôn hoà và giómát mùa xuân làm cây đâm ch thì nh ng gió mùaố ơđông nh mu gi ng lá khi cây xác đi. vào nhàkhi cho ng đóng ườ và ít ra ngoài vì tr nh và đngườxá vô cùng. Ng iộ ườ ng iườ ai cũng chu nẩ bị đồ mấ để ch ngố ch iọ iớmùa đông kh cắ nghi t.ệĐ bài: ng loài chim Cách 1: Trong th gi loài chim em thích nh là chim câu. Vì chimb câu là bi ng hòa bình. Thân ượ chú to ng tay em, bộlông tr ng t. nh n, hai chú nh nh hai ượ đen. Đôi cánh bayr nhanh nh n. Đc bi chú đa th gi i. Em yêu thích chim câu .Cách 2: Trong các loài chim em thích nh là chim chích bông. Chích bônglà con chim bé xinh đp trong th gi loài chim. Đu nó nh nh ngónầ ưtay cái ng n. chú nh xíu nh hai ng. ườ chích bông tíỏt ng hai nh tr ch i. Th mà quý đy. tí hon yấ ấg sâu trên lá nhanh thoăn tho t. Nó khéo bi moi nh ng con sâu đc ác bíắ ằm trong nh ng thân cây nh u. Đôi cánh nh xíu. Cánh nh màế ỏxo nhanh vun vút. Hai chân chích bông xinh xinh ngằ hai chi cế tăm. Tuy yậhai cái chân tăm nhanh nh n, đc vi c, nh ượ liên li n, thoănế tho t.ắChích bông xinh đp ch ng nh ng là tr em mà còn là bà conạ ủDoc24.vnnông dân.Đ bài: Vi đo văn ng nói nh bi vào bu iổ sáng: Cách 1: cứ tranh vẽ nhả bi nể bu iổ sáng th tậ đp.Ôngẹ tặ tr iờ nhưquảc ng gi tr xanh. Nh ng con sóng đuôi nhau xô vào bờcát tung tr ng xóa. Nhìn xa, nh ng cánh bu gi ng nh đàn mướtung tăng bay ượ gi bi bi c. Trên tr nh ng cánh chim âu chaoảli ng gi kho ng không vô n. Th nh tho ng có nh ng con sà xuông bi nặ ểđp hay vui nh ng cánh sóng, trông th thíchậ t.ắCách 2: Em đã đc ra bi ch ượ cùng Sóng bi nố ểnh nhô ng đt vào Trên bi n, nh ng ng dân đang ra kh đánh cá.ờ ơM tặ tr to nh ng tia ng xu ng bi làm cho bi có chút màuộvàng nh t. tr có nh ng chú chim âu đang chao n. ượ Trên bãi cát cónh ng chú cua bò ngang, có nh ng sinh đc ượ ngh hè ra bi ch i.ỉ ơT bi th là thú Đc ng nh, đc xây nh ng ượ ượ lâu đài cát. Bi nểth là đp. Em thích bi n.ểĐ bài: loài hoa mà em thích (cây hoa ngồ nhung)Trong nhà em ườ tr ng nhi loài hoa nh ng em thích nh là câyhoa ngồ nhung.Tho nhìn cây ng nhung có kh ng khiu nh mai nh ng nó kạ ỳth nó ng và kh e. Toàn thân cây là nh ng gai nh đâm tua a. Láh ng hình trái tim và hình hàm răng nh nh ng nét hoa văn bao xungquanh lá. cây nh nh ng con giun chăm ch hút ch dinh ng nuôi cây.ư ưỡ cây lá còn xanh đm nh ng lên đn ng lá chuy sang tímể ắc mây tr i. Lác đác trên cành nh ng ng ng đu đũa ươ lên cao. Vàkia đám ng nhung chúm chím phô ng lên vài ba cánh hoaớmàu th nh nhung. Tuy ch đc ượ cho nh ng cũng đự ủđ làm cho các loài hoa khác ghen ng th hoa ngào ng ươ quy rũong bay ướ đây. Sáng nào em cũng c, ướ ướ sâu chăm sóc cho cây.Khi hoa em nh ng bông hoa trong nhà.Đ bài: cây có bóng mát (cây bàng). tr ngườ em tr ngồ tấ nhi uề cây bóng mát. Cây nào cũng cao n,ớ xanht nh ng là cây bàng đc tr ng gi ượ sân tr ng.ườDoc24.vnNhìn xa, cây bàng nh chi xanh mát i. Thân cây to, màuượnâu ng vòng tay ôm em. Nh ng chi trên đt ngo nữ ằngèo nh nh ng con giun kh ng bò ng m. Nó có nh ng chi to ramổ ễráp. Cây có hàng ch tán lá to nh nh ng cánh tay ươ ng, nộ ươcao đón ánh ng tr i. nh ng tán lá to ra nhi cành nh chiỏchít lá. Lá bàng hình c, to bàn tay em, dày và xanh bóng. Cây bàngầ ơto bóng mát cho chúng em vui ch i, p. khi gió th qua, lá bàng yẫv nh nh ng chi cẫ qu t.ạCây bàng ch ng nh ng cho chúng em bóng mát mà còn bó iớ chúngem trong su nh ng năm qua. Em mong cho cây mãi xanh đem iạni vui cho chúng em. Và cho chúng em gi nh ng ni đp vữ ềtu iổh cọ trò.Đ bài: cây ăn qu (Câyả cam)Thu Thu mang theo bao trái chín đn các khu n.ề ườTrongkho ng sân nh ông em, cây cam ông tr ng đã trĩu vàng bao trái chín.Chao ôi! Trông cây cam th là thích t. Thân cây cam cao kho ng 1,2m màuảnâu. Trên thân cây là nh ng cành cây kh ng khiu là nh ng tán lá nh xanhỏm ng hai ngón tay tr em. tán ướ ướ lá xanh là nh ng bông hoa màuữtr ng, khi hoa già đu nh ng chùm qu nh ng hòn bi màu xanh, dadày. Nh ng sau đó nh ng qu cam nh to ng qu bóng ch vàm ng chuy màu xanh sang màu vàng ươ ng trên cây.Khi có nh ng gió ng chùm cam kh đung đa nhèẽ nh .ẹHàng ngày em cùng ông cây, sâu, và bón phân cho ướ ướ cây.Hai ông cháu đng bên nhau, ng nhìn nh ng chùm qu cam chín ng. Gióv ườ xào nh ru nh ng qu cam vào gi ng say a. Đng tr câyấ ướcam vàng trĩu qu lòng em dào ni vui. Ôi! Nh ng qu cam, qu aữ ủbao ngày vun i. Nó đã ch đng hôi, công ông em, làm em yêuquý vô ng n. Nh ng gi cam ng ngào ướ làm mát lòng bao ng iườtrong nh ng phút tữ nh c.ọĐ bài: Hãy vi đo văn ng câu nói nh Bác ủH mà em đc nhìnượ th yấCách 1: nh Bác đc treo cách trang tr ng ngay chính gi cồ ượ ứDoc24.vnt ng em. Trong nh, ng Bác hi u. ườ ươ Râu tócBác ph ng trán Bác cao và ng th hi Bác là ng thông minhộ ườcùng đôi sáng ng nh sao luôn luôn nhìn chúng em cách đyộ ầtrìu n, yêu th ng. Th đc tình th ng yêu Bác, ươ ượ ươ em ngẽ ắvâng cha ng đáng cháu ngoan Bácờ .ồCách 2: nh Bác em đc ượ treo trang tr ng phiá trên ng,ấ ảd ướ lá Qu kì sao vàng. Trong nh, Bác có mái tóc ph và bạ ộrâu dài, trông nh ông tiên. Da Bác ng hào. ng trán Bác caoơ ủlộ rõ thông minh. Càng nhìn nh Bác, em càng quy tâm th hi nămế ệđi Bác ng đáng là cháu ngoan aủ Bác.Đ bài: gia đìnhả em.Gia đình em có nố ng i,ườ mồ có: Bố em 37 tu i,ổ là tộ cán bộ ngươm u,ẫm em 34 tu là nhân viên chăm ch và em tu là sinh pớ2 tr ng ườ Ti Đoàn t, em trai em tu D1 tr ng ườ mầnon Hoa ng. yêu th ng hai anh em em,hai anh em ươ em yêu quýb và nghe Em ng hành chăm ch vuiỉ ẹlòng.Vi ba đn câu nói em bé em (Ho em bé nhà hàng xóm): nhà em có em trai đáng yêu tên là Khang. Bây gi em đã lên baờtu đy. Khang có đôi to, tròn xoe nh hai hòn bi. Khuôn Khangư ặb bĩnh i, lúc nào cũng i. Tóc em đen nháy gi ng nh tóc mây.ấ ươ ườ ưKhang nhanh nh n, hay múa võ và ch trò làm siêu nhân. khi đi cọv Khang li ch ra chào và sà vào lòng em. Em th sung ng.ấ ướEm yêu em Khang và thích ch em bé khi vi c.ệĐ bài: cô giáo cũ.Năm t, cô Chi là cô giáo ch nhi em. Cô có mái tóc óngm t, đôi đen và sáng. Dáng ng cô nh nh ượ ườ và nhanh nh n. Giẹ ờTi ng Vi t, cô ng chúng em đc bài và tr ướ câu i. Gi Toán,ọc chăm chú nghe cô gi ng. Cô ân ng chúng em vi t. ướ Khiem và các i, cô luôn nh nh chúng em ng gi ng dàng mànghiêm trang. Chúng em yêu quý và kính tr ng cô. Nghe cô chúng emDoc24.vnchăm ch hành.ỉ ọĐ bài: bà ngo i.ạBà ngo em là công nhân đã u. Tuy đã sáu ươ tu nh ng bà tư ấnhanh nh và kh nh. Hàng ngày, bà đi ch ăn, làm vi nhà, đaưđón các cháu đi và n. Bà có mái tóc dài nh ng đã đi mư ểnhi c, khuôn phúc u, đôi lúc nào cũng nh i. Th ườ ănbà làm ngon nên nhà đu thích nhà ăn bà và chuy tấ ấhay nên các cháu luôn đòi bà chuy đêm tr khi đi ng ướ Concháu, ai bà nghiêm kh nh nh nh ng yêu quý vàả ấkính tr ngọ bà.Đ bài: tr ng, pả ườ em.Em tên là Nguy Văn An, em 2D, tr ng Ti ườ Đoàn t. pớh chúng em khá ng rãi, thoáng mát. Nh ng tranh, kh hi vọ ềh đc treo ngay ng n, trang trí đp ượ trên nh ng ng màuữ ườ ơvàng nh t. Tr ng em không ườ còn nh ng khang trang, ch thoángớ ẽmát nh nhi bóng cây ph ng th che ph kh kho ng ượ sân ch ngộrãi. Nh ng lu ng hoa và cây nh đc tr ng xung quanh tr ng. Phong tràoả ượ ườh tr ng ườ em hăng say và sôi i. Các th cô giáo th ng yêu cổ ươ ọsinh, chăm sóc và yạ oả cọ sinh nậ tình. tr ng,ườ em mả th yấ tho iảmái, dễ ch uị và hào ngứ cọ p.ậ Em yêu tr ng,ườ p,ớ cô giáo và các nạc aủ em. Em luôn cố ngắh chuyên n, vâng th cô và đoàn cácầ n.ạĐ bài: conề trâu Có nhi gia súc có ích trong cu ng nh ng em thích nh là con trâu.Con trâu có thân hình to nh cái thùng phi. Đu chú to ng cái xô. Tai chú tob ng cái bàn tay ng n. Đôi đen và to nh qu tr ng chim cút. Lôngằ ườ ứchú màu đen xám. Chú có đôi ng to kho và cong cong, hình ưỡ li dùngềđ mình. chân th và ch kh có th ượ đa hình và cóịs kéo t. Chi đuôi luôn luôn ngoe ngu đu ru mu i. Con trâur có ích cho cu ng các bác nông dân nh trâu chăm ch làm vi giúpcác bác nông dân cày a. Chú ng mình kéo chi cày xu ng ru ng đừ ểs bùn. Ngoài ra trâu còn kéo xe ch lúa ngô khoai ru ng vẫ ềnhà trên đng làng đy bóng tre. ườ Sau nh ng gi làm vi chú đc ượ cácDoc24.vnbác nông dân cho ăn chú nh nha nhai nh ng ng non ngon lành vàn ng.ằ ưở ắEm th chú trâu có ích cho cu ng các bác nông dân. Em yêuquý con trâu.Đ bài: câyả xoàiTrong các lo cây ăn qu mà bà em tr ng nh Chôm chôm, vú mít,s riêng,…. lo cây đu có đc tr ng riêng, ng ươ riêng.Nh ng trong đó, em thích nh là cây xoài gi đã cho trái chín ng t.ọThân cây cao có th đôi ng n. Cành cây gi ng nh nh ngườ ữcánh tay đang ươ ra đón chào ng m. Nh ng chi lá đang đung đaưtheo chi gió nh nh ng chú đang nô đùa trên ướ các cành cây. Khi mùatrĩu qu đn, nh ng trái xoài chín và hoa đã làm cho ong mê ho iướ ởmùi ng và ươ ng ngào chúng. Trái xoài có hình c, ch ngọ ằm tay em, ru có màu vàng óng và ng t. Em mong sao cây xoàilúc nào cũng có trái chín em có th đc ượ ng th đc ng ng tưở ượ ươ ọngào aủ nó.Em yêu quý cây xoài vì nó là ni bà đã cho conộ ạcháu. Khi lên em nh nh ng này và nó trong lòng em mãiữ ởmãi.Đ bài: cây đa cổ thụ đình làng quê em ng ng cây đa th Cây đa là đaộ ịđi quen thu khi nh chúng em hay ch bi bóng cây. ướ câynhô lên gh ra phía. Tán lá ươ nh nh ng chi lá đa xanhm hình c, che mát góc đình. Hoa ch th khi nh ng đmỉ ốtr ng li ti nh sao đu xu ng cây. Đa trái, ng xanh, qu vàng iế ồchuy i. qu chua chua, chan chát. Th nh tho ng chúng em tráiể ấđa làm th qu nh nháp. Các loài chim th ng bay ườ ượ quanh tán đa, hótr rã khôngả gian.Chúng em ngày càng bó cây đa th Hàng ngày em th ông ởđình hay ra và ướ chăm sóc cây đa.Em chăm sóc cây th trong nh ng bu làm công trình măng non chocây thêm xanh mát n. Cây ươ là ni đp sau khi chúng emra tr ng.ườDoc24.vnĐ bài: cây bóng mátSân tr ngườ em tr ngồ tấ nhi uề cây để yấ bóng mát cho chúng em ch i.ơNh ng đi em, gũi và thân thi nh là cây ph ng vĩ góc ượ sân.Không bi cây tr ng bao gi mà nay đã to và cao đn ng 2ế ầtr ng em. ườ Tán cây xoè ng, che mát góc sân, hàng ch đa chúng emch không ng. Thân nó to, mình em ôm không t. cây màu nâuế ỏs m, Em vào th xù xì, ram ráp. Có chi lên tặđt, nh tr tr n. Chúng em th ng ng ườ vào đy đc truy cho đấ ỡnóng. Lá ph ng gi ng ượ lá me, màu xanh nõn, lúc già thì xanh th m. songọsong hai bên cu ng, nhìn xa xa th gi ng đuôi con ph ng. ượ Hay vì th màếng ta đó ườ là Ph ng? Khi ti ng ve ượ kêu râm ran trong vòm lá là ph ngượb đu tr bông đng lo t. Nhìn lên, ch th màu chói bao ph lênthân cây, làm sáng sân tr ng. Ph ng thành ng chùm. Bôngự ườ ượ ừph ng có cánh i. Nhu hoa ượ ươ đài và cong, đu nhu có cái túi hìnhỵ ộb c. con trai th ng nhu ch ch ườ gà. Nhìn ph ng ,ượ ởchúng em náo nghĩ đn mùa hè đy nh ng ni vui và nh ngữd đnh i. mùa hè, cánh hoa trên sân tr ng ườ nh rác pháo.Lúc này, ph ng ượ tr dáng tr gi thânở quen.Hoa ph ng ượ còn đc ng cái ượ tên th thân th ng, ươ gũi“hoa trò”. Đúng y. Ph ng bó sinh chúng em. Ph ngượ ượcòn cho chúng em bóng mát và làm đp cho mái tr ng nườ yêu.Đ bài: Hãy chi sách em (2)Nhân đu năm mua ng em chi sách. Chi pế ặnày cao kho ng gang tay, ng kho ng gang tay ưỡ và dài kho ng bagang tay. Chi này có màu xanh ng trông ươ i. Trên cóm tranh đp, khi xoa tay trên tranh đó, em th th ngấ ảkhoái.Quai có màu xanh nh t. Nó đc ượ làm nh ng nên ch ch n. Nócòn có sáu cái nh đng dây li sách.Dây đeo đc ượ làm ni­lông gi ng nh sách. Ph in nhãnừ ướhi hãng xu t. Hai bên có hai chi túi đng bình ho cướ ặDoc24.vnh a.Th ti nữ !ợM sách ra, em th chi có ba ngăn: Hai ngăn to và ngănộnh bên trong đc lót ượ bìa hình ch nh t. Hai ngăn to em đngựsách, Còn ngăn nh em đng các dùng nh bút, th ,ự ướ ẻt y,…ẩSáng sáng, em tr ng. Trông em nh chú ườ đi hành quân. Nh cóộ ờchi em đã có nhi đi chín, i. ườ ng ườ yêu quí em. em,h ng quà cho em nh em đt danh hi sinh gi i.ỏEm vui khi có chi này. Em th đã mua sách cho em.Đ bài: cây ăn qu (Câyả cam)Thu Thu mang theo bao trái chín đn các khu n.ườTrongkho ng sân nh ông em, cây cam ông tr ng đã trĩu vàng bao trái chín.Chao ôi! Trông cây cam th là thích t. Thân cây cam cao kho ng 1,2m màuảnâu. Trên thân cây là nh ng cành cây kh ng khiu là nh ng tán lá nh xanhỏm ng hai ngón tay tr em. tán ướ ướ lá xanh là nh ng bông hoa màuữtr ng,ắ khi hoa già đu nh ng chùm qu nh ng hòn bi màu xanh, dadày. Nh ng sau đó nh ng qu cam nh to ng qu bóng ch vàm ng chuy màu xanh sang màu vàng ươ ng trên cây.Khi có nh ng gió ng chùm cam kh đung đa nhèẽ nh .ẹHàng ngày em cùng ông cây, sâu, và bón phân cho ướ ướ cây.Hai ông cháu đng bên nhau, ng nhìn nh ng chùm qu cam chín ng. Gióv ườ xào nh ru nh ng qu cam vào gi ng say a. Đng tr câyấ ướcam vàng trĩu quả lòng em tạ dào ni mề vui. Ôi! Nh ngữ quả cam, tế quảc aủ bao ngày vun i. Nó đã ch đng hôi, công ông em, làm emyêu quý vô ng n. Nh ng gi cam ng ngào ướ làm mát lòng bao ng iườtrong nh ng phút tữ nh c.ọM ngày nào, qu đang còn nh da dày, nh ng sau đó nh ng “chi áo y” cứm ng n, màu xanh nh chuy sang màu vàng i. ươ Đn hôm naynh ng chùm cam đã vàng m, trên tr xanh đm. Nh ngấ ươ ữqu cam vàng óng, da căng ng nh ng th ng th c. Chúngả ườ ưở ứnh nh ng chi đèn ng nh treo ng trên cây. ng chùm qu ngon lànhđang đung đa nhè nh đã có bao nhiêu cành tre ch ng, nh ng cácưDoc24.vncành cam xà xu ng đt. Nh ng chú “m tr con” áoấ ờxanh, áo vàng ôm trong lòng bi bao “ông trăng khuy t”. Nh ng chi cếlá rung rinh trong gió nh qu cho nh ng trái cam yên gi ng Các cành câykh ng khiu chìa ra nh che ch cho các con. Còn thân cây thì khoác chi áoếmàu nâu gi đng đó trụ cho nh ng cành chi chít qu Tích! Tích!”.ảChú chim sâu nào đó đang nh trên cành, đa chi xinh xinh sâu choả ắcành lá. Hai ông cháu đng bên nhau, ng nhìn nh ng chùm qu chín. Gióv ườ xào nh ru nh ng qu cam vào gi ng say a. Ch là trong gi cấm chúng vui khi đc bi nh ng gi cam ng ngào ượ ướ làm mátlòng bao ng ườ trong nh ng phút nh c. Đng tr ướ cây cam vàng trĩu quảlòng em dào ni vui. Ôi! Nh ng qu cam, qu bao ngày vun i.ớNó đã ch đng hôi, công ông em, làm em yêu quý vô ng n.ầĐ bài: conề mèo“Meo, meo, meo”, hôm nào cũng y, khi em ng vào bàn bài làchú Miu đn đu vào chân em. Đó là chú mèo mà bà ngo em đãạđem cho nhà em em tròn tám tu i.ổNgày bà ngo cho, con mèo ch ng chai khoáng nh Nay nó đã toạ ướ ỏph ng cái chai Cô­ca đi i. Toàn thân chú đc bao ph màu vàng,ả ượ ộđi thêm và tr ng làm cho chi áo chú càng thêm đp.Cái đuẹ ầc chú to qu bóng ten­nít chút. Đôi tròn nh hai hòn bi ve vàsáng nh đèn pha. Cái mũi ph ph ng, lúc nào cũng nh ng iư ươ ướ ườb cúm mũi y. Cái tai chú thính làm sao! Ch ti ng đngế ộnh chú đu phát hi đc đó ượ là ti ng gì, có ph gi quy hay không.ế ếCái tai và cái mũi đó chính là cái ra­đa chú phát hi nh ng tên chu tộláu nh hay phá ho i, ăn tr thóc ng i. Miu đc quàng tạ ườ ượ ộchi khăn màu tr ng đc. cái chân không cao so thân hình chúnh ng ch nhanh. bàn ướ chân là th dày, n, màu ngị ồnh t. Bà em nh ng mi ng th đó giúp Miu di chuy nh nhàng, khôngẹgây ti ng đng nh làm cho nhi chú chu không ng Nh ng chi cề ếvu chú nh và c. Đã có n, nh ng chi vu đó đã đuầ ấv trên tay em khi em đùa vui, ngh ch ng mị iớ chú. Chính nh ngữ chi cế vu tốđó là thứ vũ khí iợ iạ aủ chú mà con chu khi nhìn th ph kinhỗ ảhoàng. khi mu ch em, chú dùng đu vào tay em yồ ấnh ng cái vu cào cào nh vào bàn tay em. Chao ôi! Cái đuôi chú iớd làm sao Chi đuôi nh cái ngã, ch ng gi vào đâu đc. Hômượnào cũng y, chú ta ng khì. Th nh ng lũ chu cũng ch ng dám ra qu yộ ấphá vì chú tinh, cũng có th lũ chu nh giác, nghĩ là Miu đang rình chúngđy. Ban đêm, Miu ta đi làm cho ch Chú ta bi đng đi ườ aủDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.