Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 14: What Happened In The Story?

33e1aa69ed11ece6f522ab043dd83d5f
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-10-06 14:12:36 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 1154 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1. đáp di bi câu chuy ra th nàoỏ ếKhi chúng ta mu ai đó câu chuy gì đó đã ra thố ếnào. Chúng ta có th ng trúc sau:ể ấWhat happened In the story?Đi gì ra trong câu chuy n?ề ệNg tr nêu di bi câu chuy m: First (Đu tiên),ườ ầThen (Sau đó), Next (Ti theo), In the end (Cu cùng) đu kế ểl câu chuy n. th nh sau:ạ ưEx: First, the fox asked, "Can you give me some meat?"Đu tiên, cáo i: "B cho tôi ít th đc không?"ầ ượThen, the fox asked, "Can you dance?" The crow shook its head. Sauđó, cáo i: "B có th khiêu vũ không? Con qu cái đu aỏ ủmình.Next, the fox asked, "Can you sing?" "Yes,..." the crow opened his beakand said.Ti theo, cáo i: ''B có th hát không? Có... con qu mi ng vàế ệđáp.In the end, the fox picked up the meat and said, "Ha ha!".Cu cùng, con cáo nh mi ng th và nói, "Ha ha!".ố ị2. ng tính so sánh nử ơa) Cách thành tính so sánh n:ậ ơĐ thành tính so sánh n, ta thêm er vào sau tính (tính tể ừng n)ắshort adjective (adj)­er... nơEx: short (th p) shorter (th n)ấ ơTham is shorter. Th thì th n. tall (cao) taller (cao n)ắ ơMy brother is taller. Anh tôi cao n.ơb) trúc so sánh n: Khi so sánh, ta th ng đem tính ra làm điấ ườ ốt ng so sánhượ ểS short adj­er than N/ Pronoun.... n...ơEx: She is taller than me. Cô cao tôi.ấ ơc) quy thêm đuôi ­er vào sau tính tộ ừ1) Tính ng cùng ng thì ta ch thêm ­rừ tính ng tínhừ ắt so sánh nừ ơEx: late (tr later (tr n)ễ ơ2) Tính có hai âm ti cùng ng ph âm thì đi thành vàừ ổthêm ­er.tính so sánh nừ ơEx: happy (h nh phúc) happier (h nh phúc n)ạ ơ3) Tính có âm ti cùng ng ph âm (tr w) mà phía tr cừ ướlà nguyên âm thì ta đôi ph âm thêm ­er.ấ ớtính so sánh nừ ơEx: big (l n) bigger (l n)ớ ơnew (m i) newer (m n)ớ ơYou are taller. cao n.ạ ơToday is hotter. Hôm nay nóng n.ơNhan runs faster. Nhân ch nhanh n.ạ ơd) tính so sánh các em chú khi ng:ộ ụTính ng Tính so sánh nừ ơslim (thon th slimmer (thon thà n) weak (y u) weakerả ►(y n)ế ơstrong (kh e) stronger (kh n)ỏ ơthin m) thinner n)ố ơbig (l n) bigger (l n)ớ ơsmall (nh smaller (nh n)ỏ ơtall (cao) taller (cao n)► ơshort (ngán) shorter (ngán n)► ơlong (dài) longer (dài n)► ơhigh (cao) higher (cao n)► ơ3. đáp ai đó thích nh ng lo truy n, sách nàoỏ ệKhi chúng ta mu đáp ai đó thích nh ng lo truy nào, chúng taố ệcó th ng trúc sau:ể ấWhat kinds of stories do you like?B thích nh ng lo truy nào? What kinds of books do you like?ạ ệB thích nh ng lo sách nào?ạ ạI like ...Tôi thích...4. đáp ai đó nghĩ gì nhân nào đó trong truy nỏ ệKhi chúng ta mu đáp ai đó nghĩ gì nhân nào đó truy n,ố ệchúng ta có th ng trúc sau:ể ấWhat do you think of...?B nghĩ gì .ạ .?I think he/ she/ it is ...Tôi nghĩ u/ cô /nó...ậ ấEx: What kinds of stories do you like? thích nh ng lo truy nạ ệnào?I like The story of Mai An Tiem. Tôi thích Câu chuy Mai Anệ ềTiêm.What do you think of Mai An Tiem? nghĩ gì Mai An Tiêm ?ợ ềI think he is hard­working. Tôi nghĩ chăm ch .ậ